Wycinka drzew - złagodzenie przepisów Przemysł i Środowisko

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu 2023 roku, nadal jest procedowany. Tym samym właściciel działki, który rozważa usuniecie drzewa z własnej posesji w trybie uproszczonym będzie musiał poczekać… lub zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Projekt zakłada zwiększenie obwodu pnia tych gatunków drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie oraz skrócenie czasu przeznaczonego na czynności administracyjne (np. oczekiwania na oględziny przeprowadzone przez przedstawiciela urzędu, dla danego zgłoszenia na wycięcie drzewa), a także okresu, w którym zgłaszający chęć wycinki drzew, mogą oczekiwać na wniesienie przez urzędnika ewentualnego sprzeciwu.
Czyli toczące się postępowania szybciej uzyskają ostateczne rozstrzygnięcie. Przepisy ustawy pozwalające na usunięcie drzew w uproszczonym trybie, w założeniu otwierają swoistą “furtkę”, dzięki której właściciele nieruchomości rzadziej będą pozbawiani możliwości usunięcia drzewa.

Poza tym, dotychczasowe przepisy zakładają, że wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew należy składać jedynie w formie papierowej, po wejściu w życie projektu ustawy, zgłoszenia będą mogły być również wysyłane drogą elektroniczną.

Więcej możliwości wycinki drzew bez konieczności zgłoszenia

To, czy wycinka drzewa wymaga uzyskania zgłoszenia zależne jest między innymi od jego gatunku i obwodu pnia na wysokości 5 cm mierzonej od powierzchni gruntu. Nowe przepisy zakładają, że zgłoszenie wymagane jest:

● w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, gdy obwód pnia przekracza 100 cm,

● w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, gdy obwód pnia przekracza 85 cm,

● w przypadku pozostałych gatunków, gdy obwód pnia przekracza 70 cm.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, obwód pnia na wysokości 5 cm, został zwiększony o 20 cm, względem wartości dla obecnie obowiązujących wymiarów. Czyli właściciel nieruchomości będzie mógł łatwiej wyciąć drzewa, które nie osiągnęły wskazanego obwodu pnia drzewa. Regulacja ta, nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Skrócenie czasu oczekiwania na działania urzędu

Jeśli podmiot dokonał zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, dla którego właściciel nieruchomości na obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, to organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia musi dokonać oględzin w celu ustalenia gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm. Do tej pory na przeprowadzenie oględzin drzewa trzeba było czekać 21 dni. Po wejściu w życie nowych przepisów, czas ten zostaje skrócony o tydzień i wynosi 14 dni. Po dokonaniu oględzin drzewa, którego wycięcie jest procedowane, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw, jeśli posiada on zastrzeżenia co do lokalizacji drzewa lub jego wieku. Czas na wniesienie sprzeciwu jest ściśle określony i uzyskanie możliwości usunięcia drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Do tej pory organ miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Nowe przepisy skracają ten czas do 7 dni. Oprócz tego podmiot zgłaszający wycinkę drzewa w terminie 14 dni od sprzeciwu organu będzie mógł się odwołać od uzyskanej decyzji.

Wnioski wysyłane drogą elektroniczną

Na zmiany w procesie wycinania drzew ma również wpływ Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022 poz. 2185) [2]. Za sprawą zmian jakie wprowadza, od 27 stycznia 2023 roku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu będzie może być wysyłany drogą elektroniczną. Oprócz tego różne wersje elektroniczne wniosku zostały ujednolicone i obecnie obowiązuje ta udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Klimatu i Środowiska, którą można pobrać z bazy wzorów wniosków BIP: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/

Zmiany dotyczące zwiększenia możliwości wycinki drzew bez zgłoszenia spotkały się z mieszanymi reakcjami. Osoby chcące wyciąć drzewa ze swoich posesji zapewne zadowolone są, że mogą to uczynić bez konieczności rozpoczynania postępowania z organem. Z drugiej strony takie ułatwienie może sprawić, że wycinana będzie coraz większa ilość drzew, co negatywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie należy pamiętać, że wycięcie drzewa bez zachowania wymaganych procedur, wiąże się z administracyjną karę pieniężną…

W przeszłości szczegółowo omówiliśmy temat wycinki drzew. Sprawdź, czy zainteresują Cię nasze materiały:

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – poznaj podstawy prawne

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – wniesienie sprzeciwu przez organ i jego milcząca zgoda

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości – opłaty i kary

Sytuacje szczególne w praktyce usuwania drzew i krzewów z nieruchomości – studium przypadków

Natomiast jeśli drzewo lub drzewa rosnące np. na prywatnych działkach, zostały uszkodzone, wywrócone lub złamane bez ingerencji właściciela nieruchomości np. w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, sposób postępowania jest zupełnie inny. W tych przypadkach mamy do czynienia ze złomem i wywrotem.


 

[1] Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2628 [dostęp: 2023-03-07]

[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur  administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022 poz. 2185) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002185/O/D20222185.pdf [dostęp: 2023-03-07]

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *