Wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń Przemysł i Środowisko

Wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) [1], wydłużeniu uległy terminy obowiązywania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych. Zachowają one ważność nie dłużej niż przez sześć miesięcy od daty odwołania stanu epidemii na obszarze kraju. Termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę decyzji albo pozostawienia go bez rozpoznania. Warto jednak wspomnieć, że wydłużenie terminów dotyczy wyłącznie podmiotów, których termin ważności tych dokumentów upłynął w czasie zagrożenia epidemicznego, a wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia albo o przedłużenie terminu obowiązywania wydanego pozwolenia, został złożony do 5 marca 2020 r.


[1] art. 15zzzzzy. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) brzmi:
1. Jeżeli posiadacz odpadów: 1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz 2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r. – termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

Podziel się:
  • 1127
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *