przemysł

Pozwolenia zintegrowane - Akademia Przemysłu i Środowiska

Pozwolenia zintegrowane w pigułce

Pozwolenie zintegrowane wśród decyzji pozwalających na funkcjonowanie instalacji zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, jest jednym z trudniejszych do uzyskania dokumentów. Przedsiębiorstwa wymagające pozwolenia zintegrowanego to duże zakłady przemysłowe, na terenie jednego zakładu może znajdować się kilka instalacji określonych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Co ważne jednym pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się czyli wszystkie instalacje...

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej p.e.) określa, że ciepłem odpadowym jest niemożliwe do uniknięcia ciepło wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych, instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług, które bez dostępu do systemu...

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego Przemysł i Środowisko

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego w sytuacjach, w których jest ono wymagane, kiedy nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych bez właściwego pozwolenia, jakie są możliwe kary i komu zostaną one nałożone? Jednak nie mniej ważnymi kwestiami jest sama...

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstalacji niekoniecznie są zgodne z granicami fizycznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Definicja poszczególnych typów podinstalacji zawarta jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej...

O jakich terminach musisz pamiętać w maju Przemysł i Środowisko

O jakich terminach musisz pamiętać w maju? Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorcę do dopełnienia licznych obowiązków – opłat oraz prowadzenia sprawozdawczości i raportowania z zakresu ochrony środowiska. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych, także w postaci kar pieniężnych. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w maju 2024 r. 15 maja Złożenie...

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przemysł i Środowisko

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej decyzja środowiskowa), spotykamy się z wieloma pytaniami na temat kwalifikacji przedsięwzięć do dwóch grup, czyli do...

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/07/Tygodnik-PIE_28-2023.pdf Unijna dyrektywa w sprawie odpadów [1] zobowiązuje państwa członkowskie UE do zastosowania wszelkich niezbędnych środków na rzecz budowania europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na recyklingu o wysokiej...

Jakie są główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z przemysłu i jakie sektory najbardziej przyczyniają się do tego?

Zanieczyszczenie powietrza wynika z działalności przemysłowej człowieka, która wiąże się z emisją substancji stałych, ciekłych lub gazowych w szkodliwych ilościach. Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska...