Błąd w złożonym sprawozdaniu rocznym w BDO – oczywista omyłka pisarska

Błąd w złożonym sprawozdaniu rocznym - oczywista omyłka pisarska

Loading

Czego się dowiesz?

 • Co zrobić z błędem zauważonym po złożeniu w systemie BDO rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach?
 • Jak poprawić oczywistą omyłkę pisarską po złożeniu sprawozdania?
 • Jak postępuje organ w przypadku, gdy roczne sprawozdanie zawiera błędy?
 • Jak postąpić w sytuacji nałożenia kary administracyjnej spowodowanej omyłką pisarską?
 • Czy grozi mi kara za złożenie sprawozdania zawierającego omyłkę pisarską?
 • Co zrobić w przypadku problemów technicznych podczas składania sprawozdania rocznego do systemu BDO?

Czym jest BDO?

BDO (czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to elektroniczny rejestr uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu), a prowadzony przez marszałka województwa. Głównymi celami tego kluczowego w gospodarce odpadami rejestru są: uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i skuteczna kontrola rynku gospodarowania odpadami, przetwarzanie odpadów poprzez poprawienie poziomu recyklingu odpadów oraz wspieranie organów inspekcji ochrony środowiska m.in. w walce z nielegalnymi wysypiskami. Celem nadrzędnym jest dbałość o prawo ochrony środowiska. Baza ta, w celu ochrony środowiska, gromadzi i zarządza informacjami o odpadach, co pozwala kontrolować wytworzone odpady i przeciwdziałać zwiększaniu masy wprowadzonych odpadów do środowiska przyrodniczego. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty działające na terytorium kraju w zakresie gospodarowania odpadami, np. odpadami opakowaniowymi czy odpadami z tworzywa sztucznego. To platforma do ewidencji odpadów oraz do składania sprawozdań np. sprawozdania o wytwarzanych odpadach.

W systemie BDO funkcjonują trzy rodzaje rocznych sprawozdań, do których składania w formie elektronicznej zobowiązany jest między innymi prowadzący działalność gospodarczą wytwórca odpadów wpisany do rejestru (sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sprawozdanie zerowe). W przypadku sprawozdania zerowego mówimy o sprawozdaniu w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym odpadów.

Sprawozdanie roczne o gospodarowaniu odpadami składa się elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO. Jakie są najczęściej popełniane błędy? Należy pamiętać, aby wywiązać się terminowo ze swoich obowiązków, jak również warto szczególną uwagę zwrócić na poprawność wpisywanych danych, ponieważ możliwe jest popełnienie błędów, a korekta sprawozdania nie zawsze jest możliwa. W standardowym (nieelektronicznym) toku postępowania administracyjnego traktowane byłyby one jako omyłka pisarska. Jeśli błąd zostanie dostrzeżony przed złożeniem sprawozdania, składająca go osoba bez problemu może go wyeliminować. Co jednak w sytuacji, gdy sprawozdanie zostało już złożone? Czy można dokonać korekty sprawozdania?

Zagadnienie omawia radca prawny Marcin Józefiak.

Co zyskasz po obejrzeniu nagrania?

 • Znajomość czynności wykonywanych przez organ w sytuacji złożenia sprawozdania zawierającego omyłkę pisarską.
 • Znajomość kroków, jakie należy podjąć, aby uniknąć kary za niezłożenie rocznego sprawozdania w wyniku omyłki pisarskiej.

Do kogo skierowane jest wideo?

Materiał „Błąd w złożonym sprawozdaniu rocznym w BDO – oczywista omyłka pisarska” będzie przydatny dla:

 • podmiotów:
  • odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
  • zbierających odpady komunalne,
  • zobowiązanych do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • zobowiązanych do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 • firm consultingowych świadczących obsługę stałą przedsiębiorstw za pośrednictwem rejestru BDO,
 • osób korzystających z systemu BDO,
 • organów administracji przyjmujących roczne sprawozdania BDO.

 

Podstawa prawna

Zagadnienia omyłki pisarskiej w złożonym sprawozdaniu rocznym w BDO regulują przepisy ustawy:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Opracowanie zgodne ze stanem prawnym na dzień 30 listopada 2023 r.

Dla tych, co wolą przeczytać:

Co w sytuacji, w której złożone sprawozdanie zawiera omyłkę pisarską?

W postępowaniu zwykłym w formie papierowej możliwa jest korekta sprawozdania nawet gdy upłynie termin składania rocznych sprawozdań. W systemie elektronicznym, ze względów technicznych, jest to proces bardziej skomplikowany i niemożliwe jest utworzenie korekty.

Co zrobić z błędem w sprawozdaniu BDO będącym wynikiem omyłki pisarskiej?

Przykładem takiej omyłki może być błędne wskazanie roku, np. złożenie w roku 2022 rocznego sprawozdania za rok kalendarzowy 2021 i omyłkowe zaznaczenie w systemie roku 2022. Skutkuje to tym, że system BDO wykazuje brak odpowiedniego sprawozdania za rok 2021. Wykonanie korekty sprawozdania jest w takiej sytuacji niemożliwe, a organ wszczyna postępowanie i nakłada administracyjną karę pieniężną za niezłożenie w terminie sprawozdania rocznego w systemie BDO.

Jakie w takiej sytuacji przedsięwziąć kroki?

Trzeba zaskarżyć decyzję do organu wyższej instancji, a jeśli to nie wystarczy, to do Sądu Administracyjnego. Sądy Administracyjne wypowiedziały się w sposób jednoznaczny – czym innym jest administracyjna kara pieniężna za niezłożenie sprawozdania rocznego za pośrednictwem BDO, a czym innym jest administracyjna kara pieniężna za złożenie błędnego sprawozdania za dany rok w BDO. Różnicą jest wysokość kary. Z pomocą przychodzą też przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a dokładnie dział mówiący o administracyjnych karach pieniężnych, zasadach ich wymierzania, odstąpieniu od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz o udzieleniu ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku popełnienia oczywistej pomyłki pisarskiej w sprawozdaniu, jedyną grożącą karą jest administracyjna kara pieniężna za złożenie błędnego sprawozdania rocznego w BDO. Organ nie może więc nałożyć kary za niezłożenie sprawozdania.

Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

W przypadku problemów technicznych w bazie danych, np. ze ściągnięciem danych z rejestru BDO, warto skorzystać z pomocy technicznej i napisać do organu właściwego prowadzącego (zazwyczaj jest to urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności). Jest to istotne, gdyż dzięki temu można wykazać, że wystąpił błąd techniczny, który został w odpowiednim momencie zgłoszony właściwemu organowi. Za błędy techniczne leżące po stronie organu prowadzącego bazę danych o odpadach w wersji elektronicznej nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji podmiot składający roczne sprawozdanie do BDO.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.