Wpływ zmian klimatycznych na życie człowieka Przemysł i Środowisko

Wpływ zmian klimatycznych na życie człowieka

Jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju jest dostosowanie do zmian klimatu. Świadomość społeczeństwa związana z konsekwencjami zmian klimatu oraz koniecznością ochrony środowiska naturalnego stale rośnie, jednak konieczna jest dalsza ewaluacja. Klimat planety ociepla się głównie w wyniku wywołanego przez człowieka wzrostu stężenia atmosferycznych gazów cieplarnianych. Globalne ocieplenie jest wyzwaniem dla ludzkości, dlatego działania zapobiegające zmianom klimatu zostały określone jako istotne dla państw członkowskich UE. Postępujące ocieplenie klimatu można ograniczyć poprzez zastosowanie przemyślanych i skutecznych działań w skali globalnej.

Jak wynika z badań dotyczących świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonych w 2019 r. dla ministerstwa klimatu, dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że globalne ocieplenie klimatu stanowi poważny problem. Walka z globalnym ociepleniem wymaga redukcji emisji gazów cieplarnianych, możliwym do osiągnięcia poprzez wprowadzenie zmian w metodach produkcji energii czy poszczególnych sektorach gospodarki. Człowiek nie znając pełnego spektrum negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze obawia się i zauważa spektakularne skutki w postaci: wichur, powodzi czy suszy. Istotna jest edukacja ekologiczna i klimatyczna, wskazująca pozytywne spektrum troski o środowisko naturalne, wpływająca na nasze zdrowie i przyszłość. Pozwoli to na bliższe rozpoznanie skutków decyzji, które zostaną podjęte teraz, będą miały znaczenie dla następnych pokoleń. Globalne ocieplenie powoduje zmiany wszystkich systemów klimatu i zasobów wodnych. Obecnie najbardziej dostrzegalnym problemem wynikającym ze zmian klimatycznych jest susza i zanik zbiorników wodnych. Wzrost temperatury oraz brak opadów, pogłębia problem deficytu wody w Wielkopolsce. Każdy z nas będzie musiał poradzić sobie z pojawiającymi się pożarami, znacznym zmniejszeniem plonów, drożejącą żywnością czy zwiększeniem cen wody dla odbiorców indywidualnych. Z przeprowadzonych badań wynika że jako społeczeństwo zaczynamy dostrzegać fakt, że ekstremalne zjawiska pogodowe zaczynają pojawiać się coraz częściej (według danych statystycznych około 70% Polaków). Dodatkowo jedynie 10% Polaków zdecydowało się podjąć rzeczywiste działania, zmierzające do ograniczenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badania częściowo uwidoczniły istotę problemu polegającą na braku powiązania pomiędzy częstotliwością występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, a emisją gazów cieplarnianych. Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2015 r. społeczność międzynarodowa, przyjęła plan rozwoju świata do 2030 r. Wśród 17 określonych przez gremium celów zrównoważonego rozwoju, wspomniana została również pilna konieczność podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Podkreślono, że konieczna jest ciągła aktualizacja wiedzy o zachodzących zmianach klimatycznych, pozwalająca na odpowiednie przygotowanie społeczeństw oraz minimalizację negatywnych skutków zaistniałych zmian. Znaczna część przedsiębiorców nie posiada dotąd wystarczającej wiedzy związanej z zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego, wynikającej z prowadzonej działalności. Kluczowe jest dalsze propagowanie świadomości ekologicznej wśród interesariuszy. Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy, prowadzi szereg kampanii informacyjno- promocyjnych, które swoim zasięgiem obejmują m.in. komunikację w mediach społecznościowych oraz Internecie.

Podziel się:
  • 1109
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *