Kategorie:

Co w sytuacji, gdy nie zgadzam się z treścią protokołu kontroli?

Kontrola, która przeprowadzana jest przez Organ Ochrony Środowiska lub Inspekcję Ochrony Środowiska, kończony jest sporządzeniem protokołu, który zawiera informacje o stwierdzonych niedogodnościach. Jeśli kontrolowany podmiot nie ma uwag co do treści sprawozdania, organ kontrolujący jak i kontrolowany podmiot powinni złożyć swoje podpisy na dokumencie. Jeżeli w momencie otrzymania protokołu podmiot posiada uwagi lub zastrzeżenia, może umieścić je w dokumencie wraz z uzasadnieniem, a następnie go podpisać. Istnieje również trzecia możliwość pozwalająca podmiotowi na bardziej dogłębne przemyślenie swojego stanowiska. Zgodnie z art. 380  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu i w przeciągu 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie wraz z uzasadnieniem swoich zastrzeżeń i uwag. Wzmiankę o odmowie kontrolujący umieszcza w protokole, a kontrolowany potwierdza odbiór dokumentu. Gdy po odmowie i upływie wyznaczonego czasu podmiot zdecyduje, że umieszczone w protokole informacje, mimo pierwszego negatywnego wrażenia okazały się prawdziwe, brak zgłoszonych uwag nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami. W takiej sytuacji należy jedynie poinformować organ o tym, że oryginalnie protokół nie został podpisany, jednak zadecydowano o odstąpieniu od wniesienia uwag. Nie są z tej sytuacji wyciągane żadne konsekwencje. Jeżeli natomiast zastrzeżenia zostały przekazane, organ powinien ustosunkować się do wskazanych uwag, co jest jednoznaczne z zakończeniem procedury. W postępowaniu kontrolnym nie istnieje takie działanie jak odwołanie.

 

O odmowie podpisania protokołu kontroli mówi art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

Zobacz Wideo bazę wiedzy na ten temat – https://przemyslisrodowisko.pl/baza-wiedzy/odmowa-podpisania-protokolu-pokontrolnego/

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.