Dyrektywa SUP: rozszerzona odpowiedzialność producenta

Loading

Nowelizacja ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami [1], która wynika z implementacji unijnej dyrektywy z 5 czerwca 2019 r., znanej jako dyrektywa SUP [2], wprowadza system rozszerzonej odpowiedzialności producentów. System ten dotyczy przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, określone w załącznikach do zmienianej ustawy. Część z tych przedsiębiorców będzie zobowiązana do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów. Ponadto, będą musieli odpowiednio znakować swoje produkty oraz finansować kampanie informacyjne.

Zmiany stanowią istotny krok w kierunku ochrony środowiska i redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

Odpady z tworzywa sztucznego w UE w 2015r. Przemysł i środowisko

Opłaty od poszczególnych produktów i ich wysokości

Nowe opłaty dotyczą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku 9 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Są to:

a. pojemniki na żywność, takie jak pudełka (z pokrywką lub bez) stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

   a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

   b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,

   c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

W tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem: pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

b. Paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki.

c. Pojemniki na napoje o pojemności do 3 l, tj. butelki na napoje wraz z zakrętkami i wieczkami, wyłączając szklane i metalowe pojemniki z plastikowymi zakrętkami i wieczkami.

d. Kubki na napoje wraz z pokrywkami i wieczkami.

e. Lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów.

f. Chusteczki nawilżane do higieny osobistej i użytku domowego.

g. Balony, z wyjątkiem tych do użytku przemysłowego lub profesjonalnych zastosowań.

h. Wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne oraz podobne filtry sprzedawane z wyrobami tytoniowymi.

Zgodnie z projektem rozporządzenia opłaty dla produktów jednorazowego użytku ustalone są następująco:

 • dla produktów wymienionych od a do e: 0,20 zł za 1 kg,
 • dla produktów określonych od f do h: 0,01 zł za sztukę.

Produkty umieszczone razem w jednym opakowaniu będą traktowane jako jedna sztuka. Na przykład, paczka chusteczek nawilżanych zawierająca 10 sztuk zostanie potraktowana jako jedna sztuka danego produktu.

Roczne opłaty będą obliczane jako iloczyn powyższych stawek opłat (ustalonych w rozporządzeniu) oraz odpowiedniej masy lub liczby wprowadzanych do obrotu produktów w danym roku kalendarzowym przez konkretnego przedsiębiorcę.

Co ważne, przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacania kosztów gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2024 r. Opłaty będą wnoszone na osobny rachunek bankowy, który będzie prowadzony przez właściwego marszałka województwa. Termin wniesienia opłat upływa do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata. Pierwsza opłata powinna zostać wniesiona do 15 marca 2025 r.

Kary za niewywiązywanie się z obowiązku opłat

Jeśli przedsiębiorca nie uiści opłaty lub dokona płatności niższej niż wymagana, marszałek województwa będzie miał prawo określić, poprzez decyzję, wysokość zaległej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym. W przypadku niewywiązania się z tej decyzji, marszałek województwa będzie mógł nałożyć dodatkową opłatę w wysokości 50 proc. kwoty zaległej opłaty.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca nie uiści opłaty w kwocie 1 000 zł, marszałek może nałożyć dodatkową opłatę w wysokości 500 zł, co razem będzie wynosić łączną kwotę 1 500 zł.

Obowiązkowy rejestr produktów jednorazowego użytku

W ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przedsiębiorcy wprowadzający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych mają obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej wprowadzonych do obrotu produktów, uwzględniając masę lub liczbę w zależności od rodzaju. Ewidencję można prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej.

Informacje zawarte w ewidencji muszą być przechowywane przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. To oznacza, że informacje za rok 2023 powinny być przechowywane do końca 2028 r. Niedopełnienie tego obowiązku grozi administracyjną karą pieniężną od 10 000 zł do 100 000 zł, którą może nałożyć wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji.

Oznakowania produktów jednorazowego użycia

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, wymienione powyżej, zostali zobowiązani do oznakowania opakowań lub samych produktów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE z 17 grudnia 2020 r [3]. Szczegółowe wytyczne odnoszące się do oznakowania poszczególnych produktów obejmują wzory, kolory oraz precyzyjnie określają sposób i umiejscowienie każdego znakowania. Przepisy te zostały ustalone w celu wprowadzenia zharmonizowanych specyfikacji, co ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Oznaczenia te są obowiązkowe na podpaskach higienicznych, tamponach, aplikatorach do tamponów, chusteczkach nawilżanych do higieny osobistej oraz użytku domowego, wyrobach tytoniowych z filtrami i filtrach zawierających tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, a także kubkach na napoje. Dotyczą one informacji, czy produkt lub jego elementy zawierają tworzywa sztuczne.

Brak odpowiedniego oznakowania na powyższych produktach może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie tych produktów do obrotu.

Ważne jest, że produkty wprowadzone do obrotu przed 24 maja 2023 r., które nie posiadają wymaganego oznakowania, mogą być nadal sprzedawane lub przekazywane bezpłatnie nabywcom na terytorium kraju, lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów.

Kampanie edukacyjne

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta wymaga finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w przypadku produktów takich jak:

 • wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne oraz filtry sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi – stawka opłaty 0,01 zł za 10 opakowań wprowadzonego do obrotu produktu;
 • chusteczki nawilżane przeznaczone do higieny osobistej i użytku domowego – stawka opłaty 0,01 zł za opakowanie;
 • balony (z wyjątkiem balonów przeznaczonych do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań) – stawka opłaty 0,01 zł za opakowanie;
 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów – stawka opłaty 0,05 zł za 1 kg;
 • podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów – stawka opłaty 0,01 zł za opakowanie;
 • narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne – stawka opłaty 0,05 zł za 1 kg.

Opłata będzie wyliczana jako iloczyn odpowiedniej stawki opłaty określonej dla każdego produktu oraz masy lub liczby sztuk wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorcy powinni przekazać pieniądze do 1 marca na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego lub przeznaczyć na sfinansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (oprócz producentów wyrobów tytoniowych z filtrami). Przedsiębiorstwa, które wybierają sfinansowanie kampanii, muszą również przedstawić sprawozdanie w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

Brak uiszczenia opłaty lub nieprzeznaczenie jej na kampanie edukacyjne może skutkować nałożeniem przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość może wynieść od 10 000 zł do 500 000 zł. Kontrolę nad tym obowiązkiem przeprowadza właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ).

Warto podkreślić, że kampanie edukacyjne prowadzone przez producentów produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego mają na celu informowanie społeczeństwa o alternatywnych produktach wielokrotnego użytku, odpowiednich praktykach gospodarowania odpadami oraz negatywnym wpływie niewłaściwego zagospodarowania odpadów pochodzących z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwłaszcza na środowisko morskie.

Zakaz wprowadzania niektórych produktów

Zakaz wprowadzania do obrotu obejmuje nie tylko produkty związane z gastronomią, ale także wyroby z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie skutkować karą. Produkty objęte zakazem to:

 1. Sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki).
 2. Talerze i mieszadełka do napojów.
 3. Słomki (z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych).
 4. Patyczki higieniczne (z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych).
 5. Patyczki mocowane do balonów i mechanizmy do tych patyczków (przeznaczone dla konsumentów).

Zakaz wprowadzania do obrotu prócz słomek i patyczków higienicznych do celów medycznych, nie obejmuje także narzędzi, aparatów i urządzeń (oraz ich części składowych), które producent przewidział do stosowania u ludzi w celach medycznych, takich jak diagnozowanie, monitorowanie, profilaktyka, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby.

Dodatkowo, zakaz dotyczy produktów jednorazowego użytku wykonanych ze styropianu:

 1. Pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, żywność spożywaną bezpośrednio z pojemnika, gotową do spożycia bez obróbki cieplnej (z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność).
 2. Pojemniki na napoje, wraz z zakrętkami i wieczkami.
 3. Kubki na napoje, wraz z zakrętkami i wieczkami.

Ponadto, zakaz obejmuje wszelkie wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu chemicznego.

Co oznacza zakaz wprowadzania do obrotu?

Zgodnie z nowelizacją z 14 kwietnia 2023 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, wprowadzenie produktu do obrotu oznacza pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, włączając w to cele własne. To obejmuje produkcję, import oraz sprowadzenie produktów na potrzeby własne, nie tylko w celach handlowych.

Zakaz dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wprowadzających produkty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konsumenci, którzy zakupią wskazane powyżej produkty, mogą je przewieźć na teren kraju. Zakazem są objęte produkty z importu z państw trzecich, wewnątrzwspólnotowego nabycia z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz produkowane na terenie Polski.

Ograniczenie to weszło w życie 24 maja 2023 r. Produkty, które zostały wprowadzone do obrotu przed tym terminem, mogą być nadal sprzedawane lub wykorzystywane na użytek własny do wyczerpania zapasów.

Ważne jest, że przedsiębiorcy wprowadzający produkty określone w ustawie z 14 kwietnia 2023 r., mogą zostać ukarani administracyjną karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do nawet 500 000 zł, decyzję w tej sprawie wyda właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Przedstawiciel producentów

Nowelizacja wprowadza dwa rodzaje przedstawicieli producentów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, którzy będą wypełniać obowiązki wprowadzających do obrotu.

1. Autoryzowany przedstawiciel

Prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela przysługuje producentowi, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego świata, oraz zajmuje się sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Niezależnie od wykorzystywanej techniki sprzedaży, nawet sprzedaży na odległość przez internet, zagraniczny podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż na terenie Polski może wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela. Należy pamiętać, że wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej, w przeciwnym razie może być nieważne.

Warto zaznaczyć, że producentem może być nie tylko podmiot wytwarzający produkty z tworzyw sztucznych, ale także osoba lub spółka prowadząca sprzedaż tego typu produktów, a więc hurtownie czy sklepy internetowe działające na polskim rynku. Autoryzowany przedstawiciel producenta będzie odpowiadał za wykonywanie na terytorium Polski obowiązków producenta związanych z wprowadzaniem produktów lub narzędzi do obrotu, jak to przewidziane w ustawie. Osoba fizyczna lub spółka prawa handlowego, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i jest wpisana do rejestru BDO, może pełnić rolę autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku zawarcia umowy z autoryzowanym przedstawicielem, producent będzie działać w zakresie nowych obowiązków ustawowych za pośrednictwem wybranej osoby/spółki, która ponosić będzie odpowiedzialność za ich wykonanie. Wprowadzający do obrotu w Polsce produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, pochodzące od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela, zazwyczaj nie będzie musiał spełniać obowiązków wprowadzającego. Jednak, jeśli producent nie przekaże wszystkich danych dotyczących wprowadzonych do obrotu produktów autoryzowanemu przedstawicielowi, to sam będzie odpowiadał za wypełnienie ustawowych obowiązków dotyczących tych produktów, o których nie poinformował przedstawiciela.

Zagraniczny producent, którego towary są sprzedawane na terenie Polski, nie zawsze musi wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela. Wybór autoryzowanego przedstawiciela jest jego przywilejem, a nie obowiązkiem. Jeśli nie zawrze umowy z autoryzowanym przedstawicielem, będzie musiał samodzielnie wypełniać obowiązki związane z wprowadzeniem do obrotu na teren Polski produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.

Przykład: Włoska firma produkująca wyroby (spełniające kryteria ustawy) planuje wprowadzić swoje produkty do Polski. Aby to zrobić, wyznaczyła polskiego autoryzowanego przedstawiciela i podpisała z nim umowę. W takiej sytuacji, włoski podmiot nie musi już samodzielnie wykonywać obowiązków wprowadzającego, ale tylko pod warunkiem, że przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszystkie dane dotyczące wprowadzanych produktów. Teraz odpowiedzialność związana z obowiązkami, wynikającymi z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, spoczywa na polskim pośredniku wybranym przez włoską firmę.

2. Upoważniony przedstawiciel

Producent, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, zajmujący się sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, napełnionych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne w innym państwie członkowskim UE za pomocą umów zawieranych na odległość, będzie wskazywał upoważnionych przedstawicieli. W przypadku polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż tych produktów na odległość do innych państw członkowskich UE, mają oni obowiązek wyznaczenia swojego upoważnionego przedstawiciela.

Osoba/spółka pełniąca tę rolę będzie działała w imieniu polskiego przedsiębiorcy, wykonując obowiązki wynikające z dyrektywy SUP oraz odpowiednich aktów prawa krajowego danego państwa implementującego tę dyrektywę. Wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Sposób funkcjonowania upoważnionego przedstawiciela regulują akty prawne państw członkowskich, w których został on wyznaczony. Warto zaznaczyć, że brak wskazania upoważnionego przedstawiciela niesie za sobą ryzyko nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do nawet 100 000 zł, która może być nałożona przez właściwego ze względu na lokalizację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wpis do BDO – kogo dotyczy?

Nowelizacja ustawy wdrażająca dyrektywę SUP rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do rejestracji w Bazie Danych Odpadów, Opakowań i Produktów (BDO). Przedsiębiorców czekają dodatkowe obowiązki, w tym składanie rocznych sprawozdań. Zgodnie z nowymi przepisami, do rejestru BDO muszą się zgłosić przedsiębiorcy:

 1. Prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczne, gdzie używane są opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do pakowania żywności i napojów lub są oferowane takie opakowania.
 2. Oferujący i pakujący napoje lub żywność w opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przy użyciu urządzeń vendingowych.
 3. Wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach do ustawy.
 4. Wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe wykonane z tworzyw sztucznych.
 5. Prowadzący odzysk lub recykling odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.
 6. Dokonujący eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.
 7. Prowadzący portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków lub równoważne systemy zbierania.
 8. Autoryzowani przedstawiciele producentów, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego i zajmują się zawodowo na terytorium Polski sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne (bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży).

Przedsiębiorcy wymienieni w punktach 1-4 oraz autoryzowani przedstawiciele muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 24 sierpnia 2023 r. Ważne jest, że mogą nadal prowadzić swoją działalność bez posiadania wpisu do momentu jego uzyskania, jeśli wniosek został złożony w wymaganym terminie. Natomiast przedsiębiorcy z pozostałych punktów powinni już znaleźć się w bazie BDO (termin minął 24 maja 2023 r.). Za wpis do rejestru wymaga jest opłata rejestrowa. Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający wymienione produkty lub narzędzia muszą corocznie do końca lutego opłacić roczną opłatę za dany rok.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach do zmienianej ustawy, narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne i autoryzowani przedstawiciele producentów będą zobowiązani do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z wykonywaniem przez nich działalności, takich jak faktury VAT lub umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez tych przedsiębiorców.

Sprawozdania roczne

Niektórzy przedsiębiorcy muszą składać roczne sprawozdania dotyczące produktów, opakowań i gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 1. Prowadzą jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczne, gdzie żywność i napoje są pakowane w opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub oferowane są te opakowania.
 2. Oferują napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za pomocą urządzeń vendingowych.
 3. Wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach do ustawy.
 4. Wprowadzają do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.
 5. Są autoryzowanymi przedstawicielami producentów, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim, a zajmują się zawodowo sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne na terytorium Polski (bez względu na technikę sprzedaży).

Sprawozdanie zawiera informacje wymagane przez ustawę o odpadach, zależne od rodzaju działalności, np. masę i liczbę wprowadzonych do obrotu produktów, ilość nabytych i wydanych opakowań oraz wysokość należnych opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów.

Pierwsi przedsiębiorcy, którzy muszą złożyć sprawozdanie za bieżący rok (do 15 marca 2024 r.), to ci, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, prowadzą jednostki oferujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych dla napojów lub żywności, oferują te opakowania za pomocą urządzeń vendingowych oraz autoryzowani przedstawiciele producentów sprzedających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Sprawozdanie to będzie obejmować okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 24 maja 2023 r., do 31 grudnia 2023 r. Informacje dotyczące nowych opłat wprowadzonych w ramach nowelizacji nie pojawią się w sprawozdaniach za rok 2023, ponieważ obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r.

Natomiast przedsiębiorcy wprowadzający narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz autoryzowani przedstawiciele producentów sprzedających tego rodzaju narzędzia będą składali sprawozdanie za rok 2024 do 15 marca 2025 r.

W przyszłości, roczne sprawozdania składane w systemie BDO powinny zawierać informacje dotyczące:

 • masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, które zostały użyte do wytworzenia tych opakowań,
 • osiągniętego poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wyprodukowanych opakowaniach,
 • osiągniętego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,
 • wysokości należnej opłaty produktowej w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wyżej wymienione poziomy.

[1] Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.877] https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000087701.pdf [dostęp: 2023-08-22]

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904 [dostęp: 2023-08-22]

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151 [dostęp: 2023-08-22]

Komentarze do wpisu “Dyrektywa SUP: rozszerzona odpowiedzialność producenta

 1. […] jakie są nowe obowiązki i opłaty dotyczące opakowań jednorazowego użytku i butelek do 3l?, Dyrektywa SUP – rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz Dyrektywa SUP: narzędzia […]

 2. […] zasobów. Istotną rolę w tych procesach odgrywają producenci, którzy w ramach systemu rozszerzonej działalności producenta (ROP) ponoszą odpowiedzialność finansową i/lub organizacyjną również na etapie cyklu życia […]

 3. […] do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami, Dyrektywa SUP: rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz Dyrektywa SUP: narzędzia […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.