Wniosek o wykreślenie z BDO Przemysł i Środowisko

Co musisz wiedzieć o wniosku o wykreślenie w systemie BDO?

Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[1]. Przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru, który prowadzi Marszałek Województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Od momentu uzyskania indywidualnego numeru rejestrowego, nadanego podczas rejestracji, wszystkie czynności tj. wystawienie kart przekazania odpadów, ewidencja odpadów czy sprawozdawczość odbywają się za pośrednictwem systemu BDO. Od 1 stycznia 2020 r. wnioski należy składać za pośrednictwem systemu BDO. Należy dokonać tego przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, po zalogowaniu się na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. W przypadku, gdy podmiot zamierza dokonać wykreślenia z rejestru BDO, zobowiązany jest do złożenia stosowanego wniosku do Marszałka Województwa.

Proces składania wniosku o wykreślenie

Poniżej prezentujemy ścieżkę postępowania, która zawiera informacje jak prawidłowo wypełnić wniosek o wykreślenie z rejestru BDO.

Utworzenie wniosku o wykreślenie

Aby utworzyć nowy wniosek należy posłużyć się przyciskiem „Nowy wniosek”.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Wniosek o wykreślenie składa się w kontekście siedziby podmiotu, nigdy dla poszczególnych miejsc prowadzenia działalności. W drugim przypadku podmiot może dokonać dezaktywacji miejsca prowadzenia działalności. Zatem, dezaktywacja miejsca prowadzenia działalności, nie jest pojęciem jednoznacznym z wykreśleniem z rejestru BDO. Dezaktywacji należy dokonać w momencie zaprzestania prowadzenia działalności w sposób trwały, ale wyłącznie w jednym miejscu prowadzenia działalności danej firmy (funkcjonowanie firmy nie zostaje przerwane). Natomiast, wykreślenia z rejestru należy dokonać w przypadku, gdy podmiot trwale zaprzestaje prowadzenia działalności (całej firmy) związanej z obowiązkiem wpisu do rejestru. We wniosku o wykreślenie należy uzupełnić dane podmiotu, dane dodatkowe dotyczące wniosku o wykreślenie (przyczyny wykreślenia) oraz dane osoby wypełniającej wniosek.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Wykreślenia można dokonać w przypadku:

 • Trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru. Konieczne jest wprowadzenie informacji od kiedy podmiot przerwał prowadzenie działalności (zgodnie z zapisami art. 60 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)[2]
Źródło: bdo.mos.gov.pl
 • Wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)[3], bowiem autoryzowany przedstawiciel stanowi podmiot, który jest wyznaczony przez wytwórcę do działania w jego imieniu oraz do którego mogą zwracać się, zamiast do wytwórcy, władze i instytucje państw członkowskich. Uzupełnieniu podlegają, wówczas informacje o nazwie autoryzowanego przedstawiciela (obligatoryjnie), dacie podpisania umowy z autoryzowanym przedstawicielem oraz numerze rejestrowym autoryzowanego przedstawiciela.
Źródło: bdo.mos.gov.pl

Podmiot ma 14 dni (od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności) na złożenie wniosku o wykreślenie, a organ (Marszałek Województwa) dokonuje wykreślenia z rejestru BDO w drodze decyzji. 

Opłata za wykreślenie

Tytułem wykreślenia z rejestru BDO pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Jest to opłata obligatoryjna. We wniosku o wykreślenie podmiot ma możliwość dołączenia potwierdzenia.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Wykreślenie z rejestru przez Marszałka

Istnieje również sytuacja, w której podmiot nie dokonuje wykreślenia z rejestru BDO samodzielnie, lecz odbywa się to w wyniku decyzji Marszałka Województwa. Marszałek może tego dokonać wyłącznie w przypadku, gdy:

 • nie została uiszczona opłata roczna – jeśli była wymagana;
 • została cofnięta lub wygasła decyzja związana z gospodarką odpadami;
 • zostały stwierdzone rażące nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez poszczególne ustawy;
 • stwierdzono stałe zaprzestanie wykonywania przez podmiot działalności;
 • nie zostało wniesione zabezpieczenie finansowe w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych;
 • nie zostało złożone zaświadczenie potwierdzające wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej;
 • nie zostało złożone zaświadczenie o opłacie produktowej.

Podsumowanie

Prawidłowe postępowanie w systemie BDO jest niezbędne, aby uchronić się od kar przewidzianych za niedostosowanie się do przepisów prawa. Należy przede wszystkim pamiętać, aby realizować obowiązki przedsiębiorcy w zakresie rejestracji działalności w systemie BDO, właściwie interpretować dwa kluczowe pojęcia takie jak: wykreślenie z rejestru BDO oraz dezaktywacja miejsca prowadzenia działalności, a także przestrzegać dozwolonego 14-dniowego terminu na dokonanie wykreślenia z rejestru BDO w przypadku trwałego zaprzestania działalności całej firmy.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2013/5/21.pdf#zoom=90

[2] art. 60. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) brzmi:
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru;

[3] art. 116 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) brzmi:
W przypadku wyznaczenia przez producenta autoryzowanego przedstawiciela i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzający sprzęt może, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu autoryzowanego przedstawiciela do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wykreślenie z rejestru;
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001688/O/D20151688.pdf

Załącznik 1 – Dokument XYZ

Załącznik 2 – Klauzula informacyjna

Podziel się:
 • 16438
 • 0
 • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *