KPO? A może KPOK? Przemysł i Środowisko

KPO? A może KPOK?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie odpadów pomiędzy stacją przeładunkową lub punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanej dalej PSZOK), a instalacją komunalną powinno zostać potwierdzone dokumentem. Czy tym dokumentem ma być to KPO? A może KPOK?

Jaki dokument wystawia prowadzący stację przeładunkową?

Odpowiedź na pytanie co należy wystawić: KPO czy KPOK, zawarta jest w art. 71a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1]. A więc … prowadzący stację przeładunkową wystawia KPOK. Dokładne zasady wystawiania KPOK określono w art. 71a ust. 1 [2] zgodnie z którym kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów,
 • odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo
 • do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Czyli jedynym podmiotem zobowiązanym do wystawiania kart przekazania odpadów komunalnych jest podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Istotne rozszerzenie art. 71a ust. 1 stanowi ust. 2 tegoż artykułu, gdyż poszerza on „krąg sytuacji” w których wystawiamy KPOK, przy czym podmiot jest punktem stałym, niezmiennym. Art. 71a ust. 2 [3] wskazuje, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wystawia KOPK w następujących przypadkach:

 • transportu odpadów komunalnych z prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej,
 • transportu odpadów komunalnych z prowadzonego przez siebie miejsca zbierania odpadów komunalnych lub
 • transportu odpadów komunalnych z prowadzonego przez siebie miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Czyli w pierwszej kolejności ów podmiot odebrał odpady od właścicieli nieruchomości, następnie przekazał je do prowadzonych przez siebie miejsc: zbierania odpadów, stacji przeładunkowej lub miejsca przetwarzania odpadów. Ze wskazanych miejsc, ten sam podmiot, dalej transportując odpady posługuje się KPOK.

A contrario nie wystawimy KPOK w sytuacji, gdy:

 • podmiot transportujący odpady na przykład do instalacji komunalnej, nie jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • podmiot prowadzący stację przeładunkową nie jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków powoduje, że nie ma „miejsca” na KPOK, czyli należy wystawić KPO.

Jak postępować, gdy prowadzimy PSZOK?

Wydawać by się mogło, że sytuacja z punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest analogiczna jak w przypadku stacji przeładunkowej. Jednak o innym sposobie postępowania decyduje sposób funkcjonowania PSZOK. Ponieważ PSZOK nie zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czyli nie dokonuje „aktywnego” odbioru, a odpady są do niego dostarczane przez mieszkańców. Powyższa funkcja wyklucza możliwość wystawiania KPOK w przypadku przekazywania odpadów do instalacji komunalnej. W związku z powyższym należy wystawić KPO. Podejście to znajduje potwierdzenie w piśmie Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: 1452859.4626260.3656901 [4] oraz poprzedzającym je piśmie z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: DGOOK.021.55.2020.MT [5].

Podsumowując należy wskazać, iż przekazanie odpadów do instalacji komunalnej odbywać się będzie na podstawie KPO:
a) z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
b) ze stacji przeładunkowej:

 • przez podmiot nieodbierający odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
 • nie prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Natomiast przekazanie odpadów na podstawie KPOK odbywa się ze stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w przypadku transportu przez ten podmiot.

Więcej w materiale video z cyklu Akademii Przemysłu i Środowiska! Dołącz do Grupy Akademia Przemysłu i Środowiska!

O tym jak poprawnie wystawić KPO i dokonać ewidencji odpadów w systemie BDO dowiesz się z naszego poradnika.

Inne artykuły oparte na wystąpieniach przygotowanych w ramach Akademii Przemysłu i Środowiska to: Przestępstwa przeciwko środowisku, Odpowiedzialność karna i karno-administracyjna w ochronie środowiska, Pojęcie instalacji – sprawdź czy znasz je dobrze?, Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja.


[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/U/D20210779Lj.pdf  [dostęp: 2021-06-29]

[2] art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

Kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych

[3] art. 71a ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

W przypadku transportu odpadów komunalnych z prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządza kartę przekazania odpadów komunalnych przed rozpoczęciem transportu tych odpadów do następnego posiadacza odpadów.

[4] Pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2021 r., znak 1452859.4626260.3656901, dotyczące interpretacji przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych – art. 67 ust. 1 pkt 3 ora art. 71a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) [dostęp: 2021-06-29]

[5] Pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z dnia 14 grudnia 2020 r., znak DGOOK.021.55.2020.MT, stanowiące odpowiedź na pismo z 9 października 2020 r. w sprawie zmian przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wystosowane przez Przewodniczącego Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych [dostęp: 2021-06-29]

Podziel się:
 • 1707
 • 0
 • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *