Twój produkt został dodany do koszyka!

Zgłoszenie instalacji

Co zawiera szkolenie

Z części I pt. „Ogólna kwalifikacja” dowiesz się:

 • Kiedy wymagane jest zgłoszenie?
 • Jak rozumieć pojęcie instalacji?
 • Czym jest zgłoszenie?
 • Kto jest prowadzącym instalację?
 • Kiedy zgłosić instalację?

W tej części szkolenia omówione zostaną instalacje niepowodujące emisji do powietrza, ale powodujące inne rodzaje oddziaływań. Informacje o instalacjach powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza zostały szczegółowo omówione w części II „Typy instalacji. Kiedy zgłoszenie? Kiedy pozwolenie?”

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone po wnikliwej analizie zapisów Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510)

Dowiedz się więcej

Z części II pt. „Typy instalacji. Kiedy zgłoszenie? Kiedy pozwolenie?” dowiesz się:

 • Dla jakich typów instalacji wystarczy zgłoszenie?
 • Jakie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na eksploatację w postaci decyzji administracyjnej?
 • Które instalacje możesz leganie eksploatować bez poodejmowania żadnych działań?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone po wnikliwej analizie zapisów w następujących aktach prawnych:
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 881)
2) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510)
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877)

Łącznie omówiono 23 typy instalacji powodujących emisję gazów i pyłów do powietrza, każda z nich sprawdzona została w trzech przedstawionych powyżej aspektach.

Z części III pt. „Procedura dokonywania zgłaszania” dowiesz się:

 • Kiedy należy dokonać zgłoszenia instalacji?
 • Czy zgłoszenie może zostać samodzielnie przygotowane?
 • Kto powinien dokonać zgłoszenia?
 • Gdzie należy złożyć zgłoszenie?
 • Jak długo trwa procedura?
 • Ile wynosi opłata skarbowa?

Z części IV pt. „Kiedy można rozpocząć eksploatację? Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniu. Sprzeciw ograniu i odwołanie się od niego” dowiesz się:

 • Kiedy można eksportować instalację zgodnie z literą prawa?
 • Jak postępować, gdy organ wzywa do uzupełniania braków formalnych?
 • Co można zrobić, gdy zgłoszenie zostało pozostawione bez rozpatrzenia?
 • Organ wyraził swój sprzeciw. Co to oznacza dla prowadzącego instalację?
 • Czy można złożyć odwołanie się od sprzeciwu?

Z części V pt. „Jak długo ważne jest zgłoszenie? O czym musisz powiadomić organ?” dowiesz się:

 • O jakich sytuacjach prowadzący instalację ma powiadomić organ?
 • Jak długo ważne jest zgłoszenie instalacji?
 • Kiedy należy dokonać ponownego zgłoszenia?
 • O czym prowadzący instalację zaliczaną do średniego źródła spalania paliw musi poinformować organ?

Z części VI pt. „Sankcje za eksploatację instalacji bez zgłoszenia lub niezgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu?” dowiesz się:

 • Jakie są sankcje za eksploatację niezgodnie z prawem?
 • W jakim celu i kiedy prowadzący instalację powinien zawnioskować do WIOŚ?
 • Jakie są obowiązki eksploatującego instalację?

Czy każda instalacja wymaga zgłoszenia? Czy istnieją jakieś wyjątki od tego obowiązku? Zasadniczo zgłoszenia dotyczą tego typu instalacji, które nie wymagają pozwolenia, ale już przekraczają określone progi. Tym samym nie są one obojętne dla systemu prawnego. Wielu z prowadzących instalacje zastanawia się, kiedy należy dokonać zgłoszenia i czym jest samo zgłoszenie? Odpowiadając na te pytania należy dokonać analizy trzech warunków. Pierwszy z nich ma określić co zgłaszamy. Zgłoszeniu podlega instalacja, rozumiana jako pojedyncze stacjonarne urządzenie techniczne, bądź ich zespół lub budowle. Zgłoszenie instalacji dokonywane jest przez prowadzącego ją. Drugi warunek wskazuje nam, że instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia w postaci decyzji administracyjnej. A trzeci z dotyczy konieczności dokonania zgłoszenia. Warunek drugi i trzeci wprost wynikają z aktów prawnych. Natomiast samo zgłoszenie to pismo o określonej treści. Informacje jakie dane należy zawrzeć w zgłoszenie, wskazane zostały w art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, który określa ramy dla jego formy. W przygotowanym szkoleniu omówione zostaną akty prawne, które pozwalają na prawidłową kwalifikację instalacji w stosunku do wymaganej dla niej drogi postepowania administracyjnego.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie przypadki instalacji, dla których zgłoszenie jest wymagane z jednoczesnym wskazaniem różnic, które decydują czy prowadzący instalację powinien dokonać zgłoszenia, uzyskać pozwolenie lub nie musi podejmować żadnych z powyższych kroków. Jednym z istotniejszych zagadnień będzie wskazanie właściwego organu ochrony środowiska dla przyjęcia zgłoszenia instalacji oraz omówienie jaką formę należy nadać przygotowanemu dokumentowi. Ponadto w prezentowanych materiałach, przybliżony będzie temat terminów administracyjnych, które należy uwzględnić podczas prac nad inwestycją. Informacje, kiedy prowadzący instalację musi dokonać zgłoszenia lub zmiany wcześniej złożonej dokumentacji. Wśród omawianych tematów znajdą się również te stanowiące problem dla planującego inwestycję lub eksploatującego instalację. Mowa tu o przypadkach, kiedy organ odmawia przyjęcia zgłoszenia lub zmiany zgłoszenia. Podczas szkolenia omówione zostaną również, procedury, które mogą zostać wdrożone w tej sytuacji, oraz udzielona zostanie odpowiedź na pytanie czy samo zgłoszenie wywołuje jakieś szczególne nowe obowiązki dla zgłaszającego instalacje.

Zagadnienie zgłoszenia instalacji w niniejszym szkoleniu omawia radca prawny Marcin Kaźmierski.

Szkolenie składa się z sześciu części. Pierwsza część koncentruje się na przedstawieniu ogólnej klasyfikacji instalacji, które wymagają zgłoszenia. W części drugiej omawiane są konkretne typy instalacji ze wskazaniem kiedy wymagane jest zgłoszenie, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na eksploatację instalacji. Trzecia część szkolenia koncentruje się na przebiegu procedury dokonywania zgłoszenia. Część czwarta zaznajamia słuchaczy z zagadnieniem uzupełnienia braków w zgłoszeniu, możliwym sprzeciwie ograniu i procedurze odwoławczej. Część piąta porusza temat okresu ważności zgłoszenia, natomiast w szóstej szczegółowo omówione zostały sankcje za eksploatację instalacji bez zgłoszenia bądź niezgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu.

Czego się nauczysz?

 • jak poprawnie klasyfikować instalacje;
 • który typ instalacji podlega zgłoszeniu;
 • które instalacje można eksploatować bez dokonywania zgłoszenia;
 • jak samodzielnie opracować dokumentację w postaci zgłoszenia;
 • jak można dokonać ponownego zgłoszenia instalacji i kiedy jest to konieczne;
 • poznasz etapy postępowania administracyjnego związanego z przyjęciem zgłoszenia;
 • będziesz wiedzieć: kiedy można rozpocząć eksploatację instalacji, jakie są konsekwencje eksploatacji instalacji bez zgłoszenia lub niezgodnie z informacjami zgłoszonymi organowi.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie „Zgłoszenie instalacji” będzie przydatne dla:

 • podmiotów planujących budowę instalacji (inwestorzy),
 • osób, które sporządzają dokument w postaci zgłoszenia instalacji i chcą swoją wiedzę utrwalić bądź rozszerzyć,
 • osób zaangażowanych w przyjmowanie zgłoszenia, reprezentujących: starostwa, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, urzędy miast.

Przykładowa zawartość szkolenia

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Dowiesz się: - Kiedy wymagane jest zgłoszenie? - Jak rozumieć pojęcie instalacji? - Czym jest zgłoszenie? - Kto jest prowadzącym instalację? - Kiedy zgłosić instalację? 
W tej części szkolenia omówione zostaną instalacje niepowodujące emisji do powietrza, ale powodujące inne rodzaje oddziaływań. Informacje o instalacjach powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza zostały szczegółowo omówione w części II „Typy instalacji. Kiedy zgłoszenie? Kiedy pozwolenie?” 

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone po wnikliwej analizie zapisów Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)

 • Zgłoszenie instalacji – Ogólna kwalifikacja
  12:25
 • Zgłoszenie instalacji – Typy instalacji. Kiedy zgłoszenie? Kiedy pozwolenie?
  26:20
 • Zgłoszenie instalacji – Procedura dokonywania zgłaszania
  24:56
 • Zgłoszenie instalacji – Kiedy można rozpocząć eksploatację? Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniu.
  17:03
 • Zgłoszenie instalacji – Jak długo ważne jest zgłoszenie? O czym musisz powiadomić organ?
  09:36
 • Zgłoszenie instalacji – Sankcje za eksploatację instalacji bez zgłoszenia lub niezgodnie z informacjami
  15:29
 • Kalkulator i instruktaż – Obliczanie emisji powstających w procesie spalania w kotle o dużej mocy
  06:02
 • Kalkulator i instruktaż- Obliczanie emisji powstających w procesie spalania w kotle o mocy do 5 MW
  05:17
 • Kalkulator i instruktaż – Obliczanie emisji powstających w procesie spawania
  04:35
 • Wzory dokumentów do pobrania
 • Test kompetencji – poziom młodszy specjalista
 • Test kompetencji – poziom specjalista
 • Test kompetencji – poziom ekspert

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Co mówią o nas inni?

Uzyskaj dostęp do szkolenia