Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Poradnik BDO Sprawozdawczość komunalna w systemie cz.1 Przemysł i Środowisko

Loading

Sprawozdawczość komunalna w systemie BDO – Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości cz. 1

BDO – informacje ogólne

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów
z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Termin składania sprawozdań komunalnych

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie terminy sporządzania rocznych sprawozdań za 2019r. Zatem, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy) oraz podmioty zbierające odpady komunalne, zobowiązane są do przekazania rocznego sprawozdania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

System BDO – moduł sprawozdawczości

Poniższa ilustracja stanowi nawigację w systemie BDO, pozwalającą na odnalezienie modułu sprawozdawczości.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sprawozdawczość stanowi jeden z modułów głównego menu w systemie BDO. Podmioty zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO (zgodnie z art. 75[2] i art. 76[3] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach).

Rodzaje sprawozdań składanych przez system BDO

Poniższy schemat stanowi podział sprawozdań jakie podmioty mogą sporządzać za pośrednictwem systemu BDO.

Sprawozdanie komunalne stanowi jeden z rodzajów sprawozdań jakie podmiot może sporządzić w systemie BDO. Dzieli się ono na trzy podrodzaje sprawozdań:

Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości składa się w kontekście gminy, z której odbierane zostały odpady. Sprawozdanie komunalne podmiotu zbierającego odpady komunalne oraz podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych składa się w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności.

Sprawozdanie zerowe

Jeśli dany podmiot, posiada w pozwoleniu odpadowym bądź pozwoleniu zintegrowanym zgodę na wytwarzanie konkretnego odpadu, natomiast w danym roku odpad ten nie został wytworzony, wówczas podmiot zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania zerowego. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub zbierające odpady komunalne, które w danym roku nie odebrały lub nie zebrały na terenie danej gminy odpadów komunalnych, również są zobligowane do złożenia sprawozdania zerowego.

Wykorzystanie danych ze sprawozdań

Sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wykorzystywane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Jest ona publikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. Dodatkowo dane ze sprawozdań wykorzystywane są także w rocznym sprawozdaniu w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 października roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – sprawozdanie komunalne, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości cz. 1

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy składać w kontekście gminy, z której odbierane zostały odpady komunalne. Pierwszą czynnością jaką należy dokonać jest wybranie podmiotu, który to sprawozdanie będzie składał. Następnie z lewego, bocznego menu należy wybrać moduł sprawozdawczości.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W oknie głównym znajduje się wyszukiwarka sprawozdań. Umożliwia ona wyszukanie sprawozdań według kryteriów takich jak:

 • numer sprawozdania;
 • okres sprawozdawczy;
 • typ sprawozdania;
 • adresat;
 • status sprawozdania.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Poniżej znajduje się lista sprawozdań, która zawiera takie informacje jak:

 • numer sprawozdania;
 • okres sprawozdawczy;
 • typ sprawozdania;
 • adresat;
 • data złożenia sprawozdania;
 • status;
 • informacja czy jest to sprawozdanie zerowe.

W sprawozdawczości występują dwa rodzaje statusów. Pierwszy z nich to sprawozdanie robocze, które jeszcze nie zostało złożone przez podmiot. Z poziomu sprawozdania roboczego można złożyć sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Drugi status sprawozdań dotyczy złożonych przez podmiot. Nie ma możliwości edycji złożonego sprawozdania. Dozwolony jest jedynie podgląd, pobranie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) lub utworzenie korekty.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Chcąc złożyć nowe sprawozdanie, należy posłużyć się przyciskiem „Nowe sprawozdanie”. Konieczne jest określenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy oraz typu sprawozdania komunalnego.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po dokonaniu wyboru typu sprawozdania, należy wypełnić wymagane dane dotyczące:

 • adresata,
 • numeru rejestrowego nadanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Poniżej należy zaznaczyć na jakiej podstawie odpady komunalne zostały odebrane (umowa z właścicielem nieruchomości, umowa z urzędem bądź nie dotyczy). W formularzu tym możliwe jest również zaznaczenie informacji o sprawozdaniu zerowym, które należy sporządzić wyłącznie w przypadku, gdy podmiot w danym roku nie wytworzył odpadów komunalnych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wypełnieniu wszystkich powyższych informacji, sprawozdanie zaczytuje się na liście sprawozdań komunalnych w statusie robocze. Możliwe jest dokonanie edycji oraz uzupełnienie tabel.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział I Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w którym automatycznie zaczytują się informacje o podmiocie odbierającym odpady oraz adresie zamieszkania lub siedziby.

Dział II Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Informacja o odebranych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje o:

 • kodzie i rodzaju odpadu;
 • masie odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części działu znajduje się tabela ilustrująca sumę wprowadzonych mas. Należy wprowadzić łączną masę odebranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów komunalnych i rozbiórkowych) oraz łączną masę odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział III Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zawiera trzy tabele do uzupełnienia.

Tabela pierwsza (A) dotyczy informacji o odpadach nieulegających biodegradacji. W tabeli tej należy uzupełnić następujące informacje:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • masa odebranych odpadów komunalnych, przekazanych do zagospodarowania w tonach;
 • sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych;
 • nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne;
 • numer miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli jednak odpady zostały przekazane osobom fizycznym lub odzysk odbył się poza instalacjami lub urządzeniami należy uzupełnić wyłącznie informacje dotyczące:

 • kodu, rodzaju odpadu;
 • masy odebranych odpadów komunalnych.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części formularza, masy wprowadzonych odpadów sumują się.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela druga (B) dotyczy informacji o odpadach komunalnych, ulegających biodegradacji. Informacje należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku tabeli pierwszej (A). Tabela trzecia (C) dotyczy dodatkowych informacji o odpadach o kodzie 20 03 01 (Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne). Należy w niej uzupełnić następujące informacje:

 • masa odebranych odpadów w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do składowania w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do termicznego przekształcenia w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownie) w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do przetworzenia w procesie mechanicznego przetworzenia odpadów (sortownie) w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do poddania innym procesom przetwarzania w tonach.

Dział IV Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje dotyczącą kodu i rodzaju odpadu oraz masy odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W dolnej części znajduje się łączna masa odpadów komunalnych poddanych magazynowaniu.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział V Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. Dzieli się na dwie tabele. Pierwsza z nich, tabela (A) dotyczy masy odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania. Należy w niej uzupełnić następujące informacje:

 • nazwę instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania;
 • adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania;
 • kod i rodzaj odpadów;
 • masę odpadów zawierającą frakcję nieulegającą biodegradacji, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania w tonach (masa odpadów, nazwa składowiska, na które przekazano odpady do składowania, adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Natomiast druga tabela (B) dotyczy masy odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania. Należy uzupełnić następujące informacje:

 • nazwę instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania;
 • adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania;
 • kod i rodzaj odpadów;
 • masę odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w tonach (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80mm, wartość parametru AT4, frakcja o wielkości powyżej 80 mm, masa całego strumienia odpadów, nazwa składowiska, na które przekazano odpady do składowania oraz adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania).

Dział VI Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Informacja o poziomach i odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. Tabela pierwsza (A) dotyczy informacji o masie odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Obejmuje uzupełnienie:

 • kodu i rodzaju odpadu;
 • masy odpadów komunalnych w tonach;
 • masy odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w tonach.

Tabela druga (B) dotyczy informacji o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. W tabeli tej należy uzupełnić:

 • łączną masę odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w tonach;
 • łączną masę odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach;
 • osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (z włączeniem odpadów, o których mowa w tabeli C).

Tabela trzecia (C) zawiera informacje o masie odpadów budowlanych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku. Należy uzupełnić następujące informacje:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • masa odpadów komunalnych w tonach;
 • masa odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku w tonach.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela czwarta (D) to informacje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne. Należy uzupełnić informacje dotyczące:

 • łącznej masy innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku w tonach;
 • łącznej masy odebranych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w tonach;
 • osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela piąta (E) to zestawienie informacji o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Tabela (E) obejmuje uzupełnienie informacji takich jak:

 • masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. w tonach;
 • masa odpadów ulegająca biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy, przekazanych do składowania- MOUBR w tonach;
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział VII Sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – Dane o właścicielach nieruchomości. Należy uzupełnić liczbę właścicieli nieruchomości oraz załączyć dokument zawierający wykaz właścicieli nieruchomości w formie pliku PDF. Dane dotyczące właścicieli nieruchomości wypełnia podmiot, który zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości w okresie objętym sprawozdaniem. Jeśli umowa została zawarta z gminą, wówczas nie należy uzupełniać informacji w dziale VII.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sprawozdanie można złożyć bezpośrednio po uzupełnieniu informacji, bądź za pośrednictwem przycisku „opcje”. Podmiot, który błędnie wypełni i złoży sprawozdanie, ma możliwość samodzielnego wprowadzenia korekty, poprzez ponowne złożenie takiego samego sprawozdania, bez wcześniejszego wezwania organu do korekty.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W tej części przedstawiono część zagadnień związanych ze sprawozdawczością komunalną by, poznać temat dogłębnie polecamy materiał: https://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan-2/. W drugiej części bloku sprawozdawczości komunalnej, omówione zostanie sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady oraz PSZOK.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

[2] art. 75ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1)  wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 2)  prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: a)  zbierania odpadów, b)  przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 3)  podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1)  dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: a)  numer rejestrowy, b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, c)  numer identyfikacji podatkowej (NiP), o ile został nadany, d)  numer REGON, o ile został nadany; 2)  w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 – informacje o: a)  masie i rodzajach odpadów, b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile podmiot przetwarza odpady, d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 – w przypadku posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów; 3)  w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 – informacje o: a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do stosowania, b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby, e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych,  f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 4)  w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – informacje o: a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, b)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania, d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu, e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,  f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu; 5)  w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – informacje o: a)  wynikach próby strzępienia, b)  wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji; 6)  w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, b)  rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz masie sprzętu i części składowych sprzętu, przekazanych do ponownego użycia, c)  adresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Dziennik Ustaw – 40 –  Poz. 21 8)  w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku; 9)  w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje o: a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, c)  osiągniętych poziomach recyklingu.

[3] art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 1)  siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego; 2)  miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1. 3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73 i art. 75, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, mając na uwadze potrzebę zróżnicowania treści sprawozdań w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa oraz konieczność sprawnego i terminowego wprowadzania informacji do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 5. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 76 ust. 1, stosuje się art. 57 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Komentarze do wpisu “Poradnik BDO – składanie sprawozdań

 1. Krystiana Kowalska

  Czy w dziele III wskazujemy ostateczny proces przetwarzania odpadu komunalnego?

  • Przemysł i Środowisko

   Dzień dobry! W dziale III sprawozdania komunalnego znajduje się pole „Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych”, którego wypełnienie polega na wskazaniu odpowiedniego procesu z dostępnej w systemie listy. Pole oznaczone jest czerwoną gwiazdką, co oznacza, że jest one obowiązkowe. Występują jednak dwa wyjątki. W dziale można zaznaczyć checkbox „Przekazane osobom fizycznym” oraz „Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. Jeśli któraś z tych opcji została wskazana, pole, w którym wskazuje się sposób zagospodarowania wyszarza się i nie ma konieczności uzupełniania go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.