emisja

Sprawozdawczość środowiskowa w lipcu – wykaz obowiązków Akademia Przemysłu i Środowiska

Sprawozdawczość środowiskowa w lipcu – wykaz obowiązków!

Korzystający ze środowiska przedsiębiorcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do dopełnienia licznych obowiązków np. obowiązku rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej np. wytworzonych odpadów, wprowadzania ścieków czy zużytym sprzęcie elektrycznym, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska czy dokonania obowiązujących opłat. Warto wiedzieć co, gdzie i kiedy należy złożyć, aby uniknąć konsekwencji za niedopełnienie...

Pozwolenia zintegrowane - Akademia Przemysłu i Środowiska

Pozwolenia zintegrowane w pigułce

Pozwolenie zintegrowane wśród decyzji pozwalających na funkcjonowanie instalacji zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, jest jednym z trudniejszych do uzyskania dokumentów. Przedsiębiorstwa wymagające pozwolenia zintegrowanego to duże zakłady przemysłowe, na terenie jednego zakładu może znajdować się kilka instalacji określonych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Co ważne jednym pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się czyli wszystkie instalacje...

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej p.e.) określa, że ciepłem odpadowym jest niemożliwe do uniknięcia ciepło wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych, instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług, które bez dostępu do systemu...

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska oraz dokonania opłaty rocznej lub miesięcznej. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co należy złożyć pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska, a...

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstalacji niekoniecznie są zgodne z granicami fizycznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Definicja poszczególnych typów podinstalacji zawarta jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej...

O jakich terminach musisz pamiętać w maju Przemysł i Środowisko

O jakich terminach musisz pamiętać w maju? Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorcę do dopełnienia licznych obowiązków – opłat oraz prowadzenia sprawozdawczości i raportowania z zakresu ochrony środowiska. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych, także w postaci kar pieniężnych. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w maju 2024 r. 15 maja Złożenie...

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przemysł i Środowisko

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej decyzja środowiskowa), spotykamy się z wieloma pytaniami na temat kwalifikacji przedsięwzięć do dwóch grup, czyli do...

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych Przemysł i Środowisko

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Sporządzenie planu przez poszczególne instalacje uczestniczące w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (SHU) umożliwia uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl...