Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO

Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO Przemysł i Środowisko

Loading

Często przez natłok obowiązków, przedstawiciel przedsiębiorstwa nie jest w stanie osobiście załatwić części spraw pod kątem wymogów formalnych. Przysługuje mu prawo, aby udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, działającej w jego imieniu. Celem uzyskania umocowania prawnego jest formalne udzielenie pełnomocnictwa. Dokument ten jest również udzielany w ramach obsługi systemu BDO. Zatem, jeżeli użytkownikiem głównym nie jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą (właściciel) lub nie jest to osoba wskazana w KRS do reprezentowania spółki, tylko jest to osoba której nadano uprawnienia użytkownika głównego w systemie BDO, wówczas osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo. W przypadku składania wniosku poprzez system BDO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, należy załączyć je do składanego wniosku. W pełnomocnictwie powinny znaleźć się informacje dotyczące danych mocodawcy, informacji o podmiocie, któremu pełnomocnictwo zostaje udzielone, zakresu pełnomocnictwa oraz ram czasowych obowiązywania dokumentu. Pełnomocnictwo obrazuje zakres działania podmiotu. Uprawnia do składania wniosków (rejestracyjnych, aktualizacyjnych, o wykreślenie) oraz sprawozdawczości. Dodatkowo pełnomocnik może pracować w zakresie ewidencji oraz wystawienia KPO. Wzór karty pełnomocnictwa (opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)[1] znajduje się poniżej:

Przy wypełnianiu pełnomocnictwa można posłużyć się wzorem lub samodzielnie opracować dokument. Warto jednak pamiętać, że pełnomocnictwo musi uwzględniać wszystkie czynności, które dana osoba reprezentująca będzie wykonywała w zakresie działań w systemie BDO. Pełnomocnictwo z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)[2]. Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)[3], zatem jest to Prezydent miasta na terenie którego mieści się siedziba Urzędu Marszałkowskiego, do którego podmiot składa wniosek. Obowiązek uiszczenia opłaty, spoczywa solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku. Dodatkowo dokument ten powinien zostać poświadczony przez podpis zaufany lub opatrzony podpisem osobistym, zweryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Użytkownik główny musi posiadać pełnomocnictwa wyłącznie w przypadku wysyłania wniosków czy sprawozdań. Natomiast do codziennego działania w systemie BDO np. wystawiania KPO czy KEO nie ma obowiązku posiadania pełnomocnictwa. W przypadku dokonywania płatności poprzez system bankowości internetowej, należy wygenerować potwierdzenie i dołączyć do systemu w formacie PDF. Natomiast, jeżeli płatność odbyła się poprzez placówkę pocztową wystarczy skan druku uiszczenia opłaty.


[1] Wzór karty pełnomocnictwa (opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/pelnomocnictwo-wzor-BDO.pdf

[2] art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635) brzmi: Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

[3] art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635) brzmi: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii — organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Komentarze do wpisu “Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO

 1. Dorota

  zgodnie z informację uzyskaną od pracownika urzędu marszałkowskiego mimo posiadania takiego pełnomocnictwa w zakresie wszystkich czynności na czas nie określony, opłata 17zł musi być uiszczana za każdym razem kiedy jest składane sprawozdanie lub np. korekta wniosku.
  czyli wg pracownika urzędu marszałkowskiego opłata nie jest jednorazowa.

  • koadm

   Dzień dobry! Sama treść pełnomocnictwa jest możliwie szeroka by uniknąć konieczności przygotowywania go kilka razy dla danej firmy/podmiotu/osoby. Są oczywiście też pełnomocnictwa zawężone, tworzone dokładnie na potrzeby danej sprawy.
   Opłatę za pełnomocnictwo należy uiszczać każdorazowo dla danego postępowania np. jeśli składane są dwa wnioski do starostwa na wytwarzanie odpadów i przetwarzanie odpadów, wpłacamy opłatę za pełnomocnictwo dwa razy na konto urzędu miasta. W Państwa przypadku, każde złożone do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie, traktowane jest jako nowe postępowanie, stąd też prośba urzędnika. Z poważaniem, Paulina Pelczyk-Nieborak

   • CHEMBEST Krystyna Rzepczyńska

    To jaki sens ma termin „na czas nieograniczony”. Jeśli co rok trzeba płacić, to faktycznie pełnomocnictwo jest na rok i co rok trzeba je odnawiać.

    • Przemysł i Środowisko

     Dzień dobry! Termin na „czas nieograniczony” odnosi się do osoby reprezentującej dany przedmiot sprawy (która w urzędzie może być procedowana rok jak i dwa lata), czyli stwierdzenie na „czas nieograniczony” mówi nam do „końca procedowania danego wniosku”. Poruszana przez Panią kwestia „odnawiania” co rok pełnomocnictwa, czyli konieczności dokonywania opłaty, związana jest ze złożeniem kolejnego wniosku. Każdorazowo – do wniosku należy dołączyć opłatę za pełnomocnictwo, jak i sam dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem jego kopię.

 2. […] podmiot posługuje się pełnomocnictwem, powinno to zostać określone wybierając „Tak” oraz dodając plik zawierający […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.