Instrukcja BDO – KEO, KPO dla warsztatów samochodowych

Instrukcja BDO - KEO, KPO dla warsztatów samochodowych Przemysł i Środowisko

Loading

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Moduł ewidencji odpadów – KEO i KPO

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [2], posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić osobną kartę ewidencji odpadów na jeden rok kalendarzowy. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

Nie wszyscy wytwórcy odpadów muszą prowadzić ewidencję odpadów. Do prowadzenia ewidencji nie są zobowiązani wytwórcy odpadów komunalnych, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy. Rejestracji nie muszą także przeprowadzać osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady na potrzeby własne. Obowiązek nie dotyczy również podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Z obowiązku posiadania numeru BDO zwolnione są także podmioty, które wytworzyły odpady w ilościach mniejszych niż podane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku [3].

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji odpadów (KEO).

Rodzaje kart ewidencji BDO Przemysł i Środowisko


W obiegu karty przekazania odpadów (KPO) występują trzy podmioty: przekazujący, transportujący i przejmujący. Rolą przekazującego jest stworzenie KPO w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu oraz przekazanie odpadów następnemu podmiotowi. Przekazujący lub transportujący odpady generuje potwierdzenie wystawienia KPO w systemie BDO wraz z kodem QR, na podstawie którego służby kontrolne mają możliwość skontrolowania informacji na karcie ze stanem faktycznym. Po przetransportowaniu odpadów podmiot je przejmujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów podając ich masę oraz datę i godzinę przejęcia. Po zatwierdzeniu karty w systemie BDO przez podmiot przejmujący, transportujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza zakończenie transportu.

Role podmiotów w BDO Przemysł i Środowisko


Uproszczona ewidencja odpadów

Podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
  • transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów,
  • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, [4]

mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Oznacza to, że nie muszą one wystawiać KEO, a jedynie KPO. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z konieczności składania rocznych sprawozdań.

Wystawianie karty przekazania odpadów (KPO)

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko


Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można przeprowadzić ewidencję. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk „Opcje”, a następnie „Wybierz”.

Wybór podmiotu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Kolejną czynnością jest wybranie miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Tak jak w poprzednim kroku, miejsce można odnaleźć znajdując je na liście lub posługując się wyszukiwarką. Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji należy wybrać „Opcje” oraz „Wybierz”.

Wybór miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO Przemysł i Środowisko


System BDO po zalogowaniu przekierowuje podmiot do sekcji ewidencji odpadów, a konkretniej do części dotyczącej KPO. W bocznym menu strony można zauważyć, że sekcja KPO automatycznie uruchamia się z perspektywy przekazującego. W trakcie pracy z systemem należy upewnić się, że wybierany jest odpowiedni rodzaj podmiotu do wykonywanych czynności. Na górze strony znajduje się wyszukiwarka KPO, która może być pomocna w przypadku posiadania wielu kart. Poniżej zlokalizowana jest lista kart, które podzielone są na 7 kategorii. Pierwszą z nich są karty planowane, nieposiadające oficjalnego obiegu i niewidoczne dla podmiotu przejmującego oraz transportującego. Kartę można stworzyć z 30 dniowym wyprzedzeniem oraz w razie potrzeby usunąć. Karty mogą posiadać również status zatwierdzonych. Posiadają one numer, nie ma możliwości ich wycofania oraz są widoczne dla transportującego. Karty znajdujące się w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane” są widoczne dla wszystkich trzech podmiotów. Z tego miejsca kartę można wycofać, gdy na przykład pojazd transportujący odpady uległ awarii. Karty o statusie „Zrealizowane przejęcie” są również widoczne dla wszystkich. Karty mogą być także odrzucone ze względu na występujące w nich niezgodności. Po wprowadzeniu wymaganych zmian na nowo trafiają one do zakładki „Potwierdzenie wygenerowane”. Karty w sekcji „Potwierdzony transport” zostały zatwierdzone przez podmiot transportujący, co jest jednoznaczne z zakończeniem całego procesu.

W celu utworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem „Nowa karta”.

Lista KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Rok kalendarzowy, status karty oraz dane przekazującego odpady uzupełniają się automatycznie.

Dane przekazującego odpady w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Na dole sekcji z danymi przekazującego znajduje się stwierdzenie dotyczące wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw lub działania w zakresie obiektów liniowych. Wymienione usługi charakteryzują się tym, że wykonywane są u klientów, nie w stałym lub kilku stałych miejscach działalności. Standardowo warsztaty samochodowe posiadają stałą lokalizację, w której wytwarzają odpady, dlatego w takich sytuacjach checkbox nie powinien być zaznaczany, a miejsce wytwarzania odpadów i dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów pominięte.

Oświadczenie o usługach w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o transportującym odpady. Po wybraniu dowolnego pustego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka. Wpisując dane transportującego jak na przykład NIP, nazwę firmy czy adres, dostępne podmioty zawężają się o te, które spełniają wpisywane wymagania. Po odnalezieniu szukanego transportującego należy go wybrać z listy. Po wybraniu odpowiedniego podmiotu jego dane uzupełniają się automatycznie.

Dane transportującego odpady w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W ten sam sposób wygląda proces uzupełniania danych przejmującego. Należy posłużyć się wyszukiwarką, a dane uzupełniają się automatycznie.

Dane przejmującego odpady w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Z użyciem wyszukiwarki należy uzupełnić również adres, pod który trafią odpady – w tym celu należy skorzystać z listy miejsc prowadzenia działalności przejmującego, która pokaże się po wybraniu pustych pól.

Dane przejmującego odpady w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Następnie uzupełnić należy dane dotyczące odpadów. Rodzaj procesu przetwarzania jest polem nieobowiązkowym, co można wywnioskować po braku czerwonej gwiazdki. Pierwszą z wymaganych informacji jest kod i rodzaj odpadów. Wyszukiwarka, która ukaże się na ekranie po wybraniu pustego pola pozwoli na szybkie odszukanie odpowiedniego rodzaju odpadów. Kolejne na liście są informacje dotyczące kodu ex, zmiany statusu odpadów niebezpiecznych oraz numeru certyfikatu i pojemników. Są one nieobowiązkowe.

Kod i rodzaj odpadu w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Numer certyfikatu oraz numery pojemników jest polem nieobowiązkowym. Wymaganymi informacjami są natomiast: masa odpadów, numer rejestracyjny pojazdu transportującego oraz data i godzina rozpoczęcia transportu. Ostatnie twa elementy uzupełnia się wybierając datę i godzinę z kalendarza oraz zegara, który pojawi się na ekranie po wybraniu tych pól.

Masa odpadów w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Istnieje również możliwość uzupełnienia nieobowiązkowych informacji dodatkowych. Tworzona karta może zostać zapisana przy użyciu przycisku „Zapisz”. Sprawi to, że będzie ona znajdować się w sekcji „Planowane” i będzie można do niej powrócić w późniejszym czasie i wprowadzić zmiany. Kartę można również bez wcześniejszego zapisywania zatwierdzić i pozostawić jej wygenerowanie transportującemu lub zatwierdzić i wygenerować potwierdzenie.

Zatwierdzanie KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Jeśli karta została jedynie zatwierdzona znajduje się ona w sekcji „Zatwierdzone”. Jeżeli transportujący wygenerował potwierdzenie lub zrobił to sam podmiot przekazujący karta znajdować będzie się w sekcji „Potwierdzenie wygenerowane”.

Potwierdzenie wygenerowane KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Jeśli z jakiegoś powodu na przykład błędnej masy czy kodu odpadów podmiot przejmujący odrzuci kartę będzie ona znajdować się w sekcji „Odrzucone”. Po wejściu w „Opcje”, a następnie „Edycja/Zmiana statusu” można sprawdzić z jakiego powodu nastąpiło odrzucenie, a także można nanieść wymagane poprawki.

KPO odrzucone w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Na dole strony w polu uwagi można sprawdzić, dlaczego nastąpiło odrzucenie.

Informacje o odrzuceniu KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W celu naniesienia zmian należy wybrać „Zmień status”, a następnie „Skoryguj”.

Zmiana statusu KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po wybraniu tej opcji na ekranie ukazuje się nowo okno, w którym należy skorygować dane. W celu zapisania zmian należy posłużyć się przyciskiem „Koryguj”, co sprawia, że karta pojawi się w sekcji „Potwierdzenie wygenerowane” i będzie oczekiwać na działania przejmującego i transportującego.

Korygowanie danych w KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po potwierdzeniu przejęcia i potwierdzeniu zakończenia transportu przez przejmującego i transportującego, karta znajduje się w sekcji „Potwierdzony transport”.

Potwierdzony transport KPO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Wystawianie karty ewidencji odpadów (KEO)

Karty ewidencji odpadów widoczne są po wybraniu zakładek „Ewidencja odpadów”, następnie „Karty ewidencji” oraz „Karty ewidencji odpadów” w menu bocznym strony. W celu stworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem „Nowa karta”.

Lista KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie nowej KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Pierwszym polem do uzupełnienia jest „Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się po wybraniu pustego pola. „Kod ex” oraz „Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi.

Rodzaj i kod odpadu w KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Uzupełnić należy jednak „Zakres działalności dla kodu odpadu”. Dokonuje się tego poprzez wybór przedmiotu lub kilku przedmiotów zainteresowania podmiotu. Ostatnią obowiązkową informacją jest stan magazynu na dzień 1 stycznia, podany w tonach. Wybranie „Zapisz” spowoduje stworzenie karty.

Zapisywanie KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Nowo stworzona karta znajduje się na liście kart ewidencji odpadów. Informacje na jej temat można znaleźć po wybraniu „Opcje” oraz „Szczegóły”. W razie potrzeby, kartę bez utworzonych wpisów można usunąć wybierając „Usuń” z rozwijanego menu opcji. Gdy konieczne jest usunięcie karty z istniejącymi wpisami, w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie wpisy, następnie kartę. Chcąc dodać wpisy do karty należy wybrać „Szczegóły”.

Nowa KEO na liście KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po wybraniu opcji „Szczegóły”, oprócz możliwości dodania wpisów i sprawdzenia danych karty, możliwa jest także ich edycja za pośrednictwem przycisku „Edycja” znajdującego się przy informacjach o karcie. Na dole strony znajduje się sekcja z pięcioma zakładkami. Element „Wytworzone” uzupełniać będzie podmiot wytwarzający odpady, „Wydobyte” dotyczy odpadów wydobytych ze składowisk, „Przyjęte” wybiera firma przyjmująca odpady, „Przetwarzane” przetwarzająca odpady, a „Przekazane” podmiot, który wytworzył i przekazał odpady innej firmie. Warsztaty samochodowe zazwyczaj jedynie wytwarzają i przekazują odpady, dlatego te zakładki powinny zostać wypełnione. Dane w wybranych sekcjach uzupełnia się poprzez wybranie „Nowy wpis”.

Zakładka wytworzone w KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Wpisu w zakładce „Wytworzone” dokonuje się poprzez uzupełnienie informacji o masie odpadów. Uwzględnić należy odpady powstałe w związku z eksploatacją instalacji oraz poza instalacją, przy czym w warsztatach samochodowych zazwyczaj będą to odpady wytworzone właśnie poza instalacją. Obowiązkowe jest również wybranie daty wytworzenia odpadów. Potwierdzenie wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych oraz pochodzenie odpadów powinno zostać zaznaczone jedynie przez podmioty spełniające to wymaganie. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać „Zapisz” w celu utworzenia wpisu.

Nowy wpis wytworzone odpady KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Stworzony wpis po zapisaniu znajduje się w sekcji „Wytworzone”. Ewentualne zmiany można wprowadzać poprzez wybranie „Opcje”, a następnie „Edycja”.

Utworzony wpis wytworzone odpady KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W przypadku wystawienia karty przekazania oraz zaakceptowaniu jej przez podmiot transportujący, należy dokonać wpisu w sekcji „Przekazane” poprzez wybranie „Nowy wpis”.

Zakładka przekazane KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W trakcie tworzenia wpisu należy dokonać wyboru spośród jednej z pięciu opcji dotyczących przekazania odpadów. Możliwe jest wybranie stworzenia wpisu na podstawie karty przekazania odpadów, wskazanie wywozu za granicę Polski, przekazanie odpadów osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorstwami oraz zaznaczenie, że posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji.

Dostępne wybory we wpisie przekazane w KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Gdy wybrana została pierwsza opcja z listy, uzupełnić należy numer karty, datę przekazania oraz masę odpadów. Naciskając na jedno z pustych pól, na ekranie wyświetla się nowe okno, które pozwala na odnalezienie wcześniej wystawionej KPO. W momencie wybrania odpowiedniej karty, informacje w niej zawarte uzupełniają puste pola. Proces należy zakończyć naciskając na przycisk „Zapisz”.

Uzupełnianie wpisu przekazane w KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Nowy wpis po zatwierdzeniu znajduje się w sekcji „Przekazane”.

Utworzony wpis przekazane w KEO w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązani są do składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy do 15 marca. Już w przyszły wtorek, zapoznaj się z naszym materiałem, w którym prezentujemy instrukcję składania sprawozdań w systemie BDO dla warsztatów samochodowych,

Jeśli masz wątpliwości co do tego czy wytwarzane przez Ciebie odpady pochodzą z instalacji lub powstają poza instalacją, zapoznaj się z naszymi innymi materiałami i dowiedz się:

Sprawdź również nasze inne materiały związane z gospodarowaniem odpadami w warsztatach samochodowych. Dowiedz się:


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  [dostęp: 2023-02-07]

[2] Art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf  [dostęp: 2023-02-07]

[4] Art. 71 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.