Zgłoszenie instalacji – o czym warto wiedzieć?

Loading

Zgłoszenia dotyczą tego typu instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, ale także nie są obojętne systemowi prawnemu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji oraz jakie akty prawne normują zagadnienie zgłoszenia.

Zgłoszenie jest dokumentem o określonej treści pisanym samodzielnie przez wnioskodawcę (czyli prowadzącego instalację w rozumieniu prawa ochrony środowiska), który to dokument przedkładany jest do organu ochrony środowiska. Ustawodawca nie wymaga żadnych szczególnych uprawnień do sporządzenia zgłoszenia określa natomiast jego treść. W szczególności art. 152 ust. 2 [1] Prawa ochrony środowiska [2] zawiera katalog informacji, które powinny być zawarte w zgłoszeniu instalacji.

Stanowi on, iż zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1. Prawa ochrony środowiska (jeśli zgłoszenie instalacji dotyczy pól elektromagnetycznych).

Przepis ten szczegółowo określa również elementy zgłoszenia w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW [3], czyli instalacji kwalifikowanych jako średnie źródła spalania paliw.

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia instalacji samodzielnie, ale nie masz pewności, czy robisz to dobrze, skorzystaj z naszego kursu, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces zgłoszenia. Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do darmowej lekcji.

Kiedy musimy dokonać zgłoszenia?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy przeanalizować trzy warunki:

 • eksploatację instalacji, z której może następować emisja,
 • brak konieczności uzyskania pozwolenia,
 • konieczność dokonania zgłoszenia.

Drugi i trzeci warunek wprost wynikają z aktów prawnych – odpowiednich rozporządzeń: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [4] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [5].

Warto pamiętać, że zgłaszamy instalację w rozumieniu prawa ochrony środowiska [2], a więc stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych lub budowle. Więcej o instalacji przeczytasz w artykule „Pojęcie instalacji – sprawdź, czy znasz je dobrze” 

W rozumieniu art. 152 ust 1 Prawa ochrony środowiska zgłaszamy instalację, jeśli nie wymaga ona pozwolenia, ale może potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Analiza eksploatacji instalacji i typu emisji przeprowadzana jest w oparciu o różne akty prawne w zależności od rodzaju instalacji.

Przykładowymi instalacjami, które wymagają zgłoszenia a nie wymagają pozwolenia są:

 • instalacje związane z wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – w tym przypadku aktem przesądzającym jest rozporządzenie wydane w oparciu o art. 220 ustawy prawo ochrony środowiska [6] oraz obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia [4];
 • instalacje związane z oczyszczaniem ścieków – dla nich aktem odniesienia jest ustawa Prawo wodne [7], które wskazuje wymóg uzyskania pozwolenia na szczególne korzystanie z wód. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [5], zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego lub domowego w ramach zwykłego korzystania z wód;
 • instalacje związane z polem elektromagnetycznym – dla nich aktem odniesienia jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [5]. Zgłoszenia wymagają instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne w dwóch grupach: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, czyli linie napowietrzne i trafostacje związane ze średnim napięciem (linie zakopywane nie są objęte tą zasadą) oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowego wynosi nie mniej niż 15W i emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30kHz do 300 GHz;

Zgodnie w zapisami zawartymi w obu przytoczonych rozporządzaniach, zgłoszenie jest wymagane dla:

 • instalacji energetycznego spalania paliw o mocy od 1 do 5 MW – opalanej węglem kamiennym;
 • instalacji energetycznego spalania paliw o mocy od 1 do 10 MW – opalanej koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, oraz węglem kamiennym, ale gdy nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
 • instalacji energetycznego spalania paliw o mocy od 1 do 15 MW – opalanej paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, ale gdy nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW;
 • instalacji spalania paliw inne niż energetyczne o mocy od 0,5 do 1 MW – opalanej węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, ale gdy wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych
  dla 1 godziny;
 • instalacji do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
 • instalacji do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o wydajności mniejszej niż 30 Mg surowca na dobę;
 • instalacji do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg surowca na dobę;
 • instalacji do spawania – już jedno zorganizowane, stacjonarne miejsce pracy wymaga zgłoszenia;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt – zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie
  znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych;
 • instalacji do powlekania – gdy nie stosuje się przepisów w sprawie standów emisyjnych, a zużycie rozpuszczalników jest większe niż 1 Mg/rok;
 • zbiorników materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3;
 • instalacji dla przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg/rok;
 • instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności większej niż 30 Mg/h;
 • instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o pojemności większej niż 50 Mg;
 • młynów spożywczych;
 • instalacji stosowane w gastronomii – obsługujących od 500 osób w czasie doby;
 • instalacji do produkcji węgla drzewnego;
 • instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;
 • instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
 • dygestoriów – umieszczonych poza laboratoriami np. przy linii produkcyjnej.

Które instalacje można eksploatować bez dokonania zgłoszenia?

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [5], zgłoszenie nie jest wymagane dla:

 • instalacji laboratoryjnych;
 • instalacji użytkowanych przez jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • instalacji używanych w służbie amatorskiej radiokomunikacyjnej – przez okres nie dłuższy niż 90 dni zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych oraz instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni w miejscu innym niż stała lokalizacja;
 • instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (w ich przypadku należy pamiętać o złożeniu deklaracji CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych);
 • instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 • instalacji do powlekania – dla których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (ich eksploatacja wymaga zużycia rozpuszczalników poniżej 1 Mg/rok, oraz gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, bądź żadna z wykorzystywanych substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia); 
 • instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 • instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt – niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 • instalacji do oczyszczania ścieków;
 • zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 • dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 • garaży.

Gdy organ wyrazi swój sprzeciw…

Organ ma prawo „nie przyjąć” zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o czym prowadzący instalację jest informowany pismem, w którym to organ opiniujący wyraża swój sprzeciw w drodze decyzji. Na ów sprzeciw zgłaszającemu instalację przysługuje możliwość odwołania (w części lub w całości) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, do którego wniesiono zgłoszenie instalacji [8].
Mimo że zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego [9], nie jest wymagane uzasadnienie odwołania [10], warto je zawrzeć. W przypadku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (np. ma miejsce emisja do powietrza z kotłów, który jest najczęstszym typem zgłoszenia), warto powołać się na wskaźniki, jakie wzięto pod uwagę podczas obliczeń przedłożonych organowi. Wskaźniki takie zostały przygotowane m.in. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (zwany dalej: KOBiZE) i  zamieszczone w dokumencie „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” [11]. W przypadku, gdy nie ma zerojedynkowego przełożenia konkretnych typów instalacji, warto powołać się na tą, której charakter jest możliwie najbardziej zbliżony do przykładów wskazanych przez KOBiZE.

Innym podejściem jest wykorzystanie w przygotowywanym uzasadnieniu zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a dokładnie art. 152 ust. 4 [12] i 4a [13]. Zgodnie z nimi organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Sprzeciw może zostać wniesiony jeżeli:

 • eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 • instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Przy czym, w przypadku przekroczeń standardów emisyjnych mamy ograniczenie do instalacji, które są zaliczane do średnich źródeł spalania paliw (są to instalacje o mocy od 1 do 50 MW), natomiast jako potwierdzenie, że dochowywane są standardy jakości powietrza może posłużyć dokument, jakim jest informacja o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji) [16] z jednoczesnym wskazaniem wartości emisji ze zgłaszanego emitora, obliczonej z wykorzystaniem wskaźników przygotowanych przez KOBiZE. Uzyskane w ten sposób dowody, będą atutem w prowadzonym postępowaniu odwoławczym.
Wykazanie, że instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska, może mieć miejsce poprzez wskazanie w jakie urządzenia ochronne została ona wyposażona, a także przedstawienie wykonania wymaganych przepisami lub posiadaną decyzją administracyjną, środków technicznych chroniących środowisko.

O czym warto wiedzieć?

Dokonując zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, zgłaszający może rozpocząć jej eksploatację w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów [12]. Jeżeli organ nie poinformował zgłaszającego o swoim sprzeciwie, to skorzystał on z tzw. milczącej zgody [14]. Natomiast zawsze warto zawnioskować o wydanie zaświadczenia, w którym wskazana jest data dokonania zgłoszenia instalacji.

Jakie są obowiązki związane z eksploatacją instalacji?

Do obowiązków eksploatującego zgłoszoną instalację należy zaliczyć: jej eksploatację zgodną z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i prowadzenie sprawozdawczości oraz aktualizację zgłoszenia, jeśli w instalacji miała miejsce istotna zmiana. Szczególnie ważny jest ten trzeci obowiązek, gdyż eksploatacja niezgodna ze zgłoszeniem jest obarczona sankcjami w postaci kary grzywny w wysokości od 20 do 5000 PLN [15].


[1] art. 152 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) stanowi:
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub
wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny
z obowiązującymi przepisami;
8) (uchylony)
9) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001973/O/D20211973.pdf [dostęp: 2022-07-26]

[3] art. 152 ust. 2b i 2c Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) stanowią, iż: 
2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
2) numerze REGON prowadzącego instalację;
3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
2) z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
– do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu
użytkowania.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101300881/O/D20100881.pdf [dostęp: 2022-07-26]

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001510/O/D20191510.pdf [dostęp: 2022-07-26]

[6] art. 220 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) stanowi:
1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

3. Jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
1) nie będzie wymagać pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia;
2) będzie wymagać pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie było wymagane, to obowiązek posiadania pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

[7] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 88 z późn. zm.) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf [dostęp: 2022-07-26]

[8] art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) brzmi:
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

[9] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf [dostęp: 2022-07-26]

[10] art. 128 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) brzmi:
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

[11] Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opracowane przez KOBiZE https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male_kotly_2020.pdf  [dostęp: 2022-07-26]

[12] art. 152 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) brzmi:
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

[13] art. 152 ust. 4a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) brzmi:
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

[14] art. 122a § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) brzmi:
Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

[15] art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 2008) brzmi:
Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

[16] Udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/PEInformation [dostęp: 2022-07-26]

Komentarze do wpisu “Zgłoszenie instalacji – o czym warto wiedzieć?

 1. Anna Haładyj

  Dorzućcie jeszcze ustawę PEM, tam jest wzór zgłoszenia dla pól elektromagnetycznych przez system!

  • Przemysł i Środowisko

   Dzień dobry Pani Anno! Dziękujemy za cenną sugestię dotyczącą rozszerzenia treści tekstu. Postaramy się ją wprowadzić. Czy może Pani przesłać nam jeszcze jakieś wskazówki? Pozdrawiam serdecznie, Paulina Pelczyk-Nieborak

 2. […] przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w odniesieniu do instalacji, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, stosuje się konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie mechanicznego […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.