Kategorie:

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane dla:

 • usług wodnych
 • szczególnego korzystania z wód,
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonania urządzeń wodnych,
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych,
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającej wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję o zwolnieniu od zakazu gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, a także lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Inwestycje, dla których należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne definiują art. 389 i 340 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 295, 412, 877).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.