Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku rejestracyjnym?

Loading

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO umożliwia gromadzenie informacji o odpadach oraz ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru, który prowadzi Marszałek Województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Od momentu uzyskania indywidualnego numeru rejestrowego, nadanego podczas rejestracji, wszystkie czynności tj. wystawienie kart przekazania odpadów, ewidencja odpadów czy sprawozdawczość odbywają się za pośrednictwem systemu BDO. Zatem, od 1 stycznia br. wnioski należy składać za pośrednictwem systemu BDO. 

Wpis do rejestru BDO może nastąpić na dwa sposoby:

 1. Na wniosek – podmioty wymienione w art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[1];
 2. Z urzędu – podmioty wymienione w art. 51, 234 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

Wpis do rejestru BDO na wniosek

Wpis na wniosek przysługuje podmiotom:

Z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)[2], czyli m.in:

 • Import/ wewnątrzwspólnotowe nabycie: opakowań, odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach;
 • Eksport/ wewnątrzwspólnotowa dostawa: opakowań, odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach;
 • Wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach.

Z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), czyli m.in.:

 • Transportujący odpady;
 • Sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami;
 • Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • Prowadzący przetwarzanie odpadów, zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63 poz. 639)[3], czyli m.in:

 • Wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje, opony);
 • Eksport/wewnątrz wspólnotowa dostawa produktów;
 • Prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów;
 • Organizacje odzysku.

Z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)[4], czyli m.in.:

 • Wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 • Zbierający zużyty sprzęt / zakłady przetwarzania ZSEiE;
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku;
 • Organizacje odzysku.

Z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79 poz. 666)[5], czyli m.in.:

 • Wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • Prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Pomioty pośredniczące.

Z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. nr 25 poz. 202)[6], czyli m.in.:

 • Wprowadzający pojazdy;
 • Prowadzący punkty zbierania pojazdów / stacje demontażu;
 • Prowadzący strzępiarkę.

Wpis do rejestru BDO z urzędu

Wpis z urzędu przysługuje podmiotom, które:

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane;
 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Opłata rejestrowa – kogo dotyczy?

Opłatę rejestrową należy uiścić w momencie składania wniosku. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)[7] wysokość opłaty, którą należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego za rejestracje w rejestrze BDO, uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi ona:

 1. dla mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)[8] mikroprzedsiębiorcą jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

 2. dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – wynosi ona 300,00 zł

Opłatę rejestrową należy uiścić na konto właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. Wpłaty dokonują:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłaty rejestrowej nie dokonuje przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu eko-zarządzania i audytu (EMAS). W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową – najwyższą, czyli 300 zł.

Logowanie podmiotu do systemu BDO

Logowanie podmiotu do systemu BDO następuje przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) odbywa się w oparciu o e-dowód, profil zaufany, konto bankowe (dla użytkowników głównych) lub przez login i hasło bezpośrednio przypisane do BDO (dla użytkowników podrzędnych). 

 

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Wnioski w systemie BDO

Wnioski w systemie BDO może składać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia użytkownika głównego. Po zalogowaniu do systemu BDO, moduł elektronicznych wniosków dostępny jest z poziomu bocznego menu.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

W module „Wnioski” znajdują się dwie zakładki – „Wnioski robocze” oraz „Wnioski złożone”.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

W zakładce „Wnioski robocze” zapisywane są wnioski, które użytkownik utworzył, zapisał, ale jeszcze nie wysłał do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji. Wnioski w tej zakładce można edytować do momentu wysłania. Druga zakładka odnosi się do wniosków złożonych. Znajdują się w niej dwa rodzaje wniosków – wnioski wysłane do Urzędu Marszałkowskiego (nie ma możliwości edycji lub usunięcia takiego wniosku) oraz wnioski zwrócone przez Urząd Marszałkowski w celu wprowadzenia korekty. Wnioski poddane korekcie wracają do zakładki wnioski robocze z adnotacją „Korekta”. Urząd Marszałkowski odsyła złożony wniosek do korekty w celu uzupełnienia braków formalnych, natomiast podmiot ma 7 dni na dokonanie korekty, od momentu odebrania powiadomienia o decyzji. Zakres danych, które wymagają korekty zostanie szczegółowo określony w informacji od Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek rejestracyjny w systemie BDO

Poniższy schemat prezentuje podział wniosków składanych za pośrednictwem BDO.

Proces składania wniosku rejestracyjnego

Wpisu do rejestru BDO należy dokonać przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności. Marszałek Województwa ma 30 dni od momentu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie podmiotu do Rejestru BDO, o czym poinformuje drogą elektroniczną oraz zawiadomi o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego.

Marszałek województwa może odmówić wpisu do rejestru BDO, gdy:

 • podmiot nie uiści opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 • podmiot nie wniesie zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości (w przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego sprzęt);
 • podmiot nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości (w przypadku organizacji odzysku lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Utworzenie wniosku rejestracyjnego – informacje podstawowe

Aby utworzyć nowy wniosek rejestracyjny należy posłużyć się przyciskiem „Nowy wniosek”. Istnieje możliwość wyboru rodzaju wniosku, który podmiot zamierza wygenerować.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Formularz wniosku rejestracyjnego obejmuje uzupełnienie informacji podzielonych na cztery bloki. Blok pierwszy obejmuje uzupełnienie informacji odnoszących się do danych identyfikacyjnych podmiotu składającego wniosek:

 • nazwa lub imię i nazwisko;
 • numer NIP;
 • numer NIP europejski;
 • numer PESEL;
 • pole wyboru adres zagraniczny.

Pole wyboru  „adres zagraniczny” należy zaznaczyć w przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego, nieposiadającego oddziału na terytorium RP.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Blok drugi obejmuje uzupełnienie pola adresu miejsca zamieszkania lub siedziby:

 • adres;
 • kod pocztowy;
 • numer budynku;
 • numer lokalu;
 • pole wyboru inny adres do korespondencji (jeśli dotyczy).

Źródło: bdo.mos.gov.pl

W przypadku, gdy podmiot posiada inny adres do korespondencji niż adres zamieszkania lub siedziby, zaznacza pole wyboru „inny adres do korespondencji niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby”.
Należy uzupełnić informacje dotyczące:

 • adresu;
 • kodu pocztowego;
 • numeru budynku;
 • numeru lokalu;
 • adresu zagranicznego (jeśli dotyczy).

Jeżeli podmiot wypełniający wniosek rejestracyjny posiada wdrożony system jakości lub system zarządzania środowiskowego, należy zaznaczyć pole „tak” w bloku trzecim i uzupełnić następujące informacje:

 • datę uzyskania certyfikatu;
 • nazwę podmiotu wydającego certyfikat;
 • termin ważności certyfikatu.

Natomiast, jeżeli podmiot wypełniający wniosek rejestrowy nie posiada wdrożonego systemu jakości lub systemu zarzadzania środowiskowego należy zaznaczyć pole „nie”.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Ostatnimi informacjami, które należy uzupełnić w tej karcie, są dane osoby wypełniającej wniosek:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • fax;
 • adres e-mail;
 • pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Obligatoryjnie należy wprowadzić adres mailowy do korespondencji drogą elektroniczną. Pozwoli to na wymianę korespondencji elektronicznych, dotyczących czynności realizowanych w systemie BDO. Stanowi komunikację do podmiotu w sprawie pism dostępnych dla użytkownika, gotowych do odbioru w systemie BDO.

 Pełnomocnictwo we wniosku rejestracyjnym

Jeśli wniosek składany jest na podstawie wystawionego pełnomocnictwa, należy załączyć je do składanego wniosku. W pełnomocnictwie powinny znaleźć się informacje dotyczące danych mocodawcy, informacji o podmiocie, któremu pełnomocnictwo zostaje udzielone, zakresu pełnomocnictwa oraz ram czasowych obowiązywania dokumentu. Pełnomocnictwo obrazuje zakres działania podmiotu, uprawnia do składania wniosków (rejestracyjnych, aktualizacyjnych, o wykreślenie) oraz sprawozdawczości. Dodatkowo pełnomocnik może pracować w zakresie ewidencji oraz wystawienia KPO.

Wzór karty pełnomocnictwa (opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) 

Pobierz wniosek opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Wypełniając pełnomocnictwo można posłużyć się wzorem lub samodzielnie opracować dokument. Warto jednak pamiętać, że pełnomocnictwo musi uwzględniać wszystkie czynności, które dana osoba reprezentująca będzie wykonywała w zakresie BDO. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Dodatkowo dokument ten powinien zostać poświadczony przez podpis zaufany lub opatrzony podpisem osobistym, zweryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Użytkownik główny musi posiadać pełnomocnictwa wyłącznie w przypadku wysyłania wniosków czy sprawozdań. Natomiast do codziennego działania np. wystawiania KPO czy KEO nie ma obowiązku posiadania pełnomocnictwa. W przypadku dokonywania płatności poprzez system bankowości internetowej, należy wygenerować potwierdzenie i dołączyć je do systemu w formacie PDF. Natomiast, jeżeli płatność odbyła się poprzez placówkę pocztową wystarczy skan druku uiszczenia opłaty.

Miejsce prowadzenia działalności, decyzje i tabele we wniosku rejestracyjnym

Po zapisaniu podstawowych informacji oraz utworzeniu wniosku rejestracyjnego należy dodać wszystkie miejsca prowadzenia działalności podmiotu oraz uzupełnić odpowiednie decyzje i tabele. Po wypełnieniu i zapisaniu pierwszego kroku formularza system wyświetli listę „miejsc prowadzenia działalności”, która zawiera następujące informacje:

 • nazwę miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Siedziba podmiotu określona w pierwszym kroku formularza automatycznie zostaje przypisana do listy miejsc prowadzenia działalności na pierwszej pozycji. Podmiot może zarejestrować wiele miejsc prowadzenia działalności. Dla każdego miejsca prowadzenia działalności podmiot zobowiązany jest uzupełnić decyzje oraz odpowiednie tabele. Systemowe uzupełnienie posiadanych decyzji obejmuje uzupełnienie informacji o wydanej decyzji (organ wystawiający, data wydania decyzji, znak decyzji), zakresie decyzji (rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj decyzji).

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Należy również uzupełnić informacje dotyczącą terminu obowiązywania decyzji.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Jeżeli decyzja organu wydającego zezwolenie została wydana na określony czas, należy wprowadzić datę obowiązywania takiego zezwolenia. Natomiast, jeśli decyzja została wydana bezterminowo, należy zaznaczyć pole wyboru „Bezterminowo”. Tabele wypełniane przez system BDO, odpowiadają tym funkcjonującym w formie papierowej.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Podmiot wypełnia tylko te tabele, które kluczowo odnoszą się do prowadzonej działalności. Pod tabelami do wniosku rejestracyjnego znajduje się lista z dokumentami, które należy dołączyć podczas rejestracji, w przypadku posiadania ich przez podmiot składający wniosek.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Ostatnim krokiem podczas sporządzania wniosku rejestracyjnego jest akceptacja oświadczenia oraz załączenie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestrowej.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Urząd Marszałkowski powiadomi o decyzji w sprawie wniosku poprzez system BDO oraz prześle informację na adres e-mail podany przez podmiot we wniosku rejestracyjnym.

Podmioty zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne;
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich;
 • podmiot transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Warto również podkreślić, że podmioty, które nie wypełnią obowiązków wynikających z przepisów prawa w ramach wpisu do rejestru BDO, ewidencji oraz sprawozdawczości prowadzą działalność niezgodną z obowiązującym prawem. Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy;
 • administracyjna kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO;
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Wypełnienie wniosku rejestracyjnego uzależnione jest od charakteru prowadzonej działalności. Aby upewnić się w słuszności wpisu do rejestru BDO podmiot może skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim lub Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, za pośrednictwem infolinii lub poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/.
Warto pamiętać, że brak wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega karze.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/O/D20130888.pdf

[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63 poz. 639)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/O/D20010639.pdf

[4] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001688/O/D20151688.pdf

[5] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79 poz. 666)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090790666/O/D20090666.pdf

[6] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. nr 25 poz. 202)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050250202/O/D20050202.pdf

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz.184)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000184/O/D20180184.pdf

[8] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/O/D20180646.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.