Co nowego w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi?

Loading

Ilość odpadów stale rośnie, a zdolności przerobowe zakładów nimi gospodarującymi maleją, co wraz z innymi czynnikami, takimi jak na przykład wzrost wynagrodzeń i zwiększanie zakresu obowiązków gmin, prowadzi do rosnących kosztów utrzymania gospodarki odpadów komunalnych. Gminy, czyli jednostki odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku na swoich terenach, muszą dostosowywać się do zmian w przepisach prawa, które dążą do zmniejszania ilości odpadów oraz kosztów gospodarowania, a także zwiększenia sprawiedliwości systemu i wydajności infrastruktury. Wiele zmian, które zaczęły funkcjonować wraz z rozpoczęciem 2022 roku, dotyczy nowych możliwości i zobowiązań, jakie stoją przed gminami – sprawdźmy czego dotyczą.

Podstawa prawna

Podstawą prawną nakładającą warunki na gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) [1]. 11 sierpnia 2021 roku za sprawą ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648) [2], wprowadzone zostały zmiany w przepisach, które częściowo zaczęły obowiązywać we wrześniu 2021 roku. Druga część zmian weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, a ich podsumowanie i wyjaśnienie znalazło się w materiale “Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej” – zmiany od 01 stycznia 2022 r.” [3].

Odstępstwo od “5-pojemnikowego” selektywnego zbierania odpadów

Gminy zobowiązane są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tak zwany sposób “5-pojemnikowy”. Oddzielane od siebie są odpady szklane, papierowe, metalowe wraz z tworzywami sztucznymi, bioodpady oraz odpady zmieszane. Zgodnie z art. 4b [4] i 4c [5] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualnie w niektórych przypadkach obowiązek ten może zostać zniesiony. Niektóre z gmin zasygnalizowały, że łączne zbieranie niektórych grup odpadów i późniejsze ich rozdzielenie w instalacjach pomogłoby obniżyć im koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy mogą uzyskać częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów od ministra właściwego do spraw klimatu, o ile spełnią co najmniej trzy z następujących warunków:

  • łączne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie wpływa na możliwość poddania ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym procesom odzysku, a uzyskiwany z tych procesów materiał wyjściowy ma jakość porównywalną do jakości uzyskiwanej przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych;
  • selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie przynosi wyniku najlepszego dla środowiska, biorąc pod uwagę całkowity wpływ gospodarowania selektywnie zebranymi frakcjami odpadów komunalnych na środowisko;
  • selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie jest technicznie wykonalne, biorąc pod uwagę dobre praktyki w zakresie zbierania odpadów komunalnych;
  • selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty, biorąc pod uwagę koszty negatywnego wpływu zbierania i przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na środowisko i zdrowie ludzi, możliwości poprawy efektywności zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz zasadę, że koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Zezwolenie na odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów gmina może uzyskać na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do którego dołączona jest analiza potwierdzająca spełnienie co najmniej trzech wymienionych warunków oraz wskazanie czy odstępstwo ma dotyczyć całej gminy czy jej części. Decyzja ministra wydawana jest na czas nieokreślony. Chcąc zachować otrzymaną zgodę, gmina musi osiągać wymienione w art. 3b ust. 1 [6] poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jeśli nie zostaną one osiągnięte, minister właściwy do spraw klimatu cofa zezwolenie w drodze decyzji oraz określa termin jej wykonania.

Odstępstwo od odbioru bioodpadów

Zmianie uległy także przepisy związane z bioodpadami. Do tej pory obowiązki gminy w zakresie tej kategorii odpadów precyzował art. 3. ust. 2c [7] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówił, że gmina nie musi zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów, jeśli w zamian za opłatę w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. Za sprawą nowelizacji do ustawy został również dodany ust. 2d [8], w którym przyjęto, że jeśli właściciel nieruchomości z domem jednorodzinnym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazał informację o posiadaniu kompostownika, co obniża w części jego opłaty, a rada gminy przyjęła uchwałę zwalniającą z konieczności posiadania pojemnika, możliwe jest podjęcie przez gminę decyzji o nieodbieraniu bioodpadów od właścicieli nieruchomości.

Dopłaty gmin do systemu gospodarowania odpadami

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że rada gminy może przekazać własne środki pozyskane ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy zawarte w art. 6k ust. 2b [9] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały rozwinięte o art. 6r ust. 2da [10], który mówi, że rada gminy może postanowić w ramach uchwały o pokrywaniu kosztów z własnych zasobów, jeśli środki posiadane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające, a także gdy gmina chce obniżyć opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości. Tego typu reakcja oznacza, że niektóre z gmin nie są w stanie pokryć wydatków jedynie z pozyskanych środków, co jest jednoznaczne z trudnościami w zachowaniu zasady bilansowania się dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozwiązanie problemu może być jednak przez niektórych interpretowane jako sprzeczne z zasadą „zanieczyszczający płaci, ponieważ osoby, które wbrew zasadom nie wnoszą opłat, będą wyręczane przez innych. Treść uchwały, która miałaby ustanawiać przekazywanie przez gminę środków pieniężnych nie jest ustalona, a jedyną zasadą jest to, że dopłaty nie mogą obejmować całości kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie istnieją również ograniczenia co do źródeł środków pieniężnych, a uchwała nie potrzebuje uzasadnienia ze strony gminy, choć wskazane jest, że przepis może być użyty jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rozwinięcie zakresu sprawozdań gminy i województw

Podobnie jak inni uczestnicy gospodarki odpadami, gminy muszą sporządzać roczne sprawozdania w systemie BDO, które przekazywane są marszałkowi województwa, a także od niedawna wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Sprawozdania te powinny zawierać takie elementy jak: masa odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy i sposób ich zagospodarowania, liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady, a także informacje o dokonaniach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie gminy. Sprawozdanie powinno zawierać ilość odpadów przyjętych przez punkty do ponownego użycia i naprawy, ilość zebranych odpadów, a także sposób ich zagospodarowania. W bilansie powinna znaleźć się także informacja o masie przekazanych do składowania pozostałości z sortowania i mechanicznobiologicznego przetwarzania, informacje o osiągniętych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za sprawą nowelizacji art. 9q [11] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od początku 2022 roku sprawozdanie powinno zawierać również informacje o osiągniętych poziomach składowania, masie wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, również tych powstałych z przetworzenia, które zostały przekazane do składowania lub termicznego przekształcania oraz ich stosunek do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. Swoje sprawozdania przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu składają również marszałkowie województw, a ich zawartość zamieszczona jest w art. 9s [12]. Jest ona zbliżona do zakresu sprawozdań składanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i za sprawą nowelizacji została wzbogacona o te same elementy.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na podstawie sprawozdań uzyskanych między innymi od odbierających czy zbierających odpady, zobowiązani są do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która udostępniana jest publicznie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. Do tej pory analiza musiała zawierać jedynie informacje o:

  • środkach przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • potrzebach inwestycyjnych,
  • ilości mieszkańców,
  • liczbie właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz tych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami,
  • masie wytworzonych odpadów,
  • ilości i możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych, bioodpadów oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Nowelizacja ustawy wprowadziła do art. 9tb [13] informację o konieczności umieszczania w analizie także uzyskanych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz ich stosunku do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Podstawa skutecznego systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 3 ust. 2 pkt. 6b [14] ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zarządzając własnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi powinny zapewniać kierowanie się hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która znajduje się w art. 17 [15] ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779).

Hierarchia postępowania z odpadami komunalnymi Przemysł i Środowiska

Według jej zasad w pierwszej kolejności powinno się ograniczać wytwarzanie odpadów. Jeśli jest to niemożliwe preferowane jest kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, a w ostateczności – unieszkodliwianie. Zapis ten nie wprowadza nowych zmian lub nakazów dla gmin, a ma jedynie podkreślać wartości jakie pozwolą na zmniejszenie ilości składowanych odpadów, obniżając przy tym koszty gospodarowania nimi oraz przyczyniając się do zmniejszania wpływu gminy na środowisko przyrodnicze.

Więcej informacji na temat nowych zasad w tematyce gospodarowania odpadami znajdziesz w artykułach:   „Jakie zmiany mogą czekać mieszkańców budynków wielolokalowych” oraz „Koniec wątpliwości w wyliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami”.


[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000888/U/D20210888Lj.pdf [dostęp: 28-04-2022]

[2] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001648/T/D20211648L.pdf [dostęp: 28-04-2022]

[3] E-book Wolters Kluwer “Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej” – zmiany od 01 stycznia 2022 r.”

[4] Art. 4b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888)
https://arslege.pl/zezwolenie-na-czesciowe-odstepstwo-od-selektywnego-zbierania-wybranych-frakcji-odpadow-komunalnych/k475/a134192/ [dostęp: 28-04-2022]

[5] Art. 4c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:

1. Jeżeli gmina, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 4b zezwolenie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych ust. 1, nie osiągnęła w danym roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu ust. 1, minister właściwy do spraw klimatu cofa to zezwolenie w drodze decyzji i określa termin jej wykonania. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia wszczyna się z urzędu.
2. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4b zezwolenie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych ust. 1, kończy możliwość łącznego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w terminie określonym w ust. 1.

[6] Art. 3b ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022;
3) 35% wagowo – za rok 2023;
4) 45% wagowo – za rok 2024;
5) 55% wagowo – za rok 2025;
6) 56% wagowo – za rok 2026;
7) 57% wagowo – za rok 2027;
8) 58% wagowo – za rok 2028;
9) 59% wagowo – za rok 2029;
10) 60% wagowo – za rok 2030;
11) 61% wagowo – za rok 2031;
12) 62% wagowo – za rok 2032;
13) 63% wagowo – za rok 2033;
14) 64% wagowo – za rok 2034;
15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

[7] Art. 3 ust. 2c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania.

[8] Art. 3 ust. 2d Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, o których mowa w art. 6m deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 1b pkt 7, oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6k uchwała rady gminy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 4a, a regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

[9] Art. 6k ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

[10] Art. 6r ust. 2da Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:
1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, lub
2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

[11] Art. 9q Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi: 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) nazwę gminy lub związku międzygminnego, który przejął zadania gminy, o których mowa wart. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, rodzaj gminy i liczbę mieszkańców gminy lub związku międzygminnego;
2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane;
3) informacje o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
3a) informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy;
4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych;
5) informacje o osiągniętych poziomach:
a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
b) (uchylona)
c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
d) składowania;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
7) informacje o masie wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, oraz informacje o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa wart. 3aa -3c.
5. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

[12] Art. 9s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi: 
1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) nazwę województwa, rodzaj i liczbę gmin lub związków międzygminnych, które przejęły zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz liczbę mieszkańców województwa;
2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane;
2a) informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy;
3) informacje o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych i podmiotach zbierających odpady komunalne, o których mowa w art. 9nb ust. 1;
4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych;
5) informacje o osiągniętych przez gminy lub związki międzygminne, które przejęły zadania gminy, o których mowa w art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, z terenu województwa poziomach:
a) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
b) (uchylona)
c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
d) składowania;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
7) informacje o masie wytworzonych na terenie województwa odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, oraz informacje o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie województwa.
4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw klimatu wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.
5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

[13] Art. 9tb Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi: 
1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa wart. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa wart. 6 ust. 6–12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
9) masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
2. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

[14] Art. 3 ust. 2 pkt. 6b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888) brzmi:
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
6b) zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;

[15] Art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779) brzmi:
1. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.
2. W celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami wykorzystuje się instrumenty ekonomiczne i inne środki.
3. Przykładowe instrumenty ekonomiczne i inne środki, które mają zachęcać do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami, są określone w załączniku nr 4a do ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.