ARCHIVE

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Czy import uszkodzonego pojazdu z USA może być uznany za nielegalne transgraniczne przemieszczenie odpadu - Przemysł i Środowisko

Nielegalne transgraniczne przemieszczenie odpadu a import uszkodzonego pojazdu z USA

Import uszkodzonych samochodów ze Stanów Zjednoczonych stał się bardzo popularny na przestrzeni kilku ostatnich lat. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w 2023 r. do Polski sprowadzono ponad 46 tys. samochodów pochodzących z USA. Importowane samochody znajdują się w różnym stanie technicznym i wizualnym – jedne są mniej lub bardziej uszkodzone, a inne uległy...

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej p.e.) określa, że ciepłem odpadowym jest niemożliwe do uniknięcia ciepło wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych, instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług, które bez dostępu do systemu...

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska oraz dokonania opłaty rocznej lub miesięcznej. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co należy złożyć pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska, a...

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego Przemysł i Środowisko

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego w sytuacjach, w których jest ono wymagane, kiedy nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych bez właściwego pozwolenia, jakie są możliwe kary i komu zostaną one nałożone? Jednak nie mniej ważnymi kwestiami jest sama...

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstalacji niekoniecznie są zgodne z granicami fizycznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Definicja poszczególnych typów podinstalacji zawarta jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej...

Cały ten SUP czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami Przemysł Środowisko

Cały ten SUP – czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami

Edit: 9 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał Pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – obowiązki przedsiębiorcy w systemie BDO (SUP) zamieszczony na stronie bdo.mos.gov.pl [5] Przedsiębiorca prowadzący punkt gastronomiczny, jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje żywność lub napoje w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub je oferuje zobowiązany jest do...

Czy na pewno wiemy, ile odpadów komunalnych jest poddawanych recyklingowi?

Edit: 7 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny pt. „Rośnie odsetek recyklingowanych odpadów komunalnych w Polsce, ale wciąż jest poniżej średniej UE” Polski Instytut Ekonomiczny [2] przyjrzał się poziomom recyklingu odpadów komunalnych w kraju, a także porównał je z masą wytwarzaną na jednego mieszkańca UE. Ile odpadów komunalnych wytwarza jeden...

O jakich terminach musisz pamiętać w maju Przemysł i Środowisko

O jakich terminach musisz pamiętać w maju? Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorcę do dopełnienia licznych obowiązków – opłat oraz prowadzenia sprawozdawczości i raportowania z zakresu ochrony środowiska. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych, także w postaci kar pieniężnych. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w maju 2024 r. 15 maja Złożenie...

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przemysł i Środowisko

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej decyzja środowiskowa), spotykamy się z wieloma pytaniami na temat kwalifikacji przedsięwzięć do dwóch grup, czyli do...