Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty Przemysł i Środowisko

Loading

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska oraz dokonania opłaty rocznej lub miesięcznej. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co należy złożyć pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska, a te bywają niemałe. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w czerwcu 2024 r. Bo warto wiedzieć!

1 czerwca

Ustalenie harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym

Dotyczy: organizatora kąpielisk

Do 1 czerwca organizator kąpieliska zobowiązany jest ustalić, w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, harmonogram pobrania próbek z kąpieliska w sezonie kąpielowym (jedna próbka nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu oraz co najmniej 3 próbki podczas sezonu z przerwą między badaniami nieprzekraczającymi miesiąc).

Podstawa prawna –

Art. 344 ust. 5 pkt 1 i Art. 345 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [1]

15 czerwca

Złożenie deklaracji dotyczącej należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Dotyczy: podmiotów obowiązanych do ponoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Do ponoszenia należności zobowiązane są podmioty, które wykonują następuje czynności:

  • przewóz osób statkami wycieczkowymi i pasażerskimi
  • przewóz towarów statkami towarowymi
  • żegluga pustych statków towarowych
  • holowanie lub spław drewna
  • korzystanie ze śluz lub pochylni.

Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie deklaracji złożonej przez podmiot do 15 czerwca.

Podstawa prawna –

Art. 310 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [2]

20 czerwca

Złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach, ilości oraz przeznaczeniu wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych

Dotyczy: przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót nimi z zagranicą / podmiotów przywożących paliwa ciekłe do swojej działalności

Powyższe sprawozdanie należy złożyć co miesiąc, do 20. dnia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie należy przedłożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawa prawna –

Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) [3]

25 czerwca

Złożenie informacji o opłacie emisyjnej i opłata emisyjna

Dotyczy: producenta paliw silnikowych / importerów paliw silnikowych / podmiotu, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych

Informację o opłacie emisyjnej należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a obliczoną opłatę emisyjną wpłacić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Podstawa prawna –

Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) [4]

30 czerwca

Wniesienie zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej, zwanego „zabezpieczeniem finansowym”

Dotyczy: wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych

Wprowadzający do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który samodzielnie wykonuje obowiązki zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu, jest zobowiązany do 30 czerwca do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej, zwanego „zabezpieczeniem finansowym”.

Podstawa prawna –

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) [5]

Wniesienie opłaty zryczałtowanej za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej

Dotyczy: podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne

Opłatę należy wnieść w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli ryb (cykl produkcyjny – okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu cyklu produkcyjnego).

Opłatę wnosi się w postaci zryczałtowanej za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb lub innych organizmów wodnych.

Podstawa prawna –

Art. 275 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [6]

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Czym jest zabezpieczenie finansowe w kontekście opłaty produktowej?

Wnoszone na dany rok kalendarzowy zabezpieczenie finansowe jest przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej. Jest ono wymagane dla wprowadzanego do obrotu sprzętu elektrycznego i elektrycznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Możliwe są trzy formy zabezpieczenia finansowego:

– depozyt złożony na konto urzędu marszałkowskiego, na odrębny rachunek bankowy

– gwarancja bankowa złożona marszałkowi województwa

– gwarancja ubezpieczeniowa złożona do marszałka województwa właściwego.

Jak oblicza się wysokość zabezpieczenia finansowego?

Wysokość zabezpieczenia finansowego to iloczyn stawki opłaty produktowej z masą sprzętu dla gospodarstw domowych.

Poznaj obowiązki w zakresie ochrony środowiska w innych miesiącach:

Maj to czas, w którym należy m.in. dopełnić obowiązków m.in. związanych z dokumentami DPR i EDPR oraz złożyć uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego. Więcej ważnych terminów na maj

Kwiecień to miesiąc m.in. na coroczny audyt zewnętrzny dla podmiotów prowadzących recykling odpadów z opakowań, opłatę za marnowanie żywności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz opłatę recyklingową za pierwszy kwartał roku. Więcej ważnych terminów na kwiecień

W marcu należy udzielić informacji o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych lub wnieś opłatę na publiczne kampanie edukacyjne. W marcu mija też termin na złożenie: zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdania w systemie BDO, opłaty rocznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z odpadami opakowaniowymi, sprawozdania o opłacie produktowej. Wszystkie ważne terminy ze sprawozdawczości marcowej

Luty to m.in. roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach nadających się do recyklingu, wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających. To także opłata melioracyjna oraz zbiorcze zestawienie informacji – zaświadczenie o zużytym sprzęcie, raport do KOBiZE czy zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach. Więcej o sprawozdawczości w lutym


[1] Art. 344 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:
5.W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska:

1) ustala do dnia 1 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym, zwany dalej „harmonogramem pobrania próbek”;

Art. 345 mówi, że:

1. Harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

2. W odniesieniu do kąpieliska, w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni, harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż dwóch próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 [dostęp: 03-06-2024]

[2] Art. 310 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Wysokość należności ustala się na podstawie deklaracji składanej przez podmioty obowiązane do ponoszenia należności.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera odpowiednio dane dotyczące:

1) przewozów towarowych wyrażonych w tonokilometrach;

2) żeglugi statków pasażerskich lub wycieczkowych;

3) żeglugi pustych statków towarowych;

4) liczby śluzowań oraz przejść przez pochylnię.

3. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności składa deklarację, o której mowa w ust. 1, Wodom Polskim w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była wykonywana żegluga.

4. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia należności zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wody Polskie ustalają wysokość należności na podstawie własnych ustaleń.

5. Wysokość należności ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia należności, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej należności.

6. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności wnosi należność na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację, o której mowa w ust. 5.

7. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia należności zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość należności w drodze decyzji.

8. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności wnosi należność określoną w decyzji, o której mowa w ust. 7, na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.

9. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wstrzymuje jej wykonania.

10. Należności za korzystanie ze śluz lub pochylni przez statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) pobiera się bezpośrednio w miejscu przejścia przez śluzę lub przejścia przez pochylnię. Za pobraną należność wystawia się potwierdzenie uiszczenia należności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 [dostęp: 03-06-2024]

[3] Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) mówi, że:

1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

1a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także nazwę przedsiębiorstwa albo nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o których mowa w ust. 1, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej sprawozdanie.

1b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Na podstawie danych ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.

6. (uchylony).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266 [dostęp: 03-06-2024]

[4] Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) mówi, że:

Podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1, jest obowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import,

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054 [dostęp: 03-06-2024]

[5] Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) mówi, że:

Art. 28. 1. Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000573 [dostęp: 03-06-2024]

[6] Art. 275 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne ponoszący opłatę w postaci zryczałtowanej za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej wnosi ją bez wezwania w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb oraz tych organizmów, obejmującego okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 [dostęp: 03-06-2024]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.