Wykaz zakresu korzystania ze środowiska oraz opłata za korzystanie ze środowiska – kogo dotyczy oraz do kiedy należy załatwić sprawę?

Wykaz, sprawozdanie za korzystanie ze środowiska czy zeznanie środowiskowe muszą złożyć osoby korzystające ze środowiska. Ze środowiska w mniejszym lub większym stopniu korzystają wszyscy, jednak nie wszyscy są zobowiązani do złożenia wykazu. Obowiązek sporządzania sprawozdania oraz obowiązek uiszczenia opłat spoczywa na osobach prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku której dochodzi do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, emisji gazów cieplarnianych lub ma miejsce składowanie odpadów. Jeśli przedsiębiorca powoduje tego typu szkody, ale wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł, nie ma on obowiązku składania informacji.

Podmiot korzystający ze środowiska składa sprawozdanie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska w formie papierowej lub elektronicznej. Wzory wniosków w formie papierowej zawiera Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443).

Roczna wysokość opłaty wynika z pomnożenia ilości wyemitowanych gazów, gazów cieplarnianych, pyłów do powietrza lub umieszczonych na składowisku odpadów przez odpowiedni wskaźnik umieszczony w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok. Wykazy zawierające informacje na temat aktualnych wskaźników są wydawane co roku. Jeśli wysokość opłaty nie przekroczy 800 zł, nie ma konieczności ponoszenia opłat. Wpłaty dokonuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Termin wniesienia opłaty oraz raportu upływa 31 marca.

O wykazach mówi Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.