O jakich terminach musisz pamiętać w maju? Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

O jakich terminach musisz pamiętać w maju Przemysł i Środowisko

Loading

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorcę do dopełnienia licznych obowiązków – opłat oraz prowadzenia sprawozdawczości i raportowania z zakresu ochrony środowiska. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych, także w postaci kar pieniężnych. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w maju 2024 r.

15 maja

Złożenie sprawozdania kwartalnego dotyczącego biokomponentów

Dotyczy: wytwórcy lub producenta biokomponentów lub biopaliw ciekłych.

Do 45 dni po zakończeniu kwartału wytwórcy, którzy wytworzyli biokomponenty oraz rozporządzili nimi bądź przeznaczyli do wytworzenia paliw, są zobowiązani do złożenia sprawozdania za ostatni kwartał do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Sprawozdania te, sporządzone na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, powinny zawierać informacje o ilości i rodzajach: wytworzonych biokomponentów, surowców rolniczych i biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów oraz biokomponentów rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, która skutkuje ich trwałym wyzbyciem się.

Podstawa prawna –

Art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 20) [1]

Złożenie uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania za poprzedni rok kalendarzowy

Dotyczy: organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania odpadów

15 maja upływa termin, w którym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa należy przekazać uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna –

Art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) [2]

20 maja

Złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach, ilości oraz przeznaczeniu wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych

Dotyczy: przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót nimi z zagranicą / podmiotów przywożących paliwa ciekłe do swojej działalności

Powyższe sprawozdanie należy złożyć co miesiąc, do 20. dnia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie należy przedłożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawa prawna –

Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) [8]

25 maja

Złożenie informacji o opłacie emisyjnej i opłata emisyjna

Dotyczy: producenta paliw silnikowych / podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego / podmiotu, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych

Informację o opłacie emisyjnej należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a obliczoną opłatę emisyjną wpłacić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Podstawa prawna –

Art. 321h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) [3]

 

31 maja

Złożenie dokumentu DPR

Dotyczy: podmiotów przekazujących odpady opakowaniowe do recyklingu

31 maja upływa maksymalny termin na złożenie wniosku o sporządzenie dokumentu DPR przez podmioty przekazujące odpady opakowaniowe do recyklingu do przedsiębiorcy prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych. Wniosek ten można złożyć po upływie 30 dni od końca kwartału, w którym przekazano odpady opakowaniowe do recyklingu, jednak nie później niż 2 miesiące od końca tego kwartału.

Podstawa prawna –

Art. 23 ust. 6, ust. 6a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [4]

 

Uzupełnienie i udostępnienie dokumentu DPR

Dotyczy: podmiotu, który otrzymał na wniosek dokument DPR

Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić dokument DPR nie później niż 2 miesiące od upływu kwartału, w którym przekazano odpady opakowaniowe do recyklingu. Po uzupełnieniu dokumentu, wnioskodawca powinien niezwłocznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, udostępnić go wpisanemu podmiotowi a także przekazać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling.

Podstawa prawna –

Art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [5]

Art. 23 ust. 10b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [6]

 

Złożenie wniosku o sporządzenie dokumentu EDPR

Dotyczy: podmiotów przekazujących odpady opakowaniowe do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Wniosek o sporządzenie dokumentu EDPR do przedsiębiorcy eksportującego odpady opakowaniowe lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych można złożyć po 30 dniach od końca kwartału, w którym odpady te zostały przekazane, jednak nie później niż 2 miesiące od końca tego kwartału.

Podstawa prawna –

Art. 24 ust. 4a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [7]

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Czym jest opłata emisyjna?

Opłacie emisyjnej podlega:

1) producent paliw silnikowych i gazu

2) importer paliw silnikowych i gazu

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych i gazu

4) inny podmiot podlegające na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Na podmiocie tym ciąży obowiązek raportowania informacji o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Informację taką należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty. Przedsiębiorca musi obliczyć, jakiej wysokości opłatę należy wpłacić, a następnie uiścić ją.

Organem właściwym w sprawach opłaty emisyjnej jest naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Wysokości należnych opłat paliwowych zależą od ilości paliw silnikowych lub gazu, od których podmiot jest zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy.

 

Poznaj obowiązki w zakresie ochrony środowiska w innych miesiącach:

Kwiecień to miesiąc m.in. corocznego audytu zewnętrznego dla podmiotów prowadzących recykling odpadów z opakowań, dokonanie opłaty za marnowanie żywności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz opłaty recyklingowej za pierwszy kwartał roku.

Więcej ważnych terminów na kwiecień

Marzec to m.in. udzielenie informacji o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych lub wniesienie opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, termin składania zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis za poprzedni rok kalendarzowy, złożenie sprawozdania w systemie BDO, złożenie opłaty rocznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z odpadami opakowaniowymi czy obowiązek sporządzenia sprawozdania o opłacie produktowej.

Wszystkie ważne terminy ze sprawozdawczości marcowej

W lutym należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach nadających się do recyklingu, wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających. Luty to także opłata melioracyjna oraz zbiorcze zestawienie informacji – zaświadczenie o zużytym sprzęcie, raport do KOBiZE czy zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach.

Więcej o sprawozdawczości w lutym


 [1] Art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 20) mówi, że:

1. Wytwórcy, którzy w danym kwartale wytworzyli biokomponenty, a następnie rozporządzili nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczyli je do wytworzenia paliw, są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące:

1) ilości i rodzajów:

a) wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem:

– biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, z podziałem na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych,

– biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,

– pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów,

b) surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów, ze wskazaniem:

– surowców rolniczych pozyskanych na podstawie umów kontraktacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1,

– biomasy pozyskanej na podstawie umów dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2,

– surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców lub biomasy otrzymywanej przez wytwórców w prowadzonych przez nich procesach przetwarzania surowców rolniczych lub biomasy na cele inne niż paliwowe,

– biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych,

– biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

– pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych surowców dostarczanych przez producentów rolnych,

– kraju pochodzenia – w przypadku surowców rolniczych, a także surowców rolniczych wykorzystanych do wytworzenia biomasy, spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju,

– kraju wytworzenia – w przypadku odpadów lub pozostałości,

c) biokomponentów rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw, w podziale na biokomponenty wytworzone z biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:

– nabywców tych biokomponentów,

– poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów,

– nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy,

– nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego certyfikatu,

– ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego;

2) (uchylony).

1a. (uchylony).

1b. Podmioty sprowadzające, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące:

1) ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów ze wskazaniem:

a) biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju,

b) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

c) biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne,

d) poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju;

2) dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem:

a) ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent,

b) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy;

3) ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, w podziale na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:

a) nabywców tych biokomponentów,

b) poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów,

c) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone,

d) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy,

e) nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu;

4) kraju pochodzenia surowców rolniczych i surowców rolniczych zużytych do wytworzenia biomasy, spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, wykorzystanych do produkcji importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów;

5) kraju wytworzenia odpadów lub pozostałości, wykorzystanych do produkcji importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów.

1c. (uchylony).

2. (uchylony).

2a. (uchylony).

2b. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużyły je na potrzeby własne, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających informacje dotyczące:

1) ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach, ze wskazaniem:

a) biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju,

b) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

c) biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne,

d) poziomu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonego w gCO2eq/MJ, dla biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju;

2) podmiotów, od których nabyto poszczególne rodzaje biokomponentów, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem biokomponentów zawartych w paliwach, ze wskazaniem nazwy tych podmiotów, ich adresu oraz kraju wykonywania działalności;

3) ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów, o których mowa w pkt 1, które w danym kwartale zostały rozporządzone przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub zużyte na potrzeby własne.

2c. (uchylony).

2d. (uchylony).

2e. Wytwórcy, podmioty sprowadzające oraz podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale nie dokonały czynności, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 1b albo 2b, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczeń o niewykonywaniu tych czynności.

2f. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 1b i 2b, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2e, umieszcza się klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o ilościach i rodzajach paliw ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez poszczególne podmioty wraz z danymi identyfikacyjnymi tych podmiotów obejmującymi: oznaczenie firmy podmiotu, adres jego siedziby lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.

4. (uchylony).

4a. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1 i 1b oraz ust. 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytworzonych oraz importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, klimatu, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału.

4b. Zbiorczy raport kwartalny, o którym mowa w ust. 4a, zawiera informacje określone w:

1) ust. 1, z wyłączeniem pkt 1 lit. b tiret szóste i lit. c tiret pierwsze i czwarte;

2) ust. 1b, z wyłączeniem pkt 2 i pkt 3 lit. a i e;

3) ust. 2b, z wyłączeniem pkt 2.

5. (uchylony).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000020 [dostęp: 06-05-2024]

[2] Art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) mówi, że:

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000573 [dostęp: 06-05-2024]

[3] Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) mówi, że:

Podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1, jest obowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import,

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054 [dostęp: 06-05-2024]

[4] Art. 23 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówią, że:

6. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych jest obowiązany sporządzić dokument DPR, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza odpadów do recyklingu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu.

6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5, w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych do recyklingu, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu DPR, nie później jednak niż 2 miesiące od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu, przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych może sporządzić ten dokument.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp: 06-05-2024]

[5] Art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówi, że:

W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokument DPR jest sporządzany przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych na złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wniosek:

1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo

2) prowadzącego instalację komunalną, albo

3) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

albo

4) gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp: 06-05-2024]

[6] Art. 23 ust. 10b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówi, że:

Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia dokument, o którym mowa w ust. 10a, nie później niż 2 miesiące od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu, wpisując w nim wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, i niezwłocznie go udostępnia, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wpisanemu podmiotowi oraz marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp: 06-05-2024]

[7] Art. 24 ust. 4a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówi, że:

Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu EDPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, przedsiębiorca może sporządzić ten dokument.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp: 06-05-2024]

[8] Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) mówi, że:

1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

1a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także nazwę przedsiębiorstwa albo nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o których mowa w ust. 1, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej sprawozdanie.

1b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Na podstawie danych ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.

6. (uchylony).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266 [dostęp: 06-05-2024]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.