Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

Loading

 

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi  odpadamy komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze, takich jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji może wystąpić konieczność rejestracji w systemie BDO – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz wywiązywania się z obowiązków, takich jak wystawianie kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów, czy składanie rocznych sprawozdań.

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu.

Sprawozdawczość

  • Wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem odbierających odpady komunalne,
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej,

zobowiązani są do składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie składa się do 15 marca za pośrednictwem systemu BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności (miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów). O obowiązku złożenia sprawozdania mówi art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [2].

Uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia ze sprawozdawczości

Podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
  • transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów,
  • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 [3],

mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Oznacza to, że nie muszą one wystawiać KEO, a jedynie KPO. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z konieczności składania rocznych sprawozdań.

Tworzenie rocznego sprawozdania

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju użytkownika. Użytkownik główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Użytkownik podrzędny, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko

Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można złożyć sprawozdanie. Użytkownik może obsługiwać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszyć proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk „Opcje”, a następnie „Wybierz”.

Wybieranie podmiotu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po zalogowaniu się do systemu i wskazaniu podmiotu w celu złożenia sprawozdania należy z bocznego menu strony wybrać „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”. Warto wspomnieć, że użytkownik główny, posiada nieograniczone możliwości w systemie, a użytkownik podrzędny może jedynie przygotować sprawozdanie, bez możliwości jego wysłania. Na dole strony znajduje się lista istniejących sprawozdań. Powyżej znajduje się przycisk „Nowe sprawozdanie”, który pozwoli na przejście do formularza tworzenia nowego sprawozdania.

Lista sprawozdań w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W pierwszej kolejności należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: okres sprawozdawczy, adresat sprawozdania oraz dane kontaktowe podmiotu. Sprawozdanie składa się za poprzedni rok kalendarzowy, jednak Urząd Marszałkowski może wezwać podmiot do przedłożenia sprawozdań za 5 poprzednich lat.

Adresatem sprawozdania powinien być odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenie działalności Urząd Marszałkowski. Może się zdarzyć, że dany podmiot posiada wiele miejsc prowadzenia działalności w różnych województwach. Wówczas musi on złożyć sprawozdanie do każdego z Urzędów Marszałkowskich. Każde sprawozdanie obejmować będzie informacje o wszystkich miejscach prowadzenia działalności w danym województwie.

Do podstawowych informacji, które należy uzupełnić należy dodatkowo adres e-mail, pod którym można skontaktować się z podmiotem składającym sprawozdanie. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wybrać przycisk „Zapisz”.

Tworzenie nowego sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu „Zapisz” następuje przejście do nowej sekcji. Na górze znajdują się podstawowe informacje o sprawozdaniu, które można edytować wybierając przycisk „Edycja”. Poniżej znajdują się działy I-XIII sprawozdania. Podmioty tworzące sprawozdanie dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych tego typu obiektów wytwarzających odpady muszą uzupełnić dział I i XI sprawozdania. Chcąc uzupełnić dział I należy wybrać „Opcje” i „Dodaj”.

Dział I w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Uzupełniając dział I tabelę 1 w pierwszej kolejności należy wskazać listę miejsc prowadzenia działalności wybierając „Dodaj miejsce prowadzenia działalności”.

Dodaj miejsce prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu pustego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która pozwoli na odszukanie istniejącego miejsca prowadzenia działalności. Nazwa, numer oraz adres miejsca prowadzenia działalności zaczytują się automatycznie po dokonaniu wyboru. Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami wskazuje się samodzielnie.

Dodawanie miejsca prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Następnie należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD. Robi się to poprzez wybranie przycisku „Dodaj PKD” i odnalezienie na liście odpowiedniego symbolu.

Dodawanie PKD w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Ostatnim z elementów działu I niezbędnych do uzupełnienia dla każdego miejsca prowadzenia działalności jest wskazanie sposobu gospodarowania odpadami w tejże lokalizacji spośród dostępnych opcji. Istnieje możliwość dokonania wielokrotnego wyboru. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy posłużyć się przyciskiem „Zapisz”.

posób gospodarowania odpadami w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po zapisaniu danych istnieje możliwość dodania do sprawozdania instalacji, jeśli takie znajdują się w danym miejscu prowadzenia działalności. Jeśli takie instalacje nie są obecne, krok należy pominąć. W przeciwnym wypadku, aby dodać instalację należy wybrać „Opcje” i „Instalacje” i wskazać nazwę oraz współrzędne geograficzne instalacji. W przypadku gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych tego typu obiektów instalacje nie powinny jednak występować.

Dodaj instalację w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po cofnięciu się do działów sprawozdania widać, że dział I został uzupełniony poprzez pojawienie się niebieskiego prostokąta z informacją „tabela zawiera dane”.

Uzupełniony dział I w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Chcąc uzupełnić dział XI sprawozdania należy wybrać „Opcje” i „Dodaj”.

Dział XI w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po załadowaniu się strony w pierwszej kolejności należy wybrać opcję „Dodaj miejsce”.

Dodaj miejsce prowadzenia działalności w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Chcąc uzupełnić brakujące informacje należy wybrać jedno z pustych pól, po czym za pomocą wyszukiwarki, która ukaże się na ekranie, odnaleźć odpowiednie miejsce prowadzenia działalności. Po wybraniu miejsca prowadzenia działalności, informacje o nim zaczytują się automatycznie. Ostatni element, czyli okienko informujące o wytwarzaniu odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych, powinno być zaznaczone wyłącznie, jeśli spełnione jest to stwierdzenie. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać „Zapisz”.

Dodaj miejsce prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po zapisaniu uzupełnionych danych w celu dodania informacji o wytworzonych odpadach należy wybrać „Opcje”. Na rozwijanej liście oprócz „Edytuj” i „Usuń” znajdują się „Odpady wytworzone w instalacji” i „Odpady wytworzone poza instalacją”. Informacje te należy uzupełnić zgodnie z tym, czy dane miejsce prowadzenia działalności posiada instalację, w której powstały odpady.

Odpady wytworzone w instalacji i poza instalacją w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli odpady zostały wytworzone poza instalacją należy wejść w odpowiednią sekcję i przy zapytaniu o wytwarzanie odpadów poza instalacją zaznaczyć „Tak”. Następnie należy dodać informacje o odpadach za pomocą „Dodaj kod i rodzaj odpadu”.

Dodaj odpady wytworzone poza instalacją w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Polem do uzupełnienia jest „Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się po wybraniu pustego pola. „Kod ex” oraz „Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi i należy je uzupełnić wyłącznie w sytuacji, w której dotyczą one konkretnych odpadów. Następnie należy wskazać strumień lub strumienie odpadów, a także masę wytworzonych odpadów danego rodzaju w tonach. „Sucha masa odpadów” jest polem nieobowiązkowym. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać „Zapisz”.

Uzupełnianie odpadów wytworzonych poza instalacją w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Zapisane informacje o wytworzonych odpadach znajdują się na liście. Informacje o odpadach wytworzonych w instalacji dodaje się w analogiczny sposób.

Dodane odpady poza instalacją w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po cofnięciu się do listy wszystkich działów sprawozdania widzimy niebieski prostokąt informujący, że dział XI został uzupełniony.

Uzupełnienie działu XI w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Na dole strony głównej sprawozdania, w której widoczne są wszystkie działy, znajduje się miejsce na dodanie dokumentów, takich jak pełnomocnictwo lub też inne dokumenty. Można je dodać wybierając „Opcje” i „Dodaj”.

Pełnomocnictwo i dokumenty w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W celu dodania dokumentu pełnomocnictwa należy zaznaczyć „Tak” przy stwierdzeniu załączenia takiego dokumentu, dodać plik, wysłać plik i poczekać aż wysyłanie dobiegnie końca. Następnie można wrócić do poprzedniej części sprawozdania.

Dodawanie pełnomocnictwa w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli chcemy złożyć sprawozdanie należy wybrać „Złóż sprawozdanie”.

Składanie sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Złożone sprawozdanie znajduje się na liście sprawozdań.

Złożone sprawozdanie na liście w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Podsumowując, sprawozdanie, które muszą przygotować prowadzący gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony  kosmetyczne i inne tego typu obiekty wytwarzające odpady polega na wypełnieniu działu I i XI w BDO. Co ważne, prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z konieczności składania rocznych sprawozdań.

System umożliwia również na wystawienie KPO i KEO, prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby firmydodawanie kolejnych miejsc prowadzania działalności. W przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. 

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy wytwarzane przez Ciebie odpady pochodzą z instalacji lub powstają poza instalacją, zapoznaj się z naszymi innymi materiałami:

Zapraszamy do zapoznania się z „Instrukcją BDO – KPO i KEO w gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i innych”.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf [dostęp: 2023-12-12]

[2] Art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. [dostęp: 2023-12-12]

[3] Art. 71 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3. [dostęp: 2023-12-12]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.