Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysł i Środowisko

Sprawozdania, wykazy… opłaty… opłaty… opłaty…

Pierwszy kwartał każdego roku to dla prowadzących firmę prawdziwy bieg z przeszkodami związany ze sprawozdawczością i opłatami środowiskowymi. Różne terminy, rodzaje obowiązków i ich zakresy spędzają przedsiębiorcom sen z powiek. Zgodnie z terminarzem obowiązują
dwie najważniejsze daty: 15-go oraz 31-go marca. Do 15-go marca prowadzący działalność mają obowiązek rozliczenia opłaty produktowej,
a do 31-go marca rozliczają się przedsiębiorcy wprowadzający do atmosfery pyły lub gazy, a także wszyscy emitujący gazy cieplarniane oraz składujący odpady. Oczywiście jeden podmiot może być zobowiązany do dokonywania obu rozliczeń. Co ważne, do 31-go marca rozliczający
się muszą złożyć sprawozdania do marszałka województwa o zakresie korzystania ze środowiska i wnieść opłatę roczną.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości i uiszczania opłat?

O ile kwestia obowiązku prowadzania sprawozdawczości i konieczności ponoszenia opłat w przypadku dużych zakładów przemysłowych
jest bezsporna, to jak ten obowiązek ma się do mniejszych podmiotów? Otóż okazuje się, że lista ta jest długa…Obejmuje ona zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne … i dotyczy tych firm, które wykorzystują w procesie produkcji farby, lakiery i inne substancje uwalniające się do atmosfery, czyli na przykład firmy wykonujące usługi malarskie, stacje paliw, firmy posiadające choćby jedno auto, zakłady, które w własnym zakresie ogrzewają swoje siedziby, a także lekarze w ramach swojej praktyki indywidualnej lub specjalistycznej oraz hodowcy i prowadzący działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, itd.

W wyniku interpretacji przepisów Ministerstwa Klimatu i Środowiska okazuje się, że obowiązek sprawozdawczy za 2020 rok, może dotyczyć
też organizacji niebędących przedsiębiorcami (np. samorządów, szkół, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, zarządów dróg itp.), które muszą się rozliczyć, mimo że korzystają z sieci ciepłowniczej.

Do prowadzenia sprawozdawczości są zobowiązane również osoby fizyczne, gdy korzystają ze środowiska w takim zakresie, w jakim wymagane
jest pozwolenie środowiskowe.

Gdzie i jak należy się rozliczać?

By odpowiedzieć na to pytanie, każdy przedsiębiorca musi przeanalizować swój model działalności gospodarczej i odpowiedzieć na pytania
takie jak: W którym województwie prowadzona jest stacjonarna działalność związana na przykład z emisją z kotła, który ogrzewa pomieszczenia biurowe? Gdzie są zarejestrowane pojazdy, które są wykorzystywane w firmie? W jakim województwie ma miejsce emisja zorganizowana lub niezorganizowana wynikająca z prowadzonej działalności?

Zgodnie z zapisami art. 277 ust. 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) [1], opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń mogących się przemieszczać, wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Natomiast wszystkie opłaty, które związane są ze stacjonarną działalnością, przedsiębiorca rozlicza w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W trzecim przypadku opłatę za emisję zorganizowaną lub niezorganizowaną należy wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego na terenie, którego owa emisja miała miejsce. Przypadek
ten dotyczy na przykład firm świadczących usługi malarskie na terytorium całego kraju.

Tym samym jeden przedsiębiorca, który odpowie pozytywnie na wszystkie trzy pytania, będzie składał sprawozdanie i uiszczał opłaty do kilku urzędów marszałkowskich.

Sprawozdania/wykazy można składać osobiście w urzędach marszałkowskich. Podobnie można postąpić z dokonaniem opłaty. Jednak w dobie cyfryzacji, łatwiej, szybciej i bez stania w kolejce można złożyć wszystkie dokumenty za pośrednictwem poczty na adres urzędu lub wysłać wykaz za pomocą ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej. Nie ma obowiązku ponownego przesyłania wydruku pocztą, jeśli dokument złożono w formie elektronicznej.

Korzystanie ze środowiska – kto składa sprawozdanie, kto uiszcza opłaty?

Ustawodawca nie wymaga, by wszystkie podmioty zawsze składały sprawozdania i dokonywały opłat. Wyznacznikiem obowiązków są dwie kwoty: 100 zł i 800 zł wskazane w art. 298 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska [2]. Gdy wyliczona przez podmiot roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł, to podmiot jest zwolniony z dokonywania opłat do urzędu marszałkowskiego, ale jest zobowiązany do przedłożenia rocznego sprawozdania. Podmioty, które po dokonaniu obliczeń nie przekraczają kwoty 100 zł, są zwolnione z obowiązku wysyłania rocznego sprawozdania i uiszczania opłaty, warto jednak zachować wszystkie wykonane obliczenia.

Czy sprawozdanie może zostać zakwestionowane?

Mimo że sporządzenie sprawozdania wydaje się skomplikowane, gdyż należy je przygotować samodzielnie (lub zlecić podmiotom specjalizującym
się w tym), złożyć w określonym terminie i do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego, do tematu należy podejść z dużą uważnością. Dlaczego? Ponieważ urząd, po zapoznaniu się ze złożonym przez przedsiębiorcę wykazem, może przedłożone wyliczenia zakwestionować co jest zgodnie z zapisem art. 288 ust 1. pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska [3]. Sytuacja ta może mieć miejsce, jeśli naszą firmę oraz złożone sprawozdanie sprawdzi podczas kontroli inspektor ochrony środowiska. Podważyć je może również urząd marszałkowski, jeśli na podstawie własnych ustaleń stwierdzi rozbieżności lub braki. Jeśli złożone sprawozdanie zostanie zakwestionowane, a z ustaleń urzędu będzie wynikać, że powinna zostać opłacona wyższa kwota niż miało to miejsce, podmiot będzie musiał dopłacić różnicę, a także odsetki za zwłokę jak przy zaległościach podatkowych.

Czy należy wnosić opłatę za substancje uwalniające się z płynów do dezynfekcji?

Od roku we wszystkich sklepach, urzędach, szkołach znajdują się ogólnodostępne środki do dezynfekcji ogólnie nazywane środkami ochronnymi, które pojawiły się w przestrzeni publicznej zgodnie z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566) [4]. Do częstego ich stosowania jesteśmy nakłaniani praktycznie na każdym kroku.

Biorąc pod uwagę skład chemiczny środków do dezynfekcji, w których dominującym składnikiem jest alkohol, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Pan Manfred Grabelus, zwrócił się do Ministerstwa Klimatu z zapytaniem czy należy naliczać opłaty za wprowadzane gazów i pyłów do powietrza ze środków dezynfekcyjnych.

W odpowiedzi Ministerstwo Klimatu w piśnie z dnia 15 lipca 2020 r., znak: DPK-I.021.21.2020. AB [5] poinformowało, że zgodnie z art. 285 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska [6], opłatę za korzystanie ze środowiska, za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ponosi się za wszystkie substancje wprowadzone do powietrza w danym okresie rozliczeniowym […] i dotyczy to również wykorzystania środków dezynfekcyjnych (emisja LZO). W dalszej części odpowiedzi resort zaznaczył, że nie ma podstawy prawnej pozwalającej na zwolnienie za emisję ze środków dezynfekcyjnych, a prawidłowość obliczeń dokonanych przez podmiot na potrzeby określenia wysokości opłaty podlega sprawdzeniu i ocenie właściwego urzędu marszałkowskiego. Jednocześnie zaznaczono, że stanowisko to jest wyłącznie opinią i nie jest wiążącą wykładnią prawa.

Jak poinformował Dziennik Gazeta Prawna podejście do tematu jest bardzo różne i zależy od interpretacji zagadnienia w danym województwie. Manfred Grabelus stwierdził, że opłata będzie konieczna, gdy podmiot wprowadzi w jednym okresie rozliczeniowym duże ilości LZO do powietrza z płynów do dezynfekcji, jednak nie wskazał przedziału zużycia tych preparatów w litrach na rok. Natomiast Pan Krzysztof Gruszecki, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w swej wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawnej wskazał na konieczność uiszczania opłaty za stosowanie środków do dezynfekcji, gdyż zakłady nie mają obiegu zamkniętego powietrza, więc emisja ma miejsce. Jednocześnie podkreślił, że nie jest to typowa emisja LZO, czyli typowe korzystanie ze środowiska, ponieważ podmiot nie czerpie przychodów wynikających ze stosowania tych preparatów.

Przywołując stwierdzenie Manfreda Grabelus, że w sprawozdaniach należy uwzględnić duże ilości zużytych preparatów, przedstawiamy symulację kosztu emisji LZO ze 100 litrów płynu do dezynfekcji. Do obliczeń przyjęto, że skład płynu to 70 proc. etanol, a stawka za emisję alkoholu wynosi
1.33 zł/kg [stawka została wskazana w tabeli A w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020] [7].

100 litrów środka do dezynfekcji po uwzględnieniu jego gęstości to 78,5 kg.

78,5 kg x 0,7= 54,95 kg

Opłata za emisję ze zużycia 100 litrów płynu do dezynfekcji w 2020 roku wyniesie 73,08 zł.

54,95 kg x 1,33 zł/kg = 73,08 zł

Uwaga! Przy dokonywaniu obliczeń opłat zawsze należy sprawdzić skład chemiczny stosowanego środka, ponieważ różnią się od siebie zawartością alkoholu oraz innych substancji, a to ma wpływ na wielkość emisji do powietrza, czyli na wysokość opłaty!

Obliczając wysokość opłaty za emisję związaną ze stosowaniem środków dezynfekcyjnych warto mieć na uwadze kwotę 100 zł i 800 zł, która wskaże nam dalszy tryb postępowania w zakresie obowiązków sprawozdawczości za 2020 rok.

Warto więc skontaktować się z właściwym urzędem marszałkowskim i zapytać o interpretację ponieważ urzędy mogą powołać
na art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska [8], według którego stosuje się „swoistą abolicję” w zakresie ponoszenia opłat, w tym przypadku za korzystanie ze środowiska, w razie prowadzenia działań ratowniczych, a za takie potraktować można obecny stan epidemii.

Jednak pojawił się jeszcze jeden aspekt tego tematu. Jak nieuwzględnienie emisji LZO ze środków do dezynfekcji w rocznym sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska będzie traktowane przez inspektorów ochrony środowiska podczas kontroli przedsiębiorstwa?
Niestety, w tym przypadku nie możemy się również posiłkować orzecznictwem, gdyż na obecny stan prawny nie ma takiego.

Kiedy wskazany urzędowo termin sprawozdawczości lub dokonania opłaty przyda w sobotę…

Co zrobić sytuacji, gdy podmiot nie złożył sprawozdania lub nie uiścił w terminie opłaty, a w danym roku kalendarzowym data ta przypadała na sobotę lub dzień ustawowo wolny? W tym wyjątkowym przypadku, zgodnie z art. 57 § 4. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020. poz. 256) [9], jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień wolny od pracy lub na sobotę, obowiązujący ustawowo termin ulega automatycznemu przesunięciu. Czyli termin wiążący dla nas upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

A teraz już same opłaty…

Dla usystematyzowania informacji o różnych opłatach przedstawiamy ich zbiorcze zestawienie. Jest ono dopełnieniem artykułu „Co musisz wiedzieć o opłatach środowiskowych”

  • Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty te są wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej, która powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery. Opłata ta stanowi swoistą rekompensatę dla państwa za negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko.

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska składa się do właściwego ze względu na lokalizację prowadzenia działalności, marszałka województwa zawsze do 31-go marca. W tym samym terminie należy wnieść również opłatę do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do uiszczania opłaty środowiskowej. Zwolnione są przedsiębiorstwa, które po dokonaniu obliczeń wysokości opłaty, powinny przekazać na rachunek urzędu marszałkowskiego kwotę niższą niż 800 zł. Jednocześnie, jeśli wysokość rocznej opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji do urzędu. Uwaga: wszystkie obliczenia wysokości opłaty środowiskowej zawsze warto archiwizować, również w przypadku, kiedy zostaliśmy z niej zwolnieni. O zestawienia te mogą prosić np. inspektorzy w razie kontroli.

Podstawą prawną dla określenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska jest ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) [10]. Wysokość stawek i zasady obliczania za rok 2020 zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. poz. 866) [7], oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490) [11]. Natomiast wzory wykazów wskazano w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443) [12]. Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie handlu uprawnieniami do emisji określono w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 332) [13].

  • Opłata recyklingowa za torby foliowe

Opłata recyklingowa za torby foliowe od początku 2020 r. uiszczana jest w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza, to że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2021 r.), a kolejne odpowiednio do 15-ego lipca, października i stycznia kolejnego roku.

Z opłaty recyklingowej zwolniony jest nabywający bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem. Mowa tu o torbach z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów.

Podstawą prawną regulującą zasady uiszczania opłaty recyklingowej jest ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) [14].

  • Opłata produktowa za produkty w BDO

Opłatę produktową za takie produkty jak oleje, preparaty smarowe, opony uiszcza się do 31-go marca na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację prowadzenia działalności. Jej wysokość jest określana na postawie sprawozdania składanego w systemie BDO za rok poprzedni, które należy złożyć do 15-go marca każdego roku. Wyjątek stanowił rok 2020.

Podobnie jak w przypadku opłaty recyklingowej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska ustawodawca przewidział zwolnienia. Opłaty produktowej za produkty nie wnosi się, jeśli łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł. Ważne: mimo zwolnienia z opłaty zawsze należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO. Uwaga! Podmioty gospodarcze, nie muszą dokonywać tego obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku, z którą nawiązały współpracę.

Podstawą prawną regulującą kwestie związane z opłatą produktową za produkty jest ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1903) [15]. Wysokość stawki, którą należy wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego, określono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2485) [16], natomiast poziomy odzysku i recyklingu zostały wskazane w załączniku nr 4a do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) [14] – poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów na rok 2014 i lata następne.

  • Opłata produktowa za opakowania w BDO

Opłatę produktową za opakowania wprowadzane na rynek krajowy wnosi się do 15-go marca za rok poprzedni na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację prowadzenia działalności. Jej wysokość jest określana w sprawozdaniu, które składa się do 15-go marca
za rok poprzedni przez system BDO
.

Z opłaty produktowej zwolnione zostały podmioty gospodarcze wprowadzające produkty w opakowaniach, które w danym roku kalendarzowym wprowadziły do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Poza tym zwolnienie z tej opłaty uzyskuje
się w ramach pomocy de minimis
. Uwaga! Firmy nie muszą dokonywać tego obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku z którą nawiązały współpracę.

Podstawą prawną określającą zasady uiszczania opłaty produktowej za wprowadzone opakowania jest ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) [14]. Stawki opłat zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1972) [17], natomiast poziomy odzysku i recyklingu określa załącznik nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rodzajowy wykaz opakowań ustawodawca określił w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów,
które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274) [18].

  • Opłata dla wprowadzających produkty w opakowaniach na publiczne kampanie edukacyjne

Jeżeli podmiot gospodarczy nie nawiązał współpracy z organizacją odzysku, która pozwala mu scedować na nią część swoich obowiązków, musi pamiętać o opłacie na publiczne kampanie edukacyjne. Tym samym przedsiębiorcy samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, muszą pamiętać o przekazaniu do końca danego roku kalendarzowego łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań, które wprowadzili do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w zakresie opakowań zwolnione zostały podmioty gospodarcze, które w danym roku kalendarzowym wprowadziły produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonały eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami. Zwolnieni zostali także przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, o ile złożą sprawozdania w systemie BDO terminowo. Poza tym zwolnienie z tej opłaty uzyskuje się w ramach pomocy
de minimis
. Uwaga! Obowiązek ten można scedować na organizację odzysku.

  • Opłaty dla podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory

O terminach opłat powinni pamiętać również wszyscy prowadzący działalność gospodarczą w związku z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów. Obowiązujące dla nich opłaty to: opłata produktowa, depozytowa i na publiczne kampanie edukacyjne.

Opłaty te bezpośrednio są związane ze składanymi sprawozdaniami. Podmioty zbierające i przetwarzające baterie i akumulatory składają sprawozdania do 28-go lutego za rok poprzedni. W 2021 roku po raz pierwszy przez system BDO. Sprzedawcy detaliczni składają sprawozdania przez system BDO do 15-go marca za rok poprzedni. Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do 15-go marca za rok poprzedni do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności.
Uwaga: wszystkie opłaty związane z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów wnosi się na konto właściwego urzędu marszałkowskiego do 15-go marca za rok poprzedni.

Z opłaty produktowej za wprowadzenie baterii i akumulatorów zwolniono podmioty gospodarcze, które w danym roku kalendarzowym wprowadziły do obrotu łącznie nie więcej niż 1 kg, a także te które w danym roku kalendarzowym wprowadziły do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. Zwolnienie z opłaty następuje także w ramach pomocy de minimis. Ważne! Pomimo zwolnienia z opłat za wprowadzenie baterii i akumulatorów należy posiadać numer rejestrowy BDO i terminowo składać sprawozdania w systemie BDO. W przypadku, kiedy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, a wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na nie, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym, to został on również zwolniony z obowiązku opłat. Uwaga! Firmy mogą scedować obowiązki w zakresie opłat za wprowadzanie baterii i akumulatorów na podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.

Opłaty te zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1850) [19], natomiast wysokość obowiązujących stawek wskazano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. poz. 1671) [20] oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. nr 215 poz. 1672) [21]. Ustawodawca ustalił obowiązkowe poziomy zbierania w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. nr 215 poz. 1671) [22], a wysokość opłaty depozytowej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
(Dz.U. poz. 808) [23].

  • Opłaty dla podmiotów wprowadzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Szereg obowiązków sprawozdawczych mają do spełnienia również prowadzący działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są oni zobowiązani do uiszczenia opłat za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne.

Podmioty wprowadzające na rynek zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są zobowiązane do składania za pośrednictwem systemu BDO
do 15-go marca sprawozdania za rok ubiegły
. Wszystkie opłaty: za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu należy uiścić do 15-go marca za rok poprzedni na konto właściwego ze względu na lokalizację urzędu marszałkowskiego. Podmiot wprowadzający musi pamiętać też o rozliczeniu się z wykonania obowiązku publicznych kampanii edukacyjnych do 31-go stycznia roku następującego po roku, w którym publiczną kampanię edukacyjną należało przeprowadzić.

Kto jest zwolniony z opłat? Ustawodawca zwolnił z obowiązków dokonywania opłat te podmioty, dla których wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł. Zwolnienie z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, dotycz tych wprowadzających, który na podstawie obliczeń określili wysokość środków na kwotę 100 zł w danym roku kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt mogą także skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy de minimis.

Podstawą prawną określającą zasady opłat za wprowadzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ustawa z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) [24]. Stawki wysokości opłat zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. poz. 1194) [25], natomiast poziomy zbierania w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w dniu 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499) [26].

Więcej informacji na temat sprawozdawczości w systemie BDO można przeczytać w naszych poradnikach: Sprawozdawczość dla produktów, opakowań i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – działy I – VI oraz Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII oraz XIII  

Podsumowując, sprawozdawczość i opłaty z nią związane to obowiązki prowadzących działalność gospodarczą. Wykazy te należy przygotowywać z dużą uważnością, pamiętając o obowiązujących terminach, nawet jeśli jesteśmy zwolnieni z konieczności uiszczania opłat i składania samych sprawozdzń warto archiwizować wszystkie obliczenia. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy organizacji odzysku i scedować na nią część obowiązków, może też poprosić o wsparcie firmy, które dokonają za niego całości obliczeń. Warto też odpowiednio wcześnie rozpocząć działania związane z przygotowaniem sprawozdania, by wyznaczony ustawowo termin jego złożenia nie był oznaczony w naszym kalendarzu czerwonym pisakiem jako tzw. „death line”…  


[1] Art. 277. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) brzmi:
1. Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

[2] Art. 289. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) brzmi:
1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów, o których mowa w art. 286 ust. 1.

[3] Art. 288. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) brzmi:
1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym:
2) przedłożył wykaz zwierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu;

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[5] Pismo Ministerstwo Klimatu z dnia 15 lipca 2020 r., znak: DPK-I.021.21.2020.AB Interpretacja Ministerstwa Klimatu dot. Opłaty za korzystanie ze środowiska za środki dezynfekcyjne [dostęp: 2021-03-25]

[6] Art. 285. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) brzmi:
3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

[7] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. poz. 866) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000866/O/M20190866.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[8] Art. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) brzmi:
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
2) ponoszenia opłat,
w razie prowadzenia działań ratowniczych.

[9] art. 57 § 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020. poz. 256) brzmi:
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002490/O/D20172490.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[12] Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002443/O/D20192443.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[13] Ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2021 r. poz. 332) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001223/O/D20151223.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[14] Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[15] Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1903) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[16] Rozporządzenie Ministra Klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2485) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002485/O/D20192485.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1972) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001972/O/D20141972.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001274/O/D20131274.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[19] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1850)  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001850/U/D20201850Lj.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. poz. 1671) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092151671/O/D20091671.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. nr 215 poz. 1672) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092151672/O/D20091672.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. nr 215 poz. 1671) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000808/O/D20190808.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000808/O/D20190808.pdf  [dostęp: 2021-03-25]

[24] Ustawa z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001688/U/D20151688Lj.pdf   [dostęp: 2021-03-25]

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. poz. 1194)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001194/O/D20181194.pdf [dostęp: 2021-03-25]

[26] Rozporządzenie Ministra Środowiska w dniu 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001499/O/D20171499.pdf [dostęp: 2021-03-25]

 

 

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *