środowisko

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej p.e.) określa, że ciepłem odpadowym jest niemożliwe do uniknięcia ciepło wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych, instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług, które bez dostępu do systemu...

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska oraz dokonania opłaty rocznej lub miesięcznej. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co należy złożyć pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska, a...

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego Przemysł i Środowisko

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego w sytuacjach, w których jest ono wymagane, kiedy nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych bez właściwego pozwolenia, jakie są możliwe kary i komu zostaną one nałożone? Jednak nie mniej ważnymi kwestiami jest sama...

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstalacji niekoniecznie są zgodne z granicami fizycznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Definicja poszczególnych typów podinstalacji zawarta jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej...

Czy na pewno wiemy, ile odpadów komunalnych jest poddawanych recyklingowi?

Edit: 7 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny pt. „Rośnie odsetek recyklingowanych odpadów komunalnych w Polsce, ale wciąż jest poniżej średniej UE” Polski Instytut Ekonomiczny [2] przyjrzał się poziomom recyklingu odpadów komunalnych w kraju, a także porównał je z masą wytwarzaną na jednego mieszkańca UE. Ile odpadów komunalnych wytwarza jeden...

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przemysł i Środowisko

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej decyzja środowiskowa), spotykamy się z wieloma pytaniami na temat kwalifikacji przedsięwzięć do dwóch grup, czyli do...

Pozwolenie zintegrowane a pozwolenie wodnoprawne Przemysł i Środowisko

Mam już pozwolenie zintegrowane. Czy muszę wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych?

Spotykamy się z wieloma pytaniami na temat pozwolenia zintegrowanego i wodnoprawnego. Czym jest pozwolenie zintegrowane, a czym pozwolenie wodnoprawne? Jakie są między nimi powiązania i jakiej podstawie prawnej podlegają? To generuje następne pytania. Czy wydanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli tak, to czy każdego? Czy pozwolenie zintegrowane zwalnia z...

12.03.2024 Przemysł i Środowisko

Czy znasz wartość środowiska przyrodniczego?

Edit: 12 marca 2024 r. Zaktualizowano o informację nt. wstępnego porozumienia politycznego dotyczącego Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Różnorodność biologiczna Europy zmniejsza się w alarmującym tempie na skutek intensywnego rolnictwa, niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast, emisji zanieczyszczeń, niezrównoważonej gospodarki leśnej, implementacji inwazyjnych gatunków obcych i zmian klimatu. Warto podkreślić, że oba zjawiska – zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności (wymieranie gatunków, zmniejszanie się...

Zdrowa gleba – podstawa osiągnięcia celów klimatycznych

W grudniu obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Jest więc to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego komponentu środowiska, który warunkuje przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Gleby są często niedoceniane, mimo że to dzięki nim możemy cieszyć się bogatą w składniki odżywcze żywnością i czystą wodą. Kluczowe zadania gleb Gleby silnie wpływają na...