Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Poradnik BDO sprwozdnie o wytwarzaych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII

Loading

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII oraz XIII

BDO – informacje ogólne

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów
z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875)[2], wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797), w zakresie terminu sporządzania rocznych sprawozdań za 2019r. Bowiem, zgodnie z nowymi wytycznymi, podmioty zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami(w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., składają je do 31 października 2020 r. z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020r.

System BDO – moduł sprawozdawczości

Sprawozdawczość stanowi jeden z modułów głównego menu w systemie BDO. Podmioty zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania za 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO (zgodnie z art. 75[3] i art. 76[4] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach). Poniższa ilustracja stanowi nawigację w systemie BDO, umożliwiającą odnalezienie modułu sprawozdawczości.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Rodzaje sprawozdań składanych przez system BDO

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, podmioty zostały zobligowane do sporządzania sprawozdań wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. System umożliwia wygenerowanie trzech sprawozdań:

Podmioty zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

1. Wytwórcy prowadzący ewidencję odpadów, czyli:

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów);
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów);
 • podmiot świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. Ewidencję odpadów zobowiązany jest prowadzić posiadacz odpadów tj. zgodnie z zapisami art. 3.1 pkt. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701), wytwórca – przedsiębiorca, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.

3. Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Roczne sprawozdanie, a uproszczona ewidencja odpadów

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów oznacza, że podmiot nie musi sporządzać kart ewidencji odpadów. Zatem, przekazanie odpadów powinno odbyć się wyłącznie na podstawie kart przekazania odpadów. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania rocznego zestawienia o odpadach do Marszałka Województwa. Zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)[6], uproszczoną ewidencję odpadów prowadzą:

 • Wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie;
 • Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
 • Transportujący odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Proces składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
w systemie BDO

Na początku podmiot powinien wybrać rodzaj sprawozdania, które planuje sporządzić.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po wejściu w odpowiedni rodzaj sprawozdania, nad listą sprawozdań, system udostępni możliwość wyszukania sprawozdania za pomocą wybranych kryteriów tj. numeru sprawozdania, okresu sprawozdawczego, statusu sprawozdania oraz adresata.

Widok z bdo.mos.gov.pl

 Wyróżniamy następujące statusy sprawozdań:

Chcąc złożyć nowe sprawozdanie, należy posłużyć się przyciskiem „Nowe sprawozdanie”. Konieczne jest określenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy oraz typu sprawozdania.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Użytkownik ma możliwość złożenia wyłącznie jednego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za dany okres sprawozdawczy w zakresie jednego adresata (właściwego Urzędu Marszałkowskiego). W formularzu nowego sprawozdania należy uzupełnić informacje dotyczące okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy, adresata, adresu mailowego podmiotu składającego sprawozdanie oraz telefonu służbowego podmiotu składającego sprawozdanie. Po uzupełnieniu powyższych informacji, sprawozdanie uzyskuje status roboczego.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Za pośrednictwem przycisku edycja, wyświetla się formularz sprawozdania, lista działów oraz tabel dostępnych do uzupełnienia w sprawozdaniu.

Dział I Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

System wyświetli formularz, w którym podmiot zobowiązany będzie dodać miejsce prowadzenia działalności. Należy w nim uzupełnić informacje odnoszące się do nazwy miejsca prowadzenia działalności (obligatoryjnie), numeru miejsca prowadzenia działalności, adresu miejsca prowadzenia działalności oraz daty rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami (obligatoryjnie).

Widok z bdo.mos.gov.pl

Następnie należy uzupełnić informacje o rodzaju prowadzonej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności[7].

Widok z bdo.mos.gov.pl

W dalszej części formularza należy uzupełnić dane dotyczące sposobu gospodarowania odpadami.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po zapisaniu powyższych informacji system umożliwia dodanie nazw instalacji. Podmiot powinien dodać wszystkie instalacje w zakresie miejsca prowadzenia działalności, dla których planuje złożyć sprawozdanie.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział II Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przewiezionych na terytorium kraju

Tabela 1. Odpady przywiezione na terytorium kraju w roku kalendarzowym

W tabeli tej należy uzupełnić informacje o nazwie kraju, z którego przywieziono odpady, kodzie odpadów stosowanych przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów, kodzie i rodzaju odpadów, strumieniu odpadów, procesie (R- odzysku[8] lub D[9]– unieszkodliwiania), sposobie zagospodarowania oraz masie odpadów.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział II Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przewiezionych na terytorium kraju

Tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym

W tabeli tej należy uzupełnić informacje o kodzie i rodzaju odpadu, jaki został wywieziony z terytorium kraju.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W formularzu należy uzupełnić informacje w zakresie:

 • nazwy kraju, do którego wywieziono odpady;
 • kodu odpadów stosowanych przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów;
 • kodu i rodzaju odpadów.

Wszystkie powyższe dane należy obligatoryjnie wypełnić.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Poniżej należy również zaznaczyć strumień odpadów, proces (R- odzysku lub D- unieszkodliwiania), sposób gospodarowania odpadami oraz masę odpadów.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Wszystkie wprowadzone dane zaczytują się na liście odpadów wywiezionych z terytorium kraju w danym roku kalendarzowym. W przypadku błędnie wprowadzonych danych, system udostępnia możliwość wprowadzenia edycji lub całkowitego usunięcia wprowadzonego kodu i rodzaju odpadu.

Dział V Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W dziale tym należy dodać obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Należy uzupełnić informacje w oparciu o wskazane powyżej instalacje. Tabela 1 obejmuje uzupełnienie informacji dotyczących ogólnych informacji o obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, współrzędnych geograficznych obiektu, danych technicznych, monitoringu w fazie eksploatacyjnej oraz monitoringu w fazie po zamknięciu.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Wprowadzone dane zaczytują się w zestawieniu ogólnym.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot zobowiązany jest do uzupełnienia informacji o posiadanych decyzjach w zakresie funkcjonowania obiektu.  

Widok z bdo.mos.gov.pl

Należy uzupełnić informacje m.in. o rodzaju decyzji, znaku decyzji, terminie obowiązywania decyzji oraz organie wydającym decyzje.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W drugiej części podmiot zobowiązany jest wprowadzić dane o odpadach.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział VIII Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Pojazdy wycofane z eksploatacji

Tabela 1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu

System wyświetla listę stacji demontażu, należy posłużyć się przyciskiem dodaj stację demontażu w celu wprowadzenia danych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Formularz dotyczący dodania stacji demontażu pojazdów, zawiera do uzupełnienia informacje o nazwie miejsca prowadzenia działalności, numerze miejsca prowadzenia działalności oraz adresie miejsca prowadzenia działalności. System wyświetla listę nazw miejsc prowadzenia działalności, uprzednio wprowadzonych do działu I. Jeśli na liście nie widnieje wymagana pozycja, wówczas należy powrócić do działu I i uzupełnić informacje. Wszystkie powyższe informacje są obligatoryjne do uzupełnienia.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot może dodać kilka pozycji w ramach stacji demontażu pojazdu, wyłącznie w zakresie wcześniej wprowadzonych miejsc prowadzenia działalności. Dodatkowo należy uzupełnić sekcje dotyczące podmiotu. W przypadku błędnego wprowadzenia stacji demontażu pojazdu, można na tym etapie dane usunąć.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot, który zamierza dodać informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, zobowiązany jest uzupełnić informacje o:

 • marce pojazdu;
 • roku produkcji;
 • masie pojazdu w tonach;
 • masie pojazdu wycofanego z eksploatacji w tonach.

Dodatkowo należy zaznaczyć, czy przyjęty do stacji pojazd jest kompletny. Wprowadzone dane zaczytują się na liście informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot zobowiązany do uzupełnienia danych dotyczących informacji o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu powinien uzupełnić informacje o:

 • kodzie i rodzaju odpadów
 • masie odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tonach (obligatoryjnie).
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dodatkowo, w dalszej części formularza należy uzupełnić informacje o:

 • masie odpadów, wyrażonej w tonach;
 • masie odpadów przekazanych w kraju, wyrażonej w tonach.
Widok z bdo.mos.gov.pl

W dalszej części podmiot zobowiązany jest do uzupełnienia sekcji- odpady powstałe w wyniku strzępienia m.in. informacje o odpadach powstałych w wyniku strzępienia, ilość odpadów powstałych  wyniku strzępienia poddawana procesom (udział frakcji materiałowych oraz masa
w tonach).

Widok z bdo.mos.gov.pl

Kolejną sekcją do uzupełnienia są odpady przekazane do innego kraju, w której należy uzupełnić dane dotyczące kodu i rodzaju odpadu, masie odpadów przekazanych do innego kraju.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Następna sekcja jest to masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, w której należy uzupełnić informacje o masie odpadów przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Przedostatnią sekcją przeznaczoną do uzupełnienia jest przedsiębiorca, któremu przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania. W formularzu tym należy wprowadzić szczegółowe informacje m.in.:

 • imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy;
 • numer rejestrowy;
 • adres przedsiębiorcy;
 • adres przedsiębiorcy;
 • przeznaczenie odpadów (obligatoryjnie).
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu danych z wcześniejszych sekcji, należy dodać informacje o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział VIII sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Pojazdy wycofane z eksploatacji

Tabela 2. Informacja o wynikach strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

System wyświetli listę strzępiarek. Możliwe jest dodanie strzępiarki, uzupełniając informacje o:

 • dacie przeprowadzenia próby strzępienia;
 • nazwie strzępiarki;
 • nazwie miejsca prowadzenia działalności;
 • numerze miejsca prowadzenia działalności;
 • adresie miejsca prowadzenia działalności.

Analogicznie jak w przypadku stacji demontażu pojazdów, należy uzupełnić informacje o:

 • stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji;
 • odpadach z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • frakcji materiałowych ze strzępienia;
 • odpadach przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii, unieszkodliwiania powstałe ze strzępienia odpadów.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział IX Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Tabela 1. Informacja o masie zebranego zużytego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Tabelę tą sporządzają podmioty zbierające zużyty sprzęt, w której należy dodać informacje o zakładzie tj.:

 • nazwę zakładu;
 • nazwę miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności;
 • numer miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu tabeli system dodaje zapisane informacje do listy zakładów. Za pośrednictwem przycisku opcje, należy uzupełnić informacje o zebranym zużytym sprzęcie, przekazanym do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Konieczne jest dodanie grupy sprzętu poprzez uzupełnienie informacji o:

 • numerze i nazwie grupy sprzętu;
 • masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;
 • masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe;
 • masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 2. Informacja o masie przetwarzanego zużytego sprzętu. Tabelę tą sporządzają prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Należy dodać zakład poprzez uzupełnienie informacji o:

 • nazwie zakładu;
 • nazwie miejsca prowadzenia działalności;
 • numerze miejsca prowadzenia działalności;
 • adresie miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu powyższych informacji, system wyświetla listę dodanych zakładów. Za pośrednictwem przycisku opcje, należy wprowadzić dodatkowe informacje.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 1 tabeli 2. Zużyty sprzęt przyjęty przez zakład przetwarzania. Należy uzupełnić informacje dotyczące:

 • numeru i nazwy grupy sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt;
 • masy zużytego sprzętu przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania;
 • procesów przetwarzania zastosowane w zakładzie przetwarzania.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 2 tabeli 2. Zużyty sprzęt przygotowany do ponownego użycia. W tabeli tej należy uzupełnić informacje dotyczące:

 • numeru i nazwy grupy sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt;
 • masy zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia;
 • procesów przetwarzania zastosowanych w zakładzie przetwarzania.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 3 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, przekazane do recyklingu. W tabeli tej należy wprowadzić informacje o:

 • numerze i nazwie grupy, z którego powstał zużyty sprzęt;
 • kodzie i rodzaju odpadów;
 • masie przekazanych odpadów;
 • zastosowanym procesie recyklingu.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 4 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, przekazane do innych niż recykling procesów odzysku. W tabeli tej należy wprowadzić informacje o:

 • numerze i nazwie grupy, z którego powstał zużyty sprzęt;
 • kodzie i rodzaju odpadów;
 • masie przekazanych odpadów;
 • zastosowaniu innego niż recykling procesu odzysku.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 5 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, przekazane do unieszkodliwiania.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 6 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, przygotowane do ponownego użycia.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 7 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, wywiezione z kraju do innego państwa UE.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja 8 tabeli 2. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu, wywiezione z kraju poza terytorium UE.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 3. Informacja o odpadach powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych recyklingowi. Tabele ta sporządza podmiot prowadzący działalność w zakresie recyklingu. Należy uzupełnić:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych do recyklingu;
 • masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi;
 • zastosowany proces recyklingu.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 4. Informacja o odpadach powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poddanych innym niż recykling procesom odzysku. W tabeli tej należy dodać zakład poprzez uzupełnienie informacji o:

 • kodzie i rodzaju odpadu;
 • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych do innych niż recykling procesów odzysku;
 • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych innym niż recykling procesom odzysku.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Należy pamiętać, że jeśli dana tabela bądź sekcja nie dotyczy prowadzonej działalności przez podmiot wypełniający sprawozdawczość, wówczas nie uzupełnia on informacji. Po wprowadzeniu danych, system informuje o uzupełnieniu pozycji dotyczących listy strzępiarek.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział XI Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – Informacje o wytworzonych odpadach

Tabelę wypełniają wytwórcy odpadów, czyli każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. W dziale tym należy uzupełnić informacje dotyczące miejsca prowadzenia działalności tj.:

 • nazwę miejsca prowadzenia działalności;
 • numer miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności;
 • nazwę gminy na terenie, którym wytwarzane są odpady (jeśli podmiot prowadzi działalność w zakresie obiektu liniowego).

W dalszej części należy uzupełnić informacje o:

 • odpadach wytworzonych w instalacji;
 • odpadach wytworzonych poza instalacją.

Dodatkowo podmiot ma możliwość wprowadzenia edycji bądź usunięcia miejsca prowadzenia działalności.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

W przypadku, gdy podmiot zaznaczy informację, że odpady zostały wytworzone w instalacji, system umożliwia uzupełnienie danych dotyczących odpadów m.in.:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • strumień odpadów;
 • masa odpadów w tonach;
 • sucha masa odpadów w tonach.

Informacje dla odpadów wytworzonych poza instalacją należy wypełnić analogicznie uzupełniając m.in. kod i rodzaj odpadów oraz strumień odpadów.

Dział XII Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami –Informacja o zebranych odpadach

W tabeli tej należy uzupełnić informacje odnoszące się do:

 • nazwy miejsca prowadzenia działalności;
 • numeru miejsca prowadzenia działalności;
 • adresu miejsca prowadzenia działalności.

Wszystkie powyższe dane należy obligatoryjnie wypełnić.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot w dalszej części formularza zobowiązany jest uzupełnić informacje o zebranych odpadach m.in.:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • strumień odpadów;
 • masę odpadów w tonach;
 • suchą masę odpadów w tonach.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział XIII Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami –Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi lub unieszkodliwianiu

Tabela 1. Informacje o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach

Tabela ta wprowadza konieczność uzupełnienia informacji odnoszących się do:

 • nazwy miejsca prowadzenia działalności (widoczne wyłącznie miejsce prowadzenia działalności wprowadzone w dziale I);
 • numeru miejsca prowadzenia działalności;
 • adresu miejsca prowadzenia działalności.

Dodatkowo w formularzu należy zamieścić informacje o odpadach poddanych recyklingowi.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Za pośrednictwem przycisku opcje, należy wprowadzić informacje o odpadach poddanych recyklingowi:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • strumień odpadów;
 • masę odpadów;
 • suchą masę odpadów;
 • proces odzysku R.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 2. Informacje o odpadach poddanych przygotowaniu do ponownego użycia

W tabeli tej należy uzupełnić informacje o miejscu prowadzenia działalności tj.

 • nazwa miejsca prowadzenia działalności;
 • numer miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności.

Dodatkowo należy uzupełnić informacje o odpadach przygotowanych do ponownego użycia:

 • kod i rodzaj odpadów;
 • strumień odpadów (komunalne z grupy 20, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych inne niż grupa 20, pozostałe);
 • masę odpadów;
 • suchą masę odpadów;
 • proces odzysku R.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 3. Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach

W tabeli tej podmiot zobowiązany jest uzupełnić dane dotyczące miejsca powadzenia działalności, a następnie informacji o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku, gdzie należy uzupełnić informacje dotyczące kodu i rodzaju odpadu.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu

W tabeli tej należy, podobnie jak w przypadku tabeli 3, należy uzupełnić dane dotyczące miejsca powadzenia działalności, a następnie informacje o odpadach poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby

Poprzez dodanie miejsca prowadzenia działalności, podmiot uzyskuje możliwość wprowadzenia odpadów przekazanych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. 

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 6. Informacja o unieszkodliwionych odpadach w instalacjach lub urządzeniach

Poprzez dodanie miejsca prowadzenia działalności, podmiot uzyskuje możliwość wprowadzenia informacji o unieszkodliwionych odpadach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego

Poprzez dodanie miejsca prowadzenia działalności, podmiot uzyskuje możliwość wprowadzenia informacji o magazynowanych odpadach, gdzie należy uzupełnić dane dotyczące:

 • kodu i rodzaju odpadu;
 • strumieniu odpadów;
 • masie odpadów w tonach;
 • suchej masie odpadów w tonach;
 • celu magazynowania odpadów (R- odzysku lub D- unieszkodliwiania).
Widok z bdo.mos.gov.pl

Przy wypełnianiu sprawozdania bardzo ważne jest, aby podmiot wypełnił wyłącznie tabele odnoszące się do charakteru i sposobu prowadzenia działalności. W dolnej części formularza znajduje się miejsce na dołączenie niezbędnych dokumentów, mianowicie pełnomocnictwa lub innego dokumentu np. wyjaśnienia, o które prośbę skieruje Urząd Marszałkowski w celu dalszego przeprocesowania sprawozdania. Po wysłaniu sprawozdania, w zestawieniu ogólnym pojawia się informacja o dacie złożenia sprawozdania oraz zmianie statusu sprawozdania z roboczego na złożone. Wówczas, podmiot ma możliwość pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) lub utworzenia korekty (jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku przez Urząd).

Widok z bdo.mos.gov.pl

Informacje podsumowujące:

 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie   
  BDO należy składać w odniesieniu do siedziby podmiotu;
 • Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności;
 • W przypadku braku siedziby lub zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski właściwy miejscowo do złożenia sprawozdania jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

[2]   Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

[3] art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1)  wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 2)  prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: a)  zbierania odpadów, b)  przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 3)  podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1)  dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: a)  numer rejestrowy, b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, c)  numer identyfikacji podatkowej (NiP), o ile został nadany, d)  numer REGON, o ile został nadany;
2)  w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 – informacje o: a)  masie i rodzajach odpadów, b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile podmiot przetwarza odpady, d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 – w przypadku posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów; 3)  w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 – informacje o: a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do stosowania, b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby, e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych,  f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 4)  w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – informacje o: a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, b)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania, d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu, e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,  f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu; 5)  w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – informacje o: a)  wynikach próby strzępienia, b)  wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji; 6)  w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, b)  rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz masie sprzętu i części składowych sprzętu, przekazanych do ponownego użycia, c)  adresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8)  w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku; 9)  w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje o: a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, c)  osiągniętych poziomach recyklingu.

[4] art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 1)  siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego; 2)  miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1. 3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73 i art. 75, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, mając na uwadze potrzebę zróżnicowania treści sprawozdań w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa oraz konieczność sprawnego i terminowego wprowadzania informacji do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 5. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 76 ust. 1, stosuje się art. 57 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

[5] art. 3.1 pkt. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) brzmi:
posiadacza odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

[6] art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) brzmi:
Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą: 1)  podmioty, które: a)  wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, b)  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; 2)  transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów; 3)  władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.

[7] Wyszukiwarka kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

[8] Wykaz procesów odzysku:
R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników R3  Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), R4  Recykling lub odzysk metali i związków metali R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń R8 Odzysk składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10 R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11, R13  Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

[9] Wykaz procesów unieszkodliwiania:
D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.), D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.), D3  Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.), D4  Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.), D5  Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.), D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów, D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz D8  Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12, D9  Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1–D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.), D10 Przekształcanie termiczne na lądzie, D11 Przekształcanie termiczne na morzu, D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.), D13  Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1–D12, D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1–D13, D15  Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.