Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych Przemysł i Środowisko

Loading

Czym jest plan neutralności klimatycznej

Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Sporządzenie planu przez poszczególne instalacje uczestniczące w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (SHU) umożliwia uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl w odniesieniu do poziomu emisji dla odpowiednich wskaźników emisyjności dla produktów. Plany neutralności klimatycznej powinny być również opracowane przez operatorów sieci ciepłowniczych ubiegających się o fakultatywny, dodatkowy przydział bezpłatnych uprawnień dla instalacji sieci ciepłowniczych w niektórych państwach członkowskich.

Informacja na temat wystąpienia przesłanek do opracowania planu neutralności klimatycznej przekazywana jest przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) operatorom instalacji, których podinstalacje znajdują się w grupie najbardziej emisyjnych w całej UE. Jeżeli więc jesteś prowadzącym jedną z tych instalacji i zastanawiasz się jak opracować plan neutralności klimatycznej w celu uniknięcia redukcji przydziału bezpłatnych uprawnień poniżej znajdziesz wszelkie przydatne informacje.

Obowiązek sporządzenia planu neutralności klimatycznej

Obowiązek sporządzenia planu wynika z zapisów art. 10a ust. 1 [1] zmienionej Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE [2], którym wprowadzono zasadę redukcji przydziału bezpłatnych uprawnień dla najbardziej emisyjnych instalacji we Wspólnocie w przypadku nie ustanowienia planu neutralności klimatycznej.

Czy dla każdej instalacji należy opracować plan neutralności klimatycznej

Obowiązek dotyczy wyłącznie najbardziej emisyjnych podinstalacji produktowych, dla których wskaźnik emisyjności znajduje się w grupie 20% najbardziej emisyjnych we Wspólnocie. Instalacje informowane są o tym obowiązku przez KOBiZE [3].

Opracowanie planu neutralności klimatycznej jest także obligatoryjne dla podinstalacji sieci ciepłowniczej, ubiegających się o przydział dodatkowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Co powinien zawierać plan neutralności klimatycznej

Szczegółowe informacje na temat planu neutralności klimatycznej zawarte zostały w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji [4]. Plan neutralności klimatycznej opracowuje się z wykorzystaniem wzoru elektronicznego udostępnianego przez Komisję Europejską.

Plan neutralności klimatycznej obejmować powinien następujące elementy:

 • Informacje ogólne o instalacji [5]:
  • nazwa i adres instalacji;
  • identyfikator instalacji stosowany w rejestrze Unii;
  • identyfikator zezwolenia i data wydania pierwszego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
  • identyfikator zezwolenia i data wydania ostatniego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
  • nazwa i adres operatora instalacji, informacje kontaktowe upoważnionego przedstawiciela i głównej osoby wyznaczonej do kontaktów;
  • w przypadku gdy przedsiębiorstwo ciepłownicze przedkłada plan neutralności klimatycznej na poziomie przedsiębiorstwa, informacje, o których mowa w lit. a)–e), dotyczące każdej instalacji powiązanej z tym przedsiębiorstwem lub przez nie obsługiwanej oraz objętej jego planem neutralności klimatycznej, w tym opis powiązań z tym przedsiębiorstwem ciepłowniczym.
 • Emisje historyczne, w tym [6]:
  • specyficzne emisje historyczne za każdy rok odpowiedniego okresu odniesienia, w tym następujące dane:
   • emisje historyczne specyficzne ze względu na roczne poziomy działalności w przypadku każdej podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub podinstalacji, dla których wprowadzono rozwiązania rezerwowe, w stosunku do innych poziomów produkcji, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2 na odpowiednią jednostkę produkcji każdej podinstalacji lub każdą inną jednostkę produkcji, w stosownych przypadkach;
   • w stosownych przypadkach, emisje historyczne specyficzne ze względu na wartości wskaźników emisyjności dla każdej odpowiedniej podinstalacji i odnoszące się do odpowiedniego okresu odniesienia;
  • opcjonalnie, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, historyczne bezwzględne wielkości emisji za każdy rok odpowiedniego okresu odniesienia.
 • Emisje historyczne, o których mowa w pkt 2, oraz poziomy emisji związane z wartościami docelowymi, o których mowa w pkt 4 lit. b), spełniają następujące warunki [7]:
  • granice systemowe i rodzaje gazów cieplarnianych objęte tymi emisjami historycznymi i poziomami emisji są spójne z zezwoleniem na emisję gazów cieplarnianych oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2066 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331;
  • do zakresu emisji nie wlicza się żadnych jednostek usuwania dwutlenku węgla ani redukcji emisji wykraczających poza granice systemowe danej instalacji i uzyskanych poprzez nabycie jednostek kompensacji emisji dwutlenku węgla;
  • emisje wyraża się w odniesieniu do rocznych poziomów działalności dla wszystkich podinstalacji lub, jeśli nie jest to możliwe, w odniesieniu do innych poziomów produkcji dla danej instalacji.
 • Kamienie milowe i wartości docelowe, w tym częściowe kamienie milowe i wartości docelowe [8]:
  • szczegółowy opis kamieni milowych na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, proporcjonalnych do wartości docelowych, o których mowa w lit. b) i c);
  • docelowe indywidualne poziomy emisji na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, w tym następujące dane:
   • konkretne wartości docelowe ze względu na roczne poziomy działalności w przypadku każdej podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub podinstalacji, dla których wprowadzono rozwiązania rezerwowe, w stosunku do innych poziomów produkcji dla danej podinstalacji, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2 na odpowiednią jednostkę produkcji dla każdej podinstalacji lub na każdą inną jednostkę produkcji, w stosownych przypadkach, oraz odsetek redukcji;
   • w stosownych przypadkach, wartości docelowe w odniesieniu do wartości wskaźników emisyjności dla każdej odpowiedniej podinstalacji i odnoszące się do odpowiedniego okresu odniesienia, wyrażone jako odsetek redukcji;
  • opcjonalnie, wartości docelowe dotyczące bezwzględnych wielkości emisji na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, przy zachowaniu spójności z emisjami historycznymi, o których mowa w pkt 2, oraz kamieniami milowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a).
 • Kamienie milowe i wartości docelowe, w tym częściowe kamienie milowe i wartości docelowe, spełniają następujące warunki [9]:
  • są spójne z celem neutralności klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1119;
  • są wyrażone i zdefiniowane zgodnie z zasadami i granicami systemowymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2066 oraz rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331.
 • Środki i inwestycje [10]:
  • szczegółowy opis wszystkich środków zaplanowanych na każdy pięcioletni okres w celu osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych opisanych w pkt 4 oraz w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • szczegółowy opis i kwantyfikacja inwestycji związanych ze środkami, wyrażona jako roczna wartość inwestycji w euro, a także jako roczna wartość inwestycji w euro w przeliczeniu na każdy pięcioletni okres;
  • szczegółowy opis warunków podstawowych i potrzeb w zakresie infrastruktury dla środków i inwestycji opisanych w lit. a) i b);
  • opcjonalnie, wykaz środków i inwestycji wdrożonych jeszcze przed przedłożeniem planu neutralności klimatycznej.
 • Szacunkowy wpływ środków i inwestycji [11]:
  • ocena ilościowa i jakościowa szacunkowego wpływu każdego środka i każdej inwestycji, o których mowa w pkt 6 w odniesieniu do każdego z pięcioletnich okresów, o których mowa w art. 10b ust. 4 akapit czwarty dyrektywy 2003/87/WE, na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w tym, w możliwym zakresie, podział ogólnego wpływu na następujące kategorie:
   • przejście na technologie nisko- lub bezemisyjne;
   • efektywność energetyczna i oszczędność energii;
   • przejście z paliw kopalnych na: 1) wodór; 2) energię elektryczną; 3) biomasę spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju; 4) paliwa alternatywne pochodzące ze strumienia odpadów; 5) inne źródła energii odnawialnej;
   • zasobooszczędność, w tym mniejsze zużycie materiałów i recykling;
   • wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla;
  • opis powodów, dla których zamiast innych potencjalnych środków dekarbonizacji wybrano środki opisane w pkt 6 – w odniesieniu do ich szacunkowego wpływu na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Złożenie planu neutralności klimatycznej

Pierwotnie Plan neutralności klimatycznej należało ustanowić do dnia 1 maja 2024 r. Jednakże Polska skorzystała z odstępstwa i wydłużono termin przedłożenia dokumentu do 29 czerwca 2024 r.[12] Operatorzy instalacji zobowiązani są do przedłożenia planu w załączeniu do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

 

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Czym jest plan neutralności klimatycznej?

Plan neutralności klimatycznej jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Umożliwia zaplanowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z podinstalacji i dzięki temu uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl w odniesieniu do poziomu emisji dla odpowiednich wskaźników emisyjności dla produktów.

Do kiedy należy opracować plan neutralności klimatycznej?

Pierwotnie Plan neutralności klimatycznej należało ustanowić do dnia 1 maja 2024 r. Polska skorzystała z odstępstwa w odniesieniu do tego terminu i określiła go na dzień 29 czerwca 2024 r. Plan neutralności klimatycznej jest częścią wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień i zgodnie z art. 26b w zw. z art. 26a ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023  poz.589 z późn. zm.), termin jego złożenia do właściwego organu powiązany jest z terminem złożenia wniosku o przydział uprawnień. [12]

 

Autorka: dr inż. Weronika Warachowska, ekspertka Kancelarii Ekologicznej ds. ochrony środowiska


[1] art. 10a ust. 1 Dyrektywy 2003/87/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32), brzmi:

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja przyjmuje w pełni zharmonizowane w całej Wspólnocie przepisy wykonawcze dotyczące przydziału uprawnień, o którym mowa w ust. 4, 5, 7 i 12, w tym wszelkie niezbędne przepisy dotyczące zharmonizowanego stosowania ust. 19. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3. Przepisy, o których mowa w akapicie pierwszym, określają w stopniu, w jakim jest to możliwe, wspólnotowe wskaźniki ex ante tak, aby zapewnić przydział uprawnień w sposób, który dostarcza zachęt do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do stosowania energooszczędnych technologii, uwzględniając najbardziej wydajne technologie, substytuty, alternatywne procesy produkcyjne, kogenerację o wysokiej sprawności, skuteczne odzyskiwanie energii gazów odlotowych, wykorzystanie biomasy oraz wychwytywanie i składowanie CO 2 , jeśli takie instalacje są dostępne, oraz w sposób, który nie dostarcza zachęt do zwiększenia emisji. Nie dokonuje się żadnych przydziałów bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej, z wyjątkiem przypadków objętych art. 10c oraz energii wytwarzanej z gazów odlotowych. Dla każdego sektora i podsektora wskaźnik co do zasady obliczany jest dla produktów raczej niż dla czynników produkcji, aby w jak największym stopniu zmniejszyć emisje i zwiększyć oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej w każdym z procesów produkcyjnych danego sektora i podsektora. Podczas określania zasad dotyczących ustanawiania wskaźników ex ante w poszczególnych sektorach i podsektorach, Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami, w tym z danymi sektorami i podsektorami. Po zatwierdzeniu przez Wspólnotę międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, prowadzącego do obowiązkowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w stopniu porównywalnym z redukcją emisji we Wspólnocie, Komisja dokonuje przeglądu tych środków w celu zapewnienia, aby przydział bezpłatnych uprawnień miał miejsce jedynie w przypadkach, które są w pełni uzasadnione w świetle tego porozumienia.

 

[2] Dyrektywa 2003/87/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20140430&from=CS [dostęp: 2024-03-26]

 

[3] Komunikat KOBiZE o zmianie rozporządzenia 2019/331 FAR https://www.kobize.pl/pl/article/komunikaty/id/2585/zmiana-rozporzadzenia-2019-331-far [dostęp: 2024-03-26]

 

[4] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302441 [dostęp: 2024-03-26]

 

[5] Pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

1. Informacje ogólne o instalacji:

a) nazwa i adres instalacji;

b) identyfikator instalacji stosowany w rejestrze Unii;

c) identyfikator zezwolenia i data wydania pierwszego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, które instalacja otrzymała na podstawie art. 6 dyrektywy 2003/87/WE;

d) identyfikator zezwolenia i data wydania ostatniego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji na podstawie art. 6 dyrektywy 2003/87/WE;

e) nazwa i adres operatora instalacji, informacje kontaktowe upoważnionego przedstawiciela i głównej osoby wyznaczonej do kontaktów, jeżeli są inne;

f) w przypadku gdy przedsiębiorstwo ciepłownicze przedkłada plan neutralności klimatycznej na poziomie przedsiębiorstwa, informacje, o których mowa w lit. a)–e), dotyczące każdej instalacji powiązanej z tym przedsiębiorstwem lub przez nie obsługiwanej oraz objętej jego planem neutralności klimatycznej, w tym opis powiązań z tym przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

 

[6] Pkt 2 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

2. Emisje historyczne, w tym:

a) specyficzne emisje historyczne za każdy rok odpowiedniego okresu odniesienia, zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331, w tym następujące dane:

(i) emisje historyczne specyficzne ze względu na roczne poziomy działalności w przypadku każdej podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub podinstalacji, dla których wprowadzono rozwiązania rezerwowe, w stosunku do innych poziomów produkcji, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2 na odpowiednią jednostkę produkcji każdej podinstalacji lub każdą inną jednostkę produkcji, w stosownych przypadkach;

(ii) w stosownych przypadkach, emisje historyczne specyficzne ze względu na wartości wskaźników emisyjności określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447 dla każdej odpowiedniej podinstalacji i odnoszące się do odpowiedniego okresu odniesienia;

b) opcjonalnie, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, historyczne bezwzględne wielkości emisji za każdy rok odpowiedniego okresu odniesienia, zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331.

 

[7] Pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

3. Emisje historyczne, o których mowa w pkt 2, oraz poziomy emisji związane z wartościami docelowymi, o których mowa w pkt 4 lit. b), spełniają następujące warunki:

a) granice systemowe i rodzaje gazów cieplarnianych objęte tymi emisjami historycznymi i poziomami emisji są spójne z zezwoleniem na emisję gazów cieplarnianych wydanym dla danej instalacji oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2066 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331;

b) do zakresu emisji nie wlicza się żadnych jednostek usuwania dwutlenku węgla ani redukcji emisji wykraczających poza granice systemowe danej instalacji i uzyskanych poprzez nabycie jednostek kompensacji emisji dwutlenku węgla;

c) emisje wyraża się w odniesieniu do rocznych poziomów działalności dla wszystkich podinstalacji lub, jeśli nie jest to możliwe, w odniesieniu do innych poziomów produkcji dla danej instalacji.

 

[8] Pkt 4 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

4. Kamienie milowe i wartości docelowe, w tym częściowe kamienie milowe i wartości docelowe:

a) szczegółowy opis kamieni milowych na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, proporcjonalnych do wartości docelowych, o których mowa w lit. b) i c);

b) docelowe indywidualne poziomy emisji na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, w tym następujące dane:

(i) konkretne wartości docelowe ze względu na roczne poziomy działalności w przypadku każdej podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności dla produktów lub podinstalacji, dla których wprowadzono rozwiązania rezerwowe, w stosunku do innych poziomów produkcji dla danej podinstalacji, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2 na odpowiednią jednostkę produkcji dla każdej podinstalacji lub na każdą inną jednostkę produkcji, w stosownych przypadkach, oraz odsetek redukcji;

(ii) w stosownych przypadkach, wartości docelowe w odniesieniu do wartości wskaźników emisyjności określonych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447 dla każdej odpowiedniej podinstalacji i odnoszące się do odpowiedniego okresu odniesienia zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331, wyrażone jako odsetek redukcji;

c) opcjonalnie, wartości docelowe dotyczące bezwzględnych wielkości emisji na 2025 r. oraz na każdy kolejny pięcioletni okres, przy zachowaniu spójności z emisjami historycznymi, o których mowa w pkt 2, oraz kamieniami milowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a).

 

[9] Pkt 5 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

5. Kamienie milowe i wartości docelowe, w tym częściowe kamienie milowe i wartości docelowe, spełniają następujące warunki:

a) są spójne z celem neutralności klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1119;

b) są wyrażone i zdefiniowane zgodnie z zasadami i granicami systemowymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2066 oraz rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/331.

 

[10] Pkt 6 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

6. Środki i inwestycje:

a) szczegółowy opis wszystkich środków zaplanowanych na każdy pięcioletni okres w celu osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych opisanych w pkt 4 oraz w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.;

b) szczegółowy opis i kwantyfikacja inwestycji związanych ze środkami, wyrażona jako roczna wartość inwestycji w euro, a także jako roczna wartość inwestycji w euro w przeliczeniu na każdy pięcioletni okres;

c) szczegółowy opis warunków podstawowych i potrzeb w zakresie infrastruktury dla środków i inwestycji opisanych w lit. a) i b);

d) opcjonalnie, wykaz środków i inwestycji wdrożonych jeszcze przed przedłożeniem planu neutralności klimatycznej.

 

[11] Pkt 7 Załącznika do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2441 z dnia 31 października 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do treści i formatu planu neutralności klimatycznej niezbędnego do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG), ma brzmienie:

7. Szacunkowy wpływ środków i inwestycji:

a) ocena ilościowa i jakościowa szacunkowego wpływu każdego środka i każdej inwestycji, o których mowa w pkt 6, w odniesieniu do każdego z pięcioletnich okresów, o których mowa w art. 10b ust. 4 akapit czwarty dyrektywy 2003/87/WE, na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w tym, w możliwym zakresie, podział ogólnego wpływu na następujące kategorie:

(i) przejście na technologie nisko- lub bezemisyjne;

(ii) efektywność energetyczna i oszczędność energii;

(iii) przejście z paliw kopalnych na:

1) wodór;

2) energię elektryczną;

3) biomasę spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066;

4) paliwa alternatywne pochodzące ze strumienia odpadów;

5) inne źródła energii odnawialnej;

(iv) zasobooszczędność, w tym mniejsze zużycie materiałów i recykling;

(v) wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla;

b) opis powodów, dla których zamiast innych potencjalnych środków dekarbonizacji wybrano środki opisane w pkt 6 – w odniesieniu do ich szacunkowego wpływu na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

 

[12] Informacja dotycząca Planów Neutralności Klimatycznej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/informacja-dotyczaca-planow-neutralnosci-klimatycznej [dostęp: 2024-04-11]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.