Czy w każdej sytuacji można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy w każdej sytuacji można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Loading

Czego się dowiesz z wideo?

  • W jakich sytuacjach istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
  • Czy można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli nie jest ona wymagana?

 

Aby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wymagana, muszą być łącznie spełnione trzy warunki:

– musimy mieć do czynienia z przedsięwzięciem i z realizacją przedsięwzięcia w rozumieniu definicji z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy UIOŚ (Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

– przedsięwzięcie to wymienione jest w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.),

– konieczne jest uzyskanie jednej z decyzji lub wykonanie czynności wymienionych w art. 72 ustawy UIOŚ (Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niesie za sobą nowe możliwości, jak na przykład ułatwione staranie się o dotacje unijne. Czy jeśli któryś z wymienionych warunków nie został spełniony, podmiot może uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zagadnienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

 

Czego się nauczysz po obejrzeniu nagrania?

  • Dowiesz się kiedy można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Do kogo skierowane jest nagranie?

Materiał „Czy w każdej sytuacji można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?” będzie przydatny dla:

  • podmiotów chcących uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • podmiotów ubiegających się o dotacje unijne,
  • organów administracji przyjmujących wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podstawa prawna:

W szkoleniu powołujemy się na następujące przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094, 1113) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081991227/U/D20081227Lj.pdf

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.),https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf

– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2010 r. II SA/Ke 493/10

Dla tych, co wolą przeczytać:

Czy można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy nie jest ona wymagana?

Co w sytuacji, gdy nie potrzebujemy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a chcielibyśmy ją mieć? Takie sytuacje się zdarzają. Czasami, w przypadku starania się o dotację unijną, rodzi się pokusa, aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, mimo że, jak wynika z analizy, nie jest ona wymagana. Czy można ją w takiej sytuacji mieć? Otóż odpowiedź brzmi – nie. Jeśli nie spełniamy łącznie trzech warunków, nie możemy mieć decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Potrzebujemy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy są spełnione łącznie trzy warunki:

  1. Mamy do czynienia z przedsięwzięciem oraz realizacją owego przedsięwzięcia w rozumieniu definicji zawartej w ustawie. Czyli ważne jest nie tylko przedsięwzięcie, ale także czynienie, realizacja.
  2. Owo przedsięwzięcie jest wymienione w rozporządzeniu.
  3. Musimy uzyskać jedną z decyzji albo przeprowadzić czynność, o których mowa w artykule 72 ustawy.

Dopiero jeżeli mamy spełnione łącznie te trzy elementy, to jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kwalifikacji przedsięwzięć, skorzystaj z naszego szkolenia. Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do darmowej lekcji.

 

Co, gdy wymagania do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie są spełnione?

Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, a my uzyskamy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, to ta decyzja będzie obarczona wadą nieważności. Uzyskanie więc decyzji tylko po to, aby ją mieć np. do dotacji, nie jest dobre. Organ nie możne nam jej wydać, bo jeżeli ją wyda, to naruszy przepisy prawa. Mamy na tą okoliczność wyrok sądu (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2010 r. II SA/Ke 493/10). Z sentencji tego wyroku jasno wynika, że organ zobowiązany jest przeprowadzić analizę. A jeżeli nie ma podstaw, to odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. I jest to decyzja kończąca sprawę – umorzenie postępowania, bezprzedmiotowość.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.