Czym są konkluzje BAT (Best Available Techniques)?

Konkluzje BAT to dokumenty, w których określane są wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji. Dokumenty te sporządzane są na podstawie dokumentów referencyjnych BREF i przyjmowane w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Konkluzje BAT mają duże znaczenie dla właścicieli instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych, ponieważ muszą one spełniać ich wymagania i nie przekraczać granicznych wielkości emisyjnych. Stosowanie określonych w konkluzjach BAT technik nie jest wymagane, jeśli inna wybrana technika zapewnia co najmniej zrównoważony poziom ochrony środowiska. Różne sektory przemysłu posiadają własne konkluzje BAT. Jeśli dany sektor nie posiada konkluzji BAT, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów emisyjnych i standardów jakości powietrza.

Konkluzje BAT definiuje art. 3 pkt 8d Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2023 poz. 877 z późn. zm.).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.