Poradnik BDO – wystawianie KPO i KEO

Poradnik BDO - wystawienie KPO I KEO Przemysł i Środowisko

Loading

EDIT: 15 marca 2022 r. Dotyczy aktualizacji procesu tworzenia KEO oraz jej wpisów

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Moduł ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2021 roku, ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [2], posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić osobną kartę ewidencji odpadów (KEO) na jeden rok kalendarzowy. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

Istnieją podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Należą do nich wytwórcy odpadów komunalnych, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy. Rejestracji nie muszą także przeprowadzać osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady na potrzeby własne. Obowiązek nie dotyczy również podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów czyli prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Z obowiązku posiadania numeru BDO zwolnione są także podmioty, które wytworzyły odpady w ilościach mniejszych niż podanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku [3].

Karta przekazania odpadów (KPO)

W obiegu karty przekazania odpadów występują trzy podmioty: przekazujący, transportujący i przejmujący.

Role podmiotów w BDO Przemysł i Środowisko

Rolą przekazującego jest stworzenie KPO w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu oraz przekazanie odpadów następnemu podmiotowi. Przekazujący lub transportujący odpady generuje potwierdzenie wystawienia KPO w systemie BDO wraz z kodem QR, na podstawie którego służby kontrolne mają możliwość skontrolowania informacji na karcie ze stanem faktycznym. Po przetransportowaniu odpadów podmiot je przejmujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów podając ich masę oraz datę i godzinę przejęcia. Po zatwierdzeniu karty w systemie BDO przez podmiot przejmujący, transportujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza zakończenie transportu.

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji odpadów, w której ewidencji dokonuje podmiot gospodarujący odpadami.

Rodzaje kart w BDO Przemysł i Środowisko

KPO – tworzenie karty przez podmiot przekazujący

Pierwszą czynnością po zalogowaniu do systemu jest wybór podmiotu w imieniu którego będzie realizowane przekazanie odpadów. Dokonuje się tego wybierając przycisk “Opcje”, a następnie “Wybierz” przy podmiocie, w imieniu którego będą przekazywane odpady.

Wybór podmiotu w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

System wyświetla listę miejsc, w których podmiot wytwarza odpady. Należy wybrać miejsce, dla którego będzie wystawiana karta przekazania odpadów.

Wybór miejsca dla KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wybraniu miejsca prowadzenia działalności, system automatycznie wskazuje podmiot jako przekazujący, co widać w bocznym menu. Z tego miejsca można także zmienić rolę na podmiot transportujący lub przejmujący odpady.

Menu podmiotów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot ma możliwość kontroli wszystkich kart przekazania odpadów jakimi zarządza w danym miejscu prowadzenia działalności oraz podejrzenia ich statusów. Pierwszym z nich jest stan planowany. Karta znajdująca się w tej zakładce nie posiada nadanego oficjalnego obiegu i jest niewidoczna dla podmiotu przejmującego oraz transportującego. Kartę można stworzyć z 30 dniowym wyprzedzeniem oraz w razie potrzeby usunąć. Karty z sekcji zatwierdzonych są widoczne dla podmiotu transportującego, posiadają numer oraz nie da się ich wycofać. Karty znajdujące się w zakładce “Potwierdzenie wygenerowane” są widoczne dla wszystkich trzech podmiotów. Z tego miejsca kartę można wycofać, gdy na przykład pojazd transportujący odpady uległ awarii. Karty o statusie “Zrealizowane przejęcie” są również widoczne dla wszystkich. Podmiot przekazujący ma możliwość odrzucenia takiej karty w razie występujących w niej niezgodności. Trafia ona wtedy do sekcji kart odrzuconych, a gdy wprowadzone zostaną odpowiednie korekty – do sekcji “Potwierdzenie wygenerowane”, co oznacza możliwość potwierdzenia przejęcia. Karty o statusie “Potwierdzony transport” zostały zatwierdzone przez podmiot transportujący.

Aby utworzyć nową kartę należy posłużyć się przyciskiem “Nowa karta”.

Nowa KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Rok kalendarzowy oraz status karty uzupełniają się automatycznie, a okno z numerem karty pozostaje puste, ponieważ numer jeszcze nie istnieje.

Autouzupełnione dane karty Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dane przekazującego odpady również automatycznie się uzupełniają. Możliwa jest jedynie edycja stwierdzenia o wytwarzaniu odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, które można potwierdzić zaznaczając pusty kwadrat. W przypadku zatwierdzenia takiej informacji należy uzupełnić miejsce wytwarzania odpadów.

Dane przekazującego odpadu w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Kolejnym elementem, który musi zostać uzupełniony, są dane transportującego odpady. Po wybraniu pustego pola, wyświetla się okno, w którym w trakcie wpisywania danych pokazują się pasujące propozycje transportujących. Po wybraniu odpowiedniego podmiotu, puste rubryki uzupełniają się automatycznie.

Dane transportującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Uzupełnione dane transportującego odpady  Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Analogicznie działa uzupełnianie informacji o przejmującym odpady.

Dane przyjmującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Wyszukiwanie danych przejmującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Do uzupełnienia pozostaje jedynie miejsce prowadzenia działalności, które także uzupełnia się automatycznie po wybraniu z listy odpowiedniego miejsca.

Wyszukanie miejsca prowadzenia działalności Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

W następnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące odpadów. Rodzaj procesu przetwarzania dotyczy jedynie stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Informacje dotyczące odpadów Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Kod i rodzaj odpadów uzupełnia się wybierając odpad z przedstawionej listy.

Wyszukiwanie kodów odpadów Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić pola.

Kod ex i odpady niebezpieczne Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Pole “Numer certyfikatu oraz numery pojemników” obowiązuje jedynie posiadaczy, którzy przekazują odpady rtęci metalicznej. Obowiązkowe jest uzupełnienie masy odpadów, numeru rejestracyjnego środka transportu lub rodzaju środka transportu, daty rozpoczęcia transportu oraz godziny rozpoczęcia transportu.

Informacje dotyczące transportu Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Istnieje możliwość dodania do karty informacji dodatkowych. W każdej chwili kartę można zapisać wybierając “Zapisz”, umożliwiając sobie późniejszy powrót i edycję danych oraz zachowując planowany status karty. W celu nadania karcie oficjalnego obiegu należy wybrać “Zatwierdź”, co jest równoznaczne z nadaniem numeru karty. Opcja “Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie” generuje numer karty oraz tworzy potwierdzenie na czas transportu, w razie gdyby podmiot transportujący nie posiadał takiej możliwości w chwili odbioru odpadów.

Generowanie potwierdzenia w BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po zatwierdzeniu karta przekazania odpadów znajduje się w sekcji “zatwierdzone”.

Lista zatwierdzonych KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – odbiór odpadów przez podmiot transportujący

Gdy przekazujący odpady zatwierdzi KPO bez wygenerowania potwierdzenia, tę czynność musi wykonać transportujący wybierając interesującą go kartę z listy zatwierdzonych dokumentów. Czyni się to poprzez wybranie przycisku “Opcje”, a następnie “Edycja/zmiana statusu”.

Perspektywa transportującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Powoduje to przejście do informacji o karcie, które transportujący może zweryfikować. Na dole strony, pod informacjami zawartymi w karcie, transportujący ma możliwość wygenerowania potwierdzenia wybierając “Zmień status” oraz “Wygeneruj potwierdzenie”.

Generowanie potwierdzenia przez transportującego Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Przed wygenerowaniem potwierdzenia istnieje możliwość zmiany daty rozpoczęcia transportu, godziny oraz środka transportu. Po ewentualnych zmianach należy posłużyć się przyciskiem “Wygeneruj potwierdzenie”.

Godzina transportu BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Karta zmienia swoją lokalizację z sekcji “Zatwierdzone” do “Potwierdzenie wygenerowane”.

Karty z wygenerowanym potwierdzeniem w BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – przejęcie odpadów przez podmiot przejmujący

Podmiot przejmujący na liście KPO z wygenerowanym potwierdzeniem widzi, że podmiot transportujący odebrał odpady i będzie zmierzał w jego kierunku. Po wybraniu “Opcje” oraz “Edycja/zmiana statusu”, przejmujący ma możliwość zweryfikowania informacji dotyczących odpadów, których dotyczy karta.

Perspektywa przejmującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Najważniejszą sekcją są informacje dotyczące odpadów. Znajdują się w niej takie dane jak kod czy masa odpadów.

Podgląd informacji o odpadach w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli informacje dotyczące odpadów są poprawne, przejmujący potwierdza przejęcie poprzez “Potwierdź przejęcie”.

Potwierdzenie przejęcia odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

W nowym oknie istnieje możliwość edycji masy odpadów oraz dodania ewentualnych uwag. Proces kończy się wybierając “Potwierdź przejęcie”.

Edycja masy odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po potwierdzeniu karta znajduje się w sekcji “Zrealizowane przejęcie”.

BDO Karty ze zrealizowanym przejęciem Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – odrzucenie karty przez podmiot przejmujący

W przypadku zauważenia przez podmiot błędu w danych, może on taką kartę odrzucić wybierając “Zmień status”, a kolejno “Odrzuć”.

Odrzucenie KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wybraniu odrzucenia, na ekranie pokazuje się okno “Odrzucenie karty” z pustym polem, które należy uzupełnić o informację dotyczącą powodu odrzucenia karty.

Powód odrzucenia KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po zatwierdzeniu karta znajduje się w sekcji “Odrzucone”, zarówno w widoku przejmującego jak i przekazującego.

Lista odrzuconych kart w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – korekta danych przez podmiot przekazujący

Przekazujący odpady może zobaczyć powód odrzucenia oraz skorygować dane wybierając “Opcje” oraz “Edycja/Zmiana statusu”.

Odrzucone KPO przez przekazującego Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

powód Odrzucenie KPO przez przekazującego Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Zmiany można wprowadzić poprzez naciśnięcie przycisku “Zmień status”, następnie “Skoryguj”.

Przycisk skorygowania KPO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Na ekranie ukazuje się nowe okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane oraz zatwierdzić zmianę.

Korygowanie informacji w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Karta z poprawnymi danymi znajduje się w sekcji “Potwierdzenie wygenerowane”.

Potwierdzona KPO po skorygowaniu Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – zatwierdzenie skorygowanej karty przez podmiot przejmujący

Po wprowadzeniu korekty przez przekazującego, karta powraca do sekcji “Potwierdzenie wygenerowane” w panelu przejmującego. W celu zatwierdzenia karty należy wybrać “Opcje” oraz “Edycja/Zmiana statusu”.

Skorygowana karta z perpektywy przejmującego Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli informacje dotyczące odpadów są poprawne, przejmujący potwierdza przejęcie poprzez “Potwierdź przejęcie”.

Potwierdzenie przejęcia odpadów Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

W nowym oknie istnieje możliwość edycji masy odpadów oraz dodania ewentualnych uwag. Proces kończy się wybierając “Potwierdź przejęcie”.

Zmiana masy przejętych odpadów BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po potwierdzeniu karta znajduje się w sekcji “Zrealizowane przejęcie”.

BDO Karty ze zrealizowanym przejęciem Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KPO – potwierdzenie transportu przez podmiot transportujący

Odpowiedzialność za zakończenie procesu przekazania odpadów spoczywa na transportującym. W sekcji “zrealizowane przejęcie” widzi on zatwierdzoną przez przejmującego kartę. W celu potwierdzenia transportu podmiot wybiera “Opcje” oraz “Edycja/Zmiana statusu”.

Zrealizowane przejęcia z perspektywy transportującego BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot transportujący dokonuje potwierdzenia poprzez wybór “Zmień status”, a także “Potwierdź transport”.

Potwierdzenie transportu odpadów Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Zatwierdzona karta znajduje się w sekcji “potwierdzony transport”.

Lista kart z potwierdzonym transportem BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KEO – wystawianie karty ewidencji odpadów

EDIT: 15 marca 2022 r. Dotyczy aktualizacji procesu tworzenia KEO oraz jej wpisów

Za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) [5], w systemie BDO zostały wprowadzone zmiany dotyczące przetwarzania odpadów. Od 1 stycznia 2022 roku prowadząc działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, karty ewidencji odpadów (KEO) oraz karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK), powinny posiadać informacje o utracie statusu odpadów (jeżeli zachodzi) oraz o produktach i materiałach powstałych w ramach procesu. Instrukcję tworzenia KEO oraz jej wpisów zaktualizowaną o te i inne zmiany znajdziesz w “Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie”.

Użytkownik wybiera podmiot w imieniu którego będzie dokonywał ewidencji, poprzez zaznaczenie przy odpowiednim podmiocie przycisku “Opcje”, a następnie “Wybierz”.

Wybór podmiotu ewidencjonującego w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

System wyświetli listę miejsc w jakich podmiot prowadzi działalność, spośród których należy wybrać miejsce, dla którego będzie wystawiana karta ewidencji odpadów.

Wybór miejsca prowadzenia działalności podmiotu ewidencjonującego BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Karty ewidencji odpadów widoczne są po wybraniu zakładek “Ewidencja odpadów”, następnie “Karty ewidencji” oraz “Karty ewidencji odpadów” w menu bocznym strony. W celu stworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem “Nowa karta”.

Nowa karta ewidencji w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Pierwszym polem do uzupełnienia jest “Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się w trakcie wpisywania pierwszych liczb kodu. “Kod ex” oraz “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi, które wypełnić można po oznaczeniu kwadratów znajdujących się przy tych elementach. Uzupełnić należy jednak “Zakres działalności dla kodu odpadu”. Dokonuje się tego poprzez wybór jednej z czterech opcji przedstawiających przedmiot zainteresowania podmiotu. Ostatnią obowiązkową informacją jest stan magazynu na 1 stycznia, podany w tonach. Pole to nie jest uzupełniane automatycznie ze względu na fakt, że do końca 2020 roku użytkownikom udostępniona była możliwość prowadzenia ewidencji papierowej, przez co nie istnieje możliwości dokładnego określenia stanu magazynu przez system BDO. Wybranie “Zapisz” spowoduje stworzenie karty.

Kod i zakres działalności kodu odpadu w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Nowo stworzona karta znajduje się na liście kart ewidencji odpadów. Informacje na jej temat można znaleźć po wybraniu “Opcje” oraz “Szczegóły”. W razie potrzeby, kartę bez utworzonych wpisów można usunąć wybierając “usuń” z rozwijanego menu opcji. Gdy konieczne jest usunięcie karty z istniejącymi wpisami, w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie wpisy, następnie kartę.

Lista kart ewidencji odpadów w BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wybraniu opcji “Szczegóły”, oprócz możliwości sprawdzenia danych karty, możliwa jest także ich edycja za pośrednictwem przycisku “Edycja”.

Szczegóły KPO w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KEO – tworzenie nowego wpisu

Opcja “Szczegóły” znajdująca się przy karcie prowadzi również do sekcji składającej się z pięciu zakładek. Wybór zakładek, które powinny być uzupełnione zależą od czynności jakie wykonuje podmiot. Element “Wytworzone” uzupełniać będzie podmiot wytwarzający odpady, “Wydobyte” dotyczy odpadów wydobytych ze składowisk, “Przyjęte” wybiera firma przyjmująca odpady, “Przetwarzane” przetwarzająca odpady, a “Przekazane” podmiot, który wytworzył i przekazał odpady innej firmie. Dane w wybranych sekcjach uzupełnia się poprzez wybranie “Nowy wpis”.

Nowy wpis w sekcji wytworzone odpady w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Wpisu dokonuje się poprzez uzupełnienie informacji o masie odpadów, które w tym przypadku zostały wytworzone. Uwzględnić należy odpady powstałe w związku z eksploatacją oraz poza instalacją. Obowiązkowe jest również wybranie daty, za to nieobowiązkowe podanie nazwy instalacji. Ostatni element, czyli potwierdzenie wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych dotyczy między innymi firm budowlanych, sprzątających separatory na stacjach benzynowych czy konserwujących. Tego typu spółki powinny zaznaczyć kwadrat przy wspomnianym stwierdzeniu oraz podać pochodzenie odpadów, czyli gminę.

Uzupełnianie danych wpisu w sekcji wytworzone odpady BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dane zatwierdza się przyciskiem “Zapisz”.

Zapis nowego wpisu BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Stworzony wpis po zapisaniu znajduje się w sekcji “Wytworzone”. Ewentualne zmiany można wprowadzać poprzez wybranie “Opcje”, a następnie “Edycja”. W przypadku wystawienia karty przekazania oraz zaakceptowaniu jej przez podmiot transportujący, należy dokonać wpisu w sekcji “Przekazane” poprzez wybranie “Nowy wpis”

Nowy wpis w sekcji przekazane odpady BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

W trakcie tworzenia wpisu należy dokonać wyboru spośród jednej z czterech opcji dotyczących przekazania odpadów. Możliwe jest wybranie stworzenia wpisu na podstawie karty przekazania odpadów, wskazanie wywozu za granicę Polski lub przekazanie odpadów osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorstwami. Istnieje także możliwość zaznaczenia, że posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji. Wybór każdej z opcji oznacza konieczność uzupełnienia innych informacji. W przypadku wywozu odpadów za granicę wskazać należy między innymi takie dane jak masa przekazanych odpadów, data rozpoczęcia transportu czy kraj przekazania odpadów wraz z adresem. Jeśli odpady zostały przekazane osobom fizycznym lub gdy posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji, uzupełnić wystarczy jedynie masę odpadów oraz datę rozpoczęcia transportu. Gdy wybrana została pierwsza opcja z listy uzupełnić należy numer karty, datę przekazania oraz masę odpadów. Naciskając na jedno z pustych pól, na ekranie wyświetla się nowe okno.

Uzupełnianie danych wpisu w sekcji przekazane odpady BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Nowe okno pozwala na wyszukanie istniejącej KPO na liście oraz wybranie jej.

Wyszukiwanie karty przekazania odpadów Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

W momencie wybrania odpowiedniej karty, informacje w niej zawarte uzupełniają puste pola. Proces należy zakończyć naciskając na przycisk “Zapisz”.

Zapisywanie wpisu w sekcji przekazane odpady BDOPrzemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Nowy wpis po zatwierdzeniu znajduje się w sekcji “Przekazane”. Podmiot wytwarzający i przekazujący odpady ma obowiązek stworzyć i złożyć sprawozdanie. Instrukcję składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO znaleźć można w materiale Poradnik BDO składnie sprawozdań. 

Wpisy w sekcji przekazane odpady BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

KEO – przejmujący

Karty ewidencji odpadów znajdują się w sekcji “Ewidencja odpadów” oraz “Karty ewidencji”. W celu stworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem “Nowa karta”.

Karty ewidencji przejmującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wybraniu pola z kodem i rodzajem odpadu, w nowym oknie należy wyszukać odpad, którego dotyczy karta ewidencji. Informacje jak “Kod ex” oraz “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są polami dodatkowymi, których możliwość edycji można uruchomić zaznaczając kwadrat znajdujący się przy ich nazwie. Obowiązkowym jest wskazanie zakresu działalności dla kodu odpadu oraz stanu magazynu na 1 stycznia. W celu zakończenia procesu tworzenia karty należy wybrać przycisk “Zapisz”.

Uzupełnianie danych przez przejmującego odsady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Stworzona karta znajduje się na liście kart ewidencji odpadów. W razie potrzeby, kartę bez utworzonych wpisów można usunąć wybierając “Opcje” oraz “Usuń”. Gdy konieczne jest usunięcie karty z istniejącymi wpisami, w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie wpisy, następnie kartę. Aby utworzyć nowy wpis należy wybrać “Opcje” “Szczegóły”.

Stworzona karta ewidencji przejmującego odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Pod informacjami o karcie znajduje się pięć sekcji. Uzupełnić należy tylko te, które dotyczą podmiotu. W przypadku podmiotu przejmującego jedną z wybranych zakładek będzie “przyjęte”, w której nowy wpis tworzy się przechodząc do tej sekcji oraz wybierając “Nowy wpis”.

Nowy zapis w sekcji przyjęte odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Możliwe jest wybranie jednej z trzech opcji dotyczących kategorii przyjęcia odpadów. Jedną z nich jest “Przywóz do RP”, w której należy podać między innymi takie informacje jak data przyjęcia, masa odpadów czy miejsce pochodzenia odpadów. W przypadku przejęcia odpadów od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji uzupełnić należy jedynie datę przejęcia oraz masę odpadów. W przypadku pierwszej z dostępnych opcji, wpis dokonywany jest na podstawie KPO.

Uzupełnienie wpisu w sekcji przyjęte odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wybraniu dowolnego pola na ekranie pojawia się nowe okno, które umożliwia wyszukanie KPO, na podstawie której tworzony będzie wpis. W tym miejscu istnieje również możliwość ewentualnej edycji wagi przyjętych odpadów. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

Wyszukiwanie karty przekazania odpadów w sekcji przyjęte Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Stworzony wpis znajduje się w sekcji “Przyjęte”.

Wpis w sekcji przyjęte odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli podmiot oprócz przyjęcia odpadów także je przetworzył, należy utworzyć nowy wpis w zakładce “Przetwarzane”.

Nowy wpis w sekcji przetwarzane odpady w BDO Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

We wpisie należy uzupełnić masę przetworzonych odpadów, wskazać jakim procesem zostały objęte, a także w jaki sposób zostały zagospodarowane. Wpis tworzy się wybierając “Zapisz”.

Uzupełnianie wpisu w sekcji przetwarzane odpady Przemysł i Środowisko

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot w dalszej kolejności może przekazać odpady i utworzyć wpis w sekcji “Przekazane”. By to uczynić, musi on jednak najpierw utworzyć kartę przekazania odpadów, wskazać podmiot, któremu będzie je przekazywał, a po ich przejęciu przez inną firmę, zaewidencjonować to w zakładce przekazane.

Warto pamiętać

Niektóre z wymagań mogą różnić w zależności od województwa. Z tego powodu warto pamiętać o roli właściwych Urzędów Marszałkowskich, do których można kierować pytania związane z ewidencją. Do organu należy także kierować wnioski aktualizacyjne dotyczące na przykład rozpoczęcia wytwarzania lub przyjmowania nowych typów odpadów. W tym przypadku podmiot ma 30 dni od takiego zdarzenia na skierowanie wniosku, a Urząd Marszałkowski 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W czasie oczekiwania można prowadzić KPO i KEO.

Jedną z kluczowych informacji jakie powinien pamiętać każdy z podmiotów działających w BDO jest to, że według wspomnianego już wcześniej art. 66 ustawy o odpadach ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco. Według art. 180 [4] tego samego aktu prawnego podmiot niestosujący się do tego wymogu może być ukarany grzywną. Nie wolno również zapominać o fakcie, że aktualnie ewidencja może być prowadzona jedynie przez system BDO. Jeśli w poprzednich latach podmiot prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi jej jednak wprowadzać do systemu. Ważne jest także prowadzenie ewidencji oddzielnie dla wszystkich typów odpadów i obiektów. Wyjątkiem jest świadczenie usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych na przykład w branży budowlanej czy konserwującej. W takim przypadku jest możliwość prowadzenia działalności w jednym miejscu, pod warunkiem złożenia wniosku aktualizacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego oraz zaznaczenia takiej informacji w KEO oraz KPO. Jeden podmiot może odgrywać także wiele ról i być zarówno przekazującym, transportującym i przejmującym odpady. W tym przypadku należy jedynie wskazywać odpowiednie miejsca prowadzenia działalności oraz zmieniać role w menu systemu BDO.

System umożliwia również na prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby firmy, dodawanie kolejnych miejsc prowadzania działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. Cała baza ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, dlatego poza polskimi firmami do prowadzenia ewidencji zobowiązane są również podmioty zagraniczne.


[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/U/D20210779Lj.pdf  [dostęp: 2021-05-20]

[2] Art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.
3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.
4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf [dostęp: 2021-05-20]

[4] Art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:
1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 69 ust. 1a;
2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.
3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 ust. 1.
4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7.

[5] Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002151/O/D20212151.pdf  [dostęp: 17-03-2022]

Komentarze do wpisu “Poradnik BDO – wystawianie KPO i KEO

  1. […] O tym jak poprawnie wystawić KPO i dokonać ewidencji odpadów w systemie BDO dowiesz się z naszego poradnika. […]

  2. […] konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz ewidencjonowanie odpadów w systemie BDO. W przypadku nieprzekroczenia tych wartości, posiadanie tego poświadczenia nie jest […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.